ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

Buddha Vairocana Sri Vijaya art, 14th - 15th century CE
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระเจ้าเข้านิพพาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางบาเพ็ญทุกรกิริยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางนาคปรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางมารวิชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (ประมาณ ๓๐๐ ปีมาแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระแก้วผลึกปางมารวิชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ ศาลตายาย จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม