ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,000 รายการ

           กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “เอกสารล้ำค่า จารึกสยาม” วิทยากร นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ), นางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ, นางอัจฉรา จารุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


เอกสารประกอบการขอโอน 
หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา กิลเลอโบ, คริส.  The Happiness of Pursuit อย่าให้โลกเป็นกรงขังคุณ.  กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2562. (158.1 ก685อ)  ฮอลิเดย์, ไรอัน.  ขยับแค่ 1 องศา ปัญหาก็หายไปครึ่งหนึ่ง.  กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2559. (158.1 ฮ176ข)  หมวด 200 ศาสนา นิตยา ธัญญพาณิชย์.  หนังสือบุดดำ เรื่อง พระมาลัย.  สงขลา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2566.      (294.308 น577ห)  หมวด 300 สังคมศาสตร์ ยาสมิน  ซัตตาร์ และคณะ.  โอกาสและข้อท้าทายในความสัมพันธ์ไทย – ตุรกี.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศกระทรวงการต่าง     ประเทศ, 2566. (327.561 ย247อ) ศิบดี นพประเสริฐ.  พัสตราภรณ์กับการต่างประเทศสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2566.      (391 ศ436พ) สารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2560.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2560. (347.077 ศ364ค) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561 เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561.      (347.077 ศ364ค ล.1) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561 เล่มที่ 2.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561.       (347.077 ศ364ค ล.2) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561 เล่มที่ 3.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561.       (347.077 ศ364ค ล.3) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561 เล่มที่ 4.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561.       (347.077 ศ364ค ล.4) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561 เล่มที่ 10.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561.       (347.077 ศ364ค ล.10) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561 เล่มที่ 11.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561.       (347.077 ศ364ค ล.11) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2562 เล่มที่ 3.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2562.       (347.077 ศ364ค ล.3) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2562 เล่มที่ 5.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2562.       (347.077 ศ364ค ล.5) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2562 เล่มที่ 7.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2562.       (347.077 ศ364ค ล.7) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2563 เล่มที่ 6.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563.       (347.077 ศ364ค ล.6) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2563 เล่มที่ 7.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563.       (347.077 ศ364ค ล.7) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2563 เล่มที่ 8.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563.       (347.077 ศ364ค ล.8) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2563 เล่มที่ 9.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563.       (347.077 ศ364ค ล.9) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2563 เล่มที่ 11.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563.       (347.077 ศ364ค ล.11) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2563 เล่มที่ 12.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563.       (347.077 ศ364ค ล.12) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.1) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 2.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.2) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 3.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2563.       (347.077 ศ364ค ล.3) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 4.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.4) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 5.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.5) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 6.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.6) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 7.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.7) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 8.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.8) คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2564 เล่มที่ 10.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2564.       (347.077 ศ364ค ล.10) A diplomatic history of Thailand.  Bangkok: International Studies Center, Ministry of Foreign Affairs,        2022. (327.2 A227)     หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การผ่าตัดแบบเอกซ์ลิฟในโรคทางกระดูกสันหลัง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2566. (616.73 ก492)   หมวด 800 วรรณกรรม ชยานันท์ เมฆสุต.  Intern Chef บันทึกไม่ลับ ฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร.  กรุงเทพฯ: แซลมอน, 2562. (895.914 ช195อ)   นิ้วกลม.  แอ่งน้ำกลางทะเลทราย.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2555. (895.918 น672อ) บาร์นส์, จูเลียน.  อาร์เธอร์กับจอร์จ บุรุษเบื้องหลังเชอร์ล็อก โฮล์มส์ กับคดีบันลือโลก.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2551.(823 บ294อ) วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564. (895.91301 ว242)       หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ นวลศิริ ไวทยานุวัตติ.  ณ เส้นขอบฟ้า.  กรุงเทพฯ: ณ เพชร, 2553. (923.5593 น347ณ)  นิตยา ธัญญพาณิชย์.  บันทึกรายวันที่เจ้านายชั้นสูงระดมกำลังคนและทาสไปทำงานสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ      พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.  สงขลา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2564. (959.3054 น577บ)  ประวัติศาสตร์...ต้นทางสู่จักรวาลแห่งความรู้.  พิษณุโลก: โรงพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2566. (959.3 ป373)    


