รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

นายธนภัทร จิตสุทธิผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

-
-
-