บุคลากรดีเด่น

นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ
นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2566
นางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2566
Messenger