ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

-
-
-