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เรื่อง “จิตรกรรมฝาผนังกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา --------------------------------------- กำหนดการ เวลา ๑๒.๓๐ น. - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ เวลา ๑๓.๐๐ น. - บรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “คติการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏภายในกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยากร : ดร.อมรา ศรีสุชาติ อดีตนักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)) กรมศิลปากร เวลา ๑๔.๓๐ น. - บรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏภายในกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยากร : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม เวลา ๑๖.๐๐ น. - ตอบข้อซักถามและประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งต่อไป ----------------------------------------- *รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทาง Qr code (ฟรี) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๘๗ (ทุกวัน ในเวลาราชการ)


งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย (Songkran in Thailand, tradition Thai New Year Festival) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งความสุข เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ที่ลิงค์ : https://ecard.m-culture.go.th


           วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีส่งมอบการซ่อมทำเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ ให้แก่กรมศิลปากร โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับมอบ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ            นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กองทัพเรือและกรมศิลปากรได้หล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยดำเนินการซ่อมเรือพระราชพิธีให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ กองทัพเรือซ่อมบำรุงโครงสร้าง กรมศิลปากรดูแลงานศิลปกรรมประดับตกแต่งเรือ ขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการซ่อมบำรุงโครงสร้างเสร็จแล้ว จึงทำการส่งมอบให้กรมศิลปากรเพื่อดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือ ซึ่งเรือพระราชพิธีแต่ละลำมีความวิจิตรบรรจงจากการลงรักปิดทอง ประดับกระจกเกรียบกระจกสี เป็นงานที่อาศัยทักษะชั้นสูงและวิทยาศาสตร์ผสมผสานกัน การดำเนินงานของกรมศิลปากรจะเน้นรูปแบบศิลปะที่คงความเป็นของแท้ดั้งเดิม โดยมอบหมาย 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักช่างสิบหมู่ จะนำช่างแกะ ช่างเขียน ช่างประณีตศิลป์ เข้าทำงาน ส่วนสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะนำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์มาดูการเตรียมผิวรองรับการประดับตกแต่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2567 เชื่อว่าความงดงามของกระบวนเรือพระราชพิธีจะตราตรึงชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก นอกจากนี้ ระหว่างการดำเนินการซ่อมเรือพระราชพิธี สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะบันทึกเหตุการณ์ขั้นตอนการดำเนินการครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วย                อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้ดำเนินการ สำรวจ และซ่อมทำเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ ตั้งแต่ธันวาคม 2566 ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน การตอกหมันเรือ ซึ่งนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือ จากนั้นจึงชันยาเรือผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องและทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือเพื่อป้องกันเพรียงกินไม้ที่จะทำให้เรือผุเร็ว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงทำการส่งมอบให้กรมศิลปากร เพื่อดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ และเรือรูปสัตว์ ประกอบด้วย เรือเอกชัยเหินหาว เรือเอกชัยหลาวทอง เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือพาลีล้างทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือครุฑเหินเห็จ เรือครุฑเตร็จไตรจักร เรืออสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี 


เพลงสงกรานต์ ๑๒ ภาษา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วยภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาจีน / ภาษาเยอรมัน / ภาษาสเปน / ภาษาอินโดนีเซีย / ภาษาพม่า / ภาษาฮินดี / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาเกาหลี และภาษาเวียดนามทำนอง : จารุณี หงส์จารุ คำร้องไทย : สิริกุล นรินทร์ เรียบเรียงดนตรี : วิรัช อยู่ถาวรได้ที่ลิงค์ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLWH6vumH7fsbUaWDllVmgy_9LwrIDiDgUจัดทำโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม