อธิบดีกรมศิลปากร

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

0 2123 8733
-
director_gen@finearts.go.th

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการรับราชการ

เริ่มเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๕

 • พ.ศ. ๒๕๓๕           ภัณฑารักษ์ ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
 • พ.ศ. ๒๕๓๘          หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๔๒          หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๔๗          ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘          ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (พฤษภาคม ๒๕๕๘)
 • พ.ศ. ๒๕๕๘          ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (สิงหาคม ๒๕๕๘)
 • พ.ศ. ๒๕๖๑          รองอธิบดีกรมศิลปากร (ธันวาคม ๒๕๖๑)
 • พ.ศ. ๒๕๖๕           ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (กรกฎาคม ๒๕๖๕)
 • พ.ศ. ๒๕๖๕           อธิบดีกรมศิลปากร (ตุลาคม ๒๕๖๕)

การฝึกอบรม/ดูงาน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ ๘ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 •  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๑ โดยสำนักงาน ก.พ.

เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

     - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

     - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

     - ประถมาภรณ์ช้างเผือก