ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

-
-
-