ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 28,639 รายการ

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา จงท่องกลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวนว ๖ คน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาธิณีสิริพชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาที่ ๓ และ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๔๕ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางถนอม หลวงกลาง นางสาวอภิญญา สุขใหญ่ และนางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมการฝึกทำ CPR การปั้มหัวใจ การแก้สิ่งอุดตันในทางเดินหายใจ Chocking จากพี่ๆอาสาฯ ศูนย์การเรียนรู้  อบต.เกาะเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล อาหาร ขนม และเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒- ๓ จากโรงเรียนบ้านบักดอก ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๕๑ คน คุณครู ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์          วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมการอบรมในครั้งนี้  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่           นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่            กรมศิลปากรมีแนวนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะ คุณค่าและความสำคัญ ของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อชาติและท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่เครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายในการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรมศิลปากร อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)  พระสังฆาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่นในเขตพื้นที่ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานราชการในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมศิลปากร โดยมีเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบนในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เข้ารับการอบรมรวม ๒๐๐ คน ประกอบด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) พระสังฆาธิการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ และวัฒนธรรมจังหวัด          การจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการศึกษาดูงานโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีสุพรรณ วัดหัวฝาย และโบราณสถานเวียงกุมกาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และให้การดำเนินงานดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล           เมืองโบราณเวียงคุก เป็นชุมชนโบราณสมัยล้านช้างที่มีศูนย์กลางอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณท้องที่ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (เยื้องกับนครหลวงเวียงจันทน์) มีหลักฐานประเภทโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ และจารึกเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดกำหนดอายุได้ราว ๔๐๐-๒๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งโบราณส่วนมากตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งอาจมีบางกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถานโดยมิได้เจตตาเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ จึงได้เกิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างสำนักศิลปากรทื่ ๘ ขอนแก่น กับ คณะสงฆ์ หน่วยราชการ ผู้นำชุมชน และราษฎร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการที่มีโบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณเมืองเวียงคุก ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมในดูแลรักษาโบราณสถานเบื้องต้น และแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่ ตลอดจนการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง ณ วัดยอดแก้ว บ้านเวียงคุกเหนือ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อนึ่ง สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ตำบลเวียงคุก นำโดย  พระครูโกศลกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลเวียงคุก (วัดกุศลนารี) เจ้าอาวาสวัดแก้ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กำนันตำบลเวียงคุก เทศบาลเมืองเวียงคุก สถานีตำรวจภูธรงเวียงคุก สถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ที่ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยน สะท้อนปัญหาและหารือแนวทางบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่ให้แหล่งมรดกและทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนต่อไป


วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน ๑๐๔ คน โดยมีนางสาวนิสารัตน์ สัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรนำชมและอำนวยความสะดวก๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ให้บริการเอกสารโบราณ แก่สามเณรถิระเทพ ชัยเตชิษฐ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ อำเภอปากช่อง เรื่องปฐมโบราณนิทานพญากาเผือก และเวทย์มนต์คาถา จำนวน ๔ ผูก


พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๒ (๒๕๔๑-๒๕๔๔) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๔๔-๒๕๔๕) สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๖๒-๒๕๖๗) ท่านได้ให้ผู้แทนมามอบหนังสือแก่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด (๖ เล่ม) ในการนี้ หอสมุดฯ จะได้จัดไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไปวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร ให้การต้อนรับ