ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ

นาย ชวลิต สุนทรานนท์
นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ
นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวชนินทร์วดี ชมภูทิพย์
ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายอําพล สัมมาวุฒธิ
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวเอมอร เชาวน์สวน
นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางวิจิตร ไชยวิชิต
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (ช่างสิบหมู่)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายมณเฑียร ชูเสือหึง
จิตรกรเชี่ยวชาญ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายสุรัตน์ เอี่ยมสอาด
นาฏศิลปินทักษะพิเศษ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายวสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิกเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม (บูรณปฏิสังขรณ์หรือสถาปัตยกรรมไทย)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวภควดี อยู่คงดี
นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์
ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายฤทธิเดช ทองจันทร์
นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ (อนุรักษ์ศิลปกรรม)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ภาษาและวรรณกรรม)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางสาววรรณพิณี สุขสม
นาฎศิลปินทักษะพิเศษ
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นางบุศยารัตน์ คู่เทียม
นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
นายเสน่ห์ มหาผล
รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์)
-
-
-
ประวัติและผลงาน
Messenger