service-bg บริการประชาชน
ข่าวและกิจกรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 เรื่อง “เอกสารโบราณ มรดกศิลปวัฒนธรรมของไทย ในยุคดิจิทัล”
22 ก.พ. 2567
ebook-bg
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
image cover
พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย
image cover
ตามรอยฝรั่ง เล่าความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี) (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)
image cover
ราชวงศ์บ้านพลูหลวงจากพงศาวดารและจดหมายเหตุ
image cover
ปฏิทินกิจกรรมกรมศิลปากร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 Calendar Vol.30 No.1 Jan - Feb 2024
image cover
ศรีรัตนไตรยสรณารักษ์: พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระราชกรณียกิจด้านการพระศาสนา
image cover
ราโชวาทชาดกและโคลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