ความรู้ทั่วไป


img_cover

องค์ความรู้เรื่อง การก้าวเดินของภาพยนตร์ไทยในสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โขนพบโนรา มรดกวัฒนธรรมบนวิถีสืบสานและสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วงบัวลอย: วัฒนธรรมดนตรีในงานอวมงคล
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"โขน" สำนักการสังคีตสัญจรแดนใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พุทธานุสติแห่งปวงศิลปิน มหรสพปูชนียปฏิมาทัสนานุตริยะแห่งกรมมหรสพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รำฉุยฉายพญาครุฑแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เสนาะเสียงสำเนียงศิลป์ครั้งแผ่นดินพระปกเกล้า ฯ เรียบเรียงเทิดพระเกียรติคุณเนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นปีที่ ๘๑ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“หนังตะลุง” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ตอนที่ ๑ เครื่องดนตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการดนตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) พุทธศักราช 2540
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระบำเสียมกุก – ละโว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"เปียโนจุฑาธุช" เปียโนคู่แห่งสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ดุริยสตรี : การประโคมดุริยางคดนตรีในงานพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

นาฏศิลปินวังหน้าสู่กระบวนท่านาฏศิลปินกรมศิลปากร
test
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ร้อยรสบทละครพระบวรราชนิพนธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เพลงประกอบระบำทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เปิดหีบโบราณ เอกสารล้ำค่าจากหอพระสมุดวชิรญาณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ข้อมูลใหม่จากวรรณกรรมอำพราง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วัวธนู : เครื่องรางและความเชื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : รัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บัว ในวัฒนธรรมไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผา Knobbed Wares
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางประทานอภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กลุ่มเครื่องมือหินกะเทาะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บานประตูไม้จำหลัก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ในสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ เรื่อง 5 ขุนเขาแห่งเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดบ้านเจียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกสมัยทวารวดีในดินแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"ถ้ำหมอเขียว" การค้นพบใหม่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๗๐ แหล่งศิลปะบนหิน :หลักฐานสะท้อนภาพสังคม ความเชื่อและการดำรงชีวิตของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพ STENCIL ลวดลายที่พบใหม่ ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานบ้านจาเละ หมายเลข ๑ : สถูปเจดีย์ในแผนผังวงกลมองค์แรกของเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เหล็ก – ทองเหลือง สุดยอดการค้นพบด้านโบราณโลหะวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพปูนปั้นชาดกเล่าเรื่อง มหากปิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตราสัญลักษณ์ ๑๑๓ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประทับบุษบกเทียบท่าราชวรดิษฐ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บาตรประดับมุก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ท้าวเวสสุวรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การออกแบบตราสัญลักษณ์ นิทรรศการพิเศษ เรื่อง เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การออกแบบลายและเขียนสีใต้เคลือบแจกันคู่ นิทรรศการพิเศษ เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การจัดสร้างตาลปัตร (ตอนที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ขั้นตอนการขอนุญาตการจัดสร้างอนุสาวรีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การเขียนหน้านางด้านข้าง : องค์ความรู้จากครูช่าง นายอมร ศรีพจนารถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การเขียนลิงโล้นเสี้ยว ปากอ้า : องค์ความรู้จากครูช่าง นายอมร ศรีพจนารถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

อักษร สมเด็จฯ : องค์ความรู้จากครูช่าง นายอมร ศรีพจนารถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ขั้นตอนการออกแบบ: ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพเขียนกระเบื้องลายคราม สื่อสัมพันธ์การผลิตและการค้าเครื่องปั้นดินเผาของไทยและญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“วันอานันทมหิดล” ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ เรื่อง "วัดถ้ำเสือ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระคติธรรมเนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รายงานกิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระเพลง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รายงานโครงการเยาวชนกับการดูแลรักษาโบราณสถานเมืองพิมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๑ และ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้เรื่อง "เลยไท : คนทำผี"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้เรื่อง สงกรานต์…ประเพณีไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “28 เมษายน วันราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9”
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตามรอยรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ เมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การทำภาชนะดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระบรมธาตุเมืองน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ GALE ONEFILE NEWS
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๒ : สารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เเนะนำฐานข้อมูล Hibrary
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์: ผู้บัญชาการกรมศิลปากรพระองค์แรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จากศาลมณฑลจวบจนถึงศาลแขวงราชบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โรคระบาดสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โรคระบาดสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๒ ไข้ทรพิษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปบุเงินบุทอง
องค์ความรู้ เรื่อง พระพุทธรูปบุทองบุเงิน โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๕ สถาปนาพระราชวัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑๖๐ ปี พระนครคีรี จิรกาล ตอนที่ ๔ กระแสพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เครื่องถ้วยเวียงกาหลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พะเนียดคล้องช้าง จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: ไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภา (Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhā)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

นเรนทราทิตย์ผู้เนรมิตเขาพนมรุ้งดุจดั่งเขาไกรลาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แผนที่ปโตเลมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพิมพ์รูปพระสาวกมีจารึก จากเจดีย์หมายเลข ๑๑ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การจัดสร้างต้นแบบประติมากรรมนูนสูง: สัตว์หิมพานต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

หอไตรวัดท่าแค จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๔ พระธาตุสำคัญในภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
Messenger