ผู้บริหารกรมศิลปากร

นายพนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร
0 2123 8733
-
director_gen@finearts.go.th
ประวัติและผลงาน
นางเสริมกิจ ชัยมงคล
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 164 2501-2 ต่อ 8018
-
sermkit@gmail.com
ประวัติและผลงาน
นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 126 6239
-
jeadsadac@gmal.com
ประวัติและผลงาน
นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
02 164 2501-2 ต่อ 8013
-
saiikhanit@gmail.com
ประวัติและผลงาน
นาย ชวลิต สุนทรานนท์
นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวเอมอร เชาวน์สวน
นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางวิจิตร ไชยวิชิต
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (ช่างสิบหมู่)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายมณเฑียร ชูเสือหึง
จิตรกรเชี่ยวชาญ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นาฏศิลปินทักษะพิเศษ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายวสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม (บูรณปฏิสังขรณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวภควดี อยู่คงดี
นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์
ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายฤทธิเดช ทองจันทร์
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (อนุรักษ์ศิลปกรรม)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ภาษาและวรรณกรรม)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาววรรณพิณี สุขสม
นาฎศิลปินทักษะพิเศษ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางบุศยารัตน์ คู่เทียม
นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายเสน่ห์ มหาผล
รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางณิชชา จริยเศรษฐการ
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางวัญญา ประคำทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
0 2126 6251, 0 2163 4677
-
-
ประวัติและผลงาน
นายวสันต์ เทพสุริยานนท์
ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการกองโบราณคดี
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางวีรยา จันทรดี
ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสุภาวรรณ วิไลนำโชคชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายธนากร ธีระรุจิขจรเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายชินณวุฒิ วิลยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางศาริสา จินดาวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
-
-
-
ประวัติและผลงาน
ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวสุกัญญา เบาเนิด
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางนงคราญ สุขสม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายธนภัทร จิตสุทธิผล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายทศพร ศรีสมาน
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายวิเชต ลิ้มภักดี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
รองอธิบดีกรมศิลปากร
-
-
deputy_dir3@finearts.go.th
ประวัติและผลงาน
Messenger