ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

-
-
-