ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,386 รายการ

สงวน  อั้นคง.  สิ่งแรกในเมืองไทย ชุดพิเศษ.  พระนคร: เฟื้องอักษร, 2505.           เป็นหนังสือรวมเรื่องต่าง ๆ จากหลากหลายสาขาที่เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เช่น ประวัติฟุตบอลล์ กำเนิดฟุตบอลล์ เทนนิส เครื่องบูชา กระดาษ บุหรี่ ล็อตเตอรี่ เป็นต้น

-- องค์ความรู้จากเอกสารจดหมายเหตุ : งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์เมื่อร้อยกว่าปีก่อน -- พระแท่นศิลาอาสน์ มีลักษณะเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร โดยมีไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกประกอบเข้าตัวพระแท่นเป็นพุทธบัลลังก์ ประดิษฐานในมณฑป ตั้งอยู่ภายในวิหารใหญ่ของวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์เสด็จมาประทับ ณ พระแท่นศิลาอาสน์นี้หลังจากที่ตรัสรู้แล้ว พระแท่นศิลาอาสน์เป็นสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชามาช้านาน จนเกิดประเพณีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้นทุกช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นประจำทุกปี งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็นอย่างไร เราอาจจะหาคำตอบได้จากเอกสารจดหมายเหตุชุดกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ร.ศ. 113 (นับอย่างปฏิทินปัจจุบันคือปี พ.ศ. 2438) พระบริรักษ์โยธี ปลัดขวาผู้รักษาเมืองพิไชย ได้มีใบบอกถึงพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรฯ ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพิษณุโลกเกี่ยวกับงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ประจำปี ร.ศ. 113 ใจความโดยสรุปว่า พระศรีพนมมาศ ผู้ว่าราชการเมืองทุ่งยั้งได้ขอกรมการไปช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน พระบริรักษ์โยธีจึงให้หลวงสุนทรพิทักษ์ กรมการ ขึ้นไปช่วย และส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเลกข้าพระ (คือไพร่ทาสที่มีหน้าที่รับใช้พระในวัด – ผู้เขียน) ไปเป็นกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ออกข้อบังคับสำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยรวม 9 ข้อ  เมื่อช่วงงานนมัสการสิ้นสุดลง พระศรีพนมมาศจึงได้รายงานให้พระบริรักษ์โยธีทราบว่า งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย มีผู้ร่วมงานทั้งพระสงฆ์ สามเณรและฆราวาสรวมทั้งสิ้นประมาณ 44,600 คน ได้เงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้ในหลุมพระแท่นศิลาอาสน์จำนวน 259 บาท 24 อัฐ ซึ่งทางพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรฯ ได้ชื่นชมผู้รักษาเมืองและกรมการที่ช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่มีคนจำนวนมากถึง 40,000 กว่าคนโดยไม่มีเหตุร้ายแรงอะไร ทั้งๆ ที่ใช้ข้อบังคับสำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยตามแบบของเดิมและมีบางข้อที่รุนแรงไปบ้าง เป็นที่น่าเสียดายว่า เรายังไม่พบภาพงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ในสมัยนั้นว่ามีความยิ่งใหญ่เพียงใดถึงมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานนมัสการถึง 40,000 กว่าคน ซึ่งนับว่ามากในสมัยนั้น ขนาดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสว่า “ก็แปลกดีไม่เคยฟัง พึ่งรู้ว่าคนมากเช่นนี้….” ผู้เขียน : นายธัชพงศ์ พัตรสงวน (นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา)เอกสารและข้อมูลอ้างอิง:1. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ ร.5 ศ 13/9 เรื่อง รายงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์. [24 – 26 เม.ย. 114].2. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. (2498). เที่ยวตามทางรถไฟ. พระนคร: โรงพิมพ์ตีรณสาร. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงกำจรนิติสาร (กำจร นิติสาร) 30 เมษายน 2498). 3. ตรี อมาตยกุล. (2511). นำเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์. พระนคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระณรงค์ฤทธี (ชาย ดิฐานนท์) 15 มกราคม 2511).#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุหนังสือ พระประธาน พระสมเด็จ ญสส. พระธรรมคำสั่งสอน และพระธรรมเทศนา. กรุงเทพฯ: เอส. ออฟเซ็ท กราฟฟิคดีไซน์, 2564. 216 หน้า.ภาพประกอบ.อธิบายความหมายของพระประธาน ข้อความในพระเครื่อง ประวัติพระเครื่อง พระประธาน พระสมเด็จ ญสส. พระบูชา พิมพ์พระพุทธเจ้าปิดตา พิมพ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิมพ์หลวงปู่ทวด พิธีผสมชนวนมวลสาร พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร พิธีหลอมชนวนโลหะผสม พิธีถวายสังฆทาน มีพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเทศนาและพระโอวาทธรรมเพื่อผู้อ่านที่สนใจได้ศึกษาเป็นคติธรรม294.31218ห144 (ห้องหนังสือทั่วไป1 )


ชื่อเรื่อง                                        สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน) อย.บ.                                           57/5ประเภทวัสดุ/มีเดีย                       คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                                     พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                               26 หน้า : กว้าง 4.5 ซม. ยาว 57 ซม.หัวเรื่อง                                        พุทธศาสนาบทคัดย่อ/บันทึก               เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา


          ของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ จากใจกรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามเย็นและรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในกิจกรรมนำชมรอบพิเศษ "นบพระ ไหว้ (เทพ) เจ้า" ลงทะเบียนหน้างาน และนำชมวันละ ๑ รอบเท่านั้น ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดการ ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาลงสรง ๑๗.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมนำชมรอบพิเศษ ๑๘.๐๐ น. จับฉลากของที่ระลึก ------------------------------------------------------- *พิเศษ! ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษวันละ ๑๐ ชิ้นเท่านั้น* "เครื่องรางโอมาโมริแก้ชง ปีเถาะ ธาตุน้ำ" ภายในบรรจุยันต์ "องค์ไท่ส่วย" ปี ๒๕๖๖ รับเมตตาอธิษฐานจิตจากพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้)เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)  สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 


ชื่อผู้แต่ง         จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ชื่อเรื่อง           อนุสรณ์  ร.ต.บุญเทพ  ปรีชานนท์ ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์      โรงพิมพ์วิญญาณ ปีที่พิมพ์         2521 จำนวนหน้า     67 หน้า หมายเหตุ       พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ ร.ตบุญเทศ ปรัชานนท์ รายละเอียด :           ช่างสิบหมู่จากผลงานการเรียบเรียงของอาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ เนื้อหาสาระเป็น ประวัติของช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย  ช่างเขียน  ช่างปั้น  ช่างหล่อ  ช่างหุ่น ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปูน ช่างกลึง ช่างปุ  ช่างรัก  รวม ๑๐ ช่าง


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 152/1 เอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


ฎีกาพาหุ (ฎีกาพาหุ) ชบ.บ 180/1 เอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


งานวิจัย เรื่อง แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ศึกษาเฉพาะจังหวัดตรัง เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของหัวเมืองภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเมืองตรังระหว่าง พ.ศ. 2352-2433 โดยค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น


ชื่อเรื่อง                                 คู่มือศาสนพิธีผู้แต่ง                                    พระราชวิสุทธิเวทีประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือหายากISBN/ISSN                            -หมวดหมู่                                ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆเลขหมู่                                   294สถานที่พิมพ์                           กรุงเทพฯสำนักพิมพ์                             โรงพิมพ์บางกะปิระหว่างประเทศปีที่พิมพ์                                 2534ลักษณะวัสดุ                           185 หน้า ; 26.5 ซม.หัวเรื่อง                                  บทสวดมนต์ภาษา                                    ไทย


ชื่อผู้แต่ง        ศิลปากร,กรม ชื่อเรื่อง           สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่พิมพ์      พิมพ์ครั้งที่ ๒ สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์      รุ่งศิลป์การพิมพ์ ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๙ จำนวนหน้า      ๑๓๔ หน้า หมายเหตุ       เนื่องในโอกาสเชิดชูเกียรติในฐานะปรมาจารย์แห่งวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๙                      หนังสือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เล่มนี้ ผู้สนใจจะเห็นได้ว่าแนวทางการศึกษาวิชาโบราณคดีของผู้เขียนยังอยู่ในมาตราฐานสากลที่ปรากฏในหนังสือและบทความต่างๆ ตั้งแต่เทคนิควิธีการในการรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์ การแปลความในเรื่องต่างๆ เช่น สมัยหินเก่า สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ ยุคโลหะ เป็นต้น
Messenger