ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 30,060 รายการ

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ  เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร พบกับการบรรเลงดนตรีสากล “กำเนิดวงสากลในประเทศไทย เล่าขานตำนานเพลงไทย ๒” อำนวยเพลงโดย นาวี คชเสนี อำนวยการแสดงโดย  ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต           * ชมฟรี *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑
  เฉลิมเกียรติ มินา.  ศัพท์สำนวนฝรั่งเศสแบบเป็นกันเอง.  ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564.  75หน้า.            หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์สำนวนฝรั่งเศสแบบใช้กันเอง เนื้อหา แสดงรายการคำย่อทางไวยากรณ์  คำศัพท์จัดเรียงตามตัวอักษร a-z   จัดคำศัพท์ในแบบกรอบตาราง ประกอบด้วย คำศัพท์ฝรั่งเศสตัวหนา  คำย่อทางไวยากณ์ = คำอธิบายสำนวนฝรั่งเศส คำแปลเป็นภาษาไทย  ตามลำดับ สะดวก อ่านง่ายเหมาะสำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป           อ         448.1         ฉ412ศ           ห้องค้นคว้า         มี.ค. 66  


ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม.  รายงานประจำปี 2558 – 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2561.  244 หน้า.  ภาพประกอบ.           จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 - 2560 ภายในเล่มประกอบด้วย  สารจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สารจากอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ ความเป็นมา อำนาจ หน้าที่ และโครงสร้าง ผลการดำเนินงาน ปี 2558-2560 ใน ด้านยุทธศาสตร์ การให้คำปรึกษากฎหมายฯ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ผลงานการช่วยเหลือสำคัญ บทความหนี้นอกระบบ : ผลงานวิจัย เป็นต้น           อ         364.168         ร451           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค. 66  


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.  ศาสนาในอาเซียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557.  191 หน้า.          ภาพประกอบ.           หนังสือที่ให้ข้อมูลเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ตั้งแต่ ความหมายของศาสนา  มูลเหตุทำให้เกิดศาสนา องค์ประกอบของศาสนา ความสำคัญและหน้าที่ของศาสนาต่อสังคม ศาสนาในโลก ความเป็นมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสมาคมเอเชียตะวันออกฉียงใต้  วิวัฒนาการศาสนาในอาณาจักรก่อนมีประเทศสยาม วิวัฒนาการและการขับเคลื่อนศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯลฯ และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            อ         200         ก521ศ           ห้องค้นคว้า         เดือนมี.ค. 66          


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากโรงเรียนบ้านกระวัน  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๖ คน คุณครู ๗ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์  โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางศรีสุดา  ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


          เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ศูนย์หนังสือกรมศิลปากรจัดกิจกรรมพิเศษ!!! ลดราคาหนังสือสูงสุดถึง ๒๐% (ลดราคาเฉพาะในงาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร และในระบบออนไลน์) ยกขบวนหนังสือทรงคุณค่ามากมาย อาทิ  หนังสือศิลปากรสถาน : ผู้รังสรรค์งานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากราคา ๑,๓๕๐ บาท ลดเหลือ ๑,๐๘๐ บาท ,  หนังสืออธิบายจินดามณี โคลงกล และ รหัสอักษร จากราคา ๓๘๐ บาท ลดเหลือ ๓๐๔ บาท ,  หนังสือนาค จากตำนานความเชื่อสู่ศรัทธาร่วมสมัย จากราคา ๕๐๐ บาท ลดเหลือ ๔๐๐ บาท ,  หนังสือสู่ดินแดนโพ้นทะเล การเดินทางจากนิวยอร์กถึงบางกอก ประเทศสยาม และการเดินทางกลับ จากราคา ๑๒๐ บาท ลดเหลือ ๙๖ บาท ,  หนังสือพระพิมพ์ : พระเครื่องเมืองไทย จากราคา ๑,๓๕๐ บาท ลดเหลือ ๑,๐๘๐ บาท ,  หนังสือช่างไทยสิบหมู่ ช่างเขียน จากราคา ๖๕๐ บาท ลดเหลือ ๕๒๐ บาท ,  หนังสือเปิดกรุหลักฐานอยุธยา : หลากหลาย ลุ่มลึก และท้าทาย จากราคา ๒๙๐ บาท ลดเหลือ ๒๓๒ บาท ,  หนังสือหลักการและแนวทางการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมไม้ จากราคา ๕๐๐ บาท ลดเหลือ ๔๐๐ บาท ฯลฯ    หนังสือลดราคาพิเศษ เฉพาะวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้เท่านั้น (หนังสือมีจำนวนจำกัด)             ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่งาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th (ขอให้ผู้ทำรายการสั่งซื้อออนไลน์ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดแล้วทางศูนย์หนังสือขออนุญาตยกเลิกทุกรายการ) (หมายเหตุ : ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) ปิดทำการ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖)