ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร

นางศาริสา จินดาวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายจารึก วิไลแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางนงคราญ สุขสม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายไกรสิน อุ่นใจจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายชัยนันท์ บุษยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายทศพร ศรีสมาน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางชุติมา จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

-
-
-

ประวัติและผลงาน
ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางเสริมกิจ ชัยมงคล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

-
-
-

ประวัติและผลงาน