ผู้บริหารระดับสูง

นายประทีป เพ็งตะโก
อธิบดีกรมศิลปากร

0 2225 1807
0 2623 5827
director_gen@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน
นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir1@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน
นายพนมบุตร จันทรโชติ
รองอธิบดีกรมศิลปากร

0 2226 5535
0 2222 1330
deputy_dir2@finearts.go.th

ประวัติและผลงาน
นายสตวัน ฮ่มซ้าย
รองอธิบดีกรมศิลปากร

-
-
-

ประวัติและผลงาน