ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

นางวีรยา จันทรดี ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

-
-
-