ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover
พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 29
๔ พระธาตุสำคัญในภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 21
img_cover
img_cover
หอไตรวัดท่าแค จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 16
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 37
img_cover
img_cover
พระพิมพ์รูปพระสาวกมีจารึก จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 23
เล่าเรื่องประติมานวิทยา: ไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภา (Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhā)
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 16
img_cover
img_cover
พะเนียดคล้องช้าง จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 23
เครื่องถ้วยเวียงกาหลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 24
img_cover
img_cover
๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๔ กระแสพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 23
๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๕ สถาปนาพระราชวัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 14
img_cover
img_cover
พระพุทธรูปบุเงินบุทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 32
๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม 46
img_cover