ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 30,060 รายการ

แนะนำ E-bookโดย นายอภิวัฒน์ ต้นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำ E-Bookโดย นางสาวสุภาพัฒน์ นำแปง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำ E-bookโดย นายอภิวัฒน์ ต้นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำ E-Bookโดย นางสาวสุภาพัฒน์ นำแปง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แนะนำ E-bookกำแพงเมืองเชียงใหม่ เป็นเสมือนสัญญาทางประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องเมืองของเหล่าบรรพบุรุษ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมือง การปกครอง สภาพสังคม วัฒนธรรม และเทคนิคทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ด้วยระยะเวลาที่สลับทับซ้อน สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยปัจจุบันกำแพงเมืองเชียงใหม่ ยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นเป็นบางส่วน ทำให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่างเล็งเห็นว่า การทำบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้จะยังประโยชน์ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และเพื่อเป็นแบบอย่างของงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน อีกทั้งยังคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแนะนำโดย นางสาวจิรัฐิติกาล จักรคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book หรือคลิกที่ลิงก์https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/15672-การขุดค้นศึกษา-และบูรณะกำแพงเมืองเชียงใหม่


แนะนำ E-Bookโดย นางสาวสุภาพัฒน์ นำแปง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ (๒ เมษายน ๒๕๖๖) รณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย รับฟังการเสวนาทางวิชาการและชมการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร           นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่เป็นสถาบันหลักด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งเรียนรู้ วัด และโบราณสถานทั่วประเทศ ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน รู้ รัก และภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานคร จะจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดประดู่ฉิมพลี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี ภาพ : วัดประดู่ฉิมพลีภาพ : ทำความสะอาดโบราณสถาน           นอกจากนี้ กรมศิลปากร กำหนดจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ประกอบด้วยกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และรับฟังการเสวนาวิชาการ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดการแสดงคอนเสิร์ต ๒ ทศวรรษ เพชรในเพลง พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ           จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของสมบัติวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไปตามพระราชปณิธาน “การรักษามรดกไทยเป็นการรักษาชาติ”ภาพ : การแสดงเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๕


  บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป ประจำเดือน  มีนาคม 2566   หมวด 100  ปรัชญา  อีสโต,  เจสสิก้า.  Rocket  Man : Elon Musk in His Own Words ติดจรวดทาง ความคิดแบบอีลอน มัสก์.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.  ( 158 อ774ร )   หมวด 200  ศาสนา พินิจ  จันทร.  บันทึกประวัติศาสตร์ 20 ประมุขสงฆ์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์.  กรุงเทพฯ: เพชรพินิจ, 2565.     ( 294.3025593 พ685บ )   หมวด 300  สังคมศาสตร์ เก็ท  สมาร์ท.  การลงทุนใน Cryptocurrencyให้ได้เงินปลอดภัยไม่ถูกโกง.  กรุงเทพฯ: เกรท ไอเดีย, 2561.   ( 332.6 ก759ก ) _______.  Blockchain technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน.  กรุงเทพฯ: เกรท ไอเดีย, 2561.   ( 332.4 ก759บ ) ทู เดอะ มาร์.  คู่มือทำกำไรใน ICO & Cryptocurrency : แนะนำการลงทุนใน สกุลเงินดิจิทัลด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย.  กรุงเทพฯ: เกรท ไอเดีย, 2561.  ( 332.4 ท561ค )   หมวด 400  ภาษาศาสตร์ เจนจิรา  เสรีโยธิน.  พูดเยอรมันจากจินตภาพ : Mind  Map  German.   พิมพ์ครั้ง ที่ 6.  กรุงเทพฯ: พราว, 2562.  ( 438.24 จ713พ )   หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กนกอร  บุญพิทักษ์.  กัญชง  กัญชา ทางการแพทย์ ประโยชน์และโทษ.  กรุงเทพฯ: Feel  Good, 2565.   ( 615.7827 ก215ก ) ชัยนนท์  ศรีสุภินานนท์.  พื้นฐานทางช่าง.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.           ( 620.007 ช386ฟ ) บุญธรรม  ภัทราจารุกุล.  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.   ( 604.2 บ471ข ) ศิริชัย  ต่อสกุล.  พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.    ( 671.34 ศ452พ ) สมพงษ์  บัวแย้ม.  สูตร”น้ำหมัก” ชีวภาพ.    กรุงเทพฯ: ทานตะวัน, 2561.           ( 663 ส263ส ) อำนาจ  ทองแสน.  ทฤษฎีเครื่องมือกล.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.            ( 621.902 อ681ท )   800  วรรณคดี ญนันธร.  สะดุดรัก.  กรุงเทพฯ: มายดรีม, 2555.   ( 895.913 ญ115ส ) ดวงมาลย์.  นางร้าย...ที่รัก.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2555.   ( 895.913 ด219น ) เทพิตา.  เจ้าบ่าวกลัวฝน.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.   ( 895.913 ท634จ ) นับดาว.  Cupid พรหมลิขิตผิดประตูใจ.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2555.   ( 895.913 น433ค ) เนตรนภัส.  ฝันรักร้อยใจ.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2555.   ( 895.913 น785ฝ ) _______.  Honey pie สัญญา(รัก)ร้าย. กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557. ( 895.913 น785ฮ ) บุลินทร.  Love Ranger ปลูกรักใต้เงาใจ.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557. ( 895.913 บ661ล ) ปาฏลี.  เจ้าอัคนี.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.   ( 895.913 ป542จ ) ภาวิน.  ตะวันฉายในม่านเมฆ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2555.   ( 895.913 ภ478ต ) วงแหวนดาวเสาร์.  ลิขิตพราย.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2556.   ( 895.913 ว119ล ) เอื้องอลิน.  โอ้ใจเอย.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2554.   ( 895.913 อ931อ )   900  ภูมิ-ประวัติศาสตร์ ผุสดี  จันทวิมล.  รัสเซียจักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่.  กรุงเทพฯ: ยิปซีกรุ๊ป, 2564.           ( 947 ผ662ร ) วุฒิชัย  มูลศิลป์.  วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอก ราชของชาติ.  นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2558.   ( 959.3057 ว865ว )     **************************************************************


เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานครบรรณานุกรม รายชื่อวิทยานิพนธ์ใหม่ ห้องค้นคว้า เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)   หมวด 300  สังคมศาสตร์ ฏิมากร บุ้นกี้.  การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด.  ครุ                ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2563.  ฉบับอัดสำเนา.  ( 371.201 ฏ999ก ) ณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล.  ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ             กรรมการอาชีวศึกษา ระยอง จันทบุรี และตราด.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ                 พรรณี, 2563.  ฉบับอัดสำเนา.  ( 371.2 ณ339ท ) นพวรรณ คงพลิ้ว.  การศึกษาบทบาทการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี.  ครุ            ศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา).  จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2563.  ฉบับอัดสำเนา.  ( 371.2 น188ก ) นิรุตติ์ วงคำชัย.  การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE)              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ              รำไพพรรณี, 2563.  ฉบับอัดสำเนา.  ( 371.2 น657ก ) มาลัยพร สาวิลัย.  วิสัยทศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถม              ศึกษาระยอง.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2563.  ฉบับอัดสำเนา.  ( 371.2            ม493ว ) สหัตพงศ์ พิทอนวร.  การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับจรรยาบรรณวิชาชีพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ              ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2563.  ฉบับอัด               สำเนา.  ( 371.201 ส467ก ) สุรศักดิ์ เล็กวงษ์.  บทบาทภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                  จันทบุรี.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).  จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2563.  ฉบับอัดสำเนา.  ( 371.201                ส854บ )     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล รายได้สมทบทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ฝายมังกาละโป่ (ท่าน้ำแม่คาว) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน