ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 26,759 รายการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๗๙ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่งครัด


วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประสานขอรับมอบโบราณวัตถุจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยชาวบ้านได้ขุดพบบนพื้นที่นา โบราณวัตถุประเภทไห จำนวน ๘ ใบ และกระปุก จำนวน ๘ ใบ พร้อมเศษชิ้นส่วน


วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านจานเลียว ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙๘ คน คุณครูจำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม นางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมประชุมกรมศิลปากรสัญจร ครั้งที่ ๑/ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องอู่ทองโรงแรมคลาสลิศ คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกฐินกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดชุมพลนิกายรามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


          เนื่องในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือ ชื่อ “พัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการนำหลักฐานทางโบราณคดี ที่พบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่เกี่ยวข้อง มาถ่ายทอดให้เห็นเรื่องราวของผู้คน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และงานศิลปกรรมในอดีต มาจัดลำดับปรากฏการทางวัฒนธรรมตามลำดับของช่วงเวลา            หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายความสนใจการศึกษาทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น            สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ได้เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–Book) หนังสือพัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สนใจสามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://online.fliphtml5.com/rlhaw/xxys/?fbclid=IwAR2HSbYVVPfai8JOj7zLPOlbiLjmK9xem7fXPA64qNYQ15lI0guwSjoKIMo#p=1หรือดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้ ตามวิธีการดังนี้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์  จัดนิทรรศการ“ไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์  โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และชมรมถ่ายภาพสมัครเล่นเมืองช้าง กิจกรรมประกอบด้วย  - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ณ ห้องธรรมชาติวิทยา - นิทรรศการผ้าไหม จากองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย  - นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  - นิทรรศการภาพถ่ายไอยรา  จากชมรมถ่ายภาพสมัครเล่นเมืองช้าง    ณ บริเวณหน้าห้องสุรินทร์ดินแดนช้าง และบริเวณระเบียงทางเข้าอาคาร - ชมการสาธิต/จำหน่าย อาหารท้องถิ่น-หากินยาก  กันตรึมดนตรีวิถีสุรินทร์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย  -กิจกรรม "จาฦก ไว้ในความทรงจำ" (แต่งไหม ในพิพิธภัณฑ์) และการประกวดถ่ายภาพแต่งกายผ้าไทยในงาน “ไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง” โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  พิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นางทรงลักษณ์  วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ทำพิธีเปิดกรวยสักการะฯ กล่าวถวายราชสดุดี จากนั้นเป็นการแสดงแบบแฟชั่นยุวชน จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์   การแสดงแฟชั่นผ้าไหมร่วมสมัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การแสดงจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม บันทึกภาพ และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการKing of Siam: Royal Visit to Peterhof นิทรรศการพิเศษ ครบรอบ 125 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย   นิทรรศการ “พระมหากษัตริย์แห่งสยามเสด็จประพาสพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” King of Siam: Royal Visit to Peterhof จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จประพาสรัสเซียอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซีย   ภายในนิทรรศการนำเสนอเรื่องราวสถานที่สำคัญต่างๆ ในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซีย โดยมีจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซียกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงร่วมลงพระนามในสัญญา นับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน   ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ปีเตอร์ฮอฟ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย โดยประธานในพิธีประกอบด้วย Mr. Evgeny Grigoriev สมาชิกรัฐบาลนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์กับต่างประเทศแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโค และ Mr. Veleriy Shefer รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ปีเตอร์ฮอฟ   การจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ปีเตอร์ฮอฟแห่งรัสเซีย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (รัสเซีย) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยาพระเจ้าปีเตอร์มหาราชภายใต้สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติรัสเซีย (Kunstkamera) และหอสมุดแห่งชาติรัสเซีย   นิทรรศการ King of Siam: Royal Visit to Peterhof จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ปีเตอร์ฮอฟ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงเดือนตุลาคม 2566  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565 กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม