ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

-
-
-