รองอธิบดีกรมศิลปากร

นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล รองอธิบดีกรมศิลปากร

-
-
deputy_dir3@finearts.go.th

ประวัติการศึกษา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information Officer : CIO)

 


Messenger