ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,602 รายการ

“รอนรอนอ่อนอัสดง พระสุริยงเย็นยอแสง” สุริยาอัสดง...ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก ตรงช่องประตูปราสาทหินพิมาย *จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๗.๑๐ - ๑๗.๒๐ น.*


"เมืองโบราณเมืองเสมา" อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น. นักเรียนชั้นอนุบาล๒ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านกางของ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙๑ คน คุณครู เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


ปราสาทพนมวัน เป็นศาสนสถานที่มีการก่อสร้างและต่อเดิมหลายสมัย ตั้งอยู่บนแหล่งโบราณคดียุคเหล็ก (อายุประมาณ ๑,๕๐๐ ปี) ปราสาทประธานองค์ปัจจุบันก่อสร้างด้วยหินทราย สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ในบริเวณเดิมที่เคยเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน สร้างด้วยอิฐมาก่อน จำนวน ๘ หลัง มีอายุในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวนิตยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในหัวข้อ “แนะนำหน่วยงานกรมศิลปากร แหล่งโบราณสถานโบราณคดีในจังหวัดชัยภูมิ การอนุรักษ์โบราณสถานเบื้องต้น ระเบียบ กฎเกณฑ์ มารยาท ในการเข้าชมโบราณสถานและศาสนสถาน” โดยมี นายธีวรา วิตถากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ บุคลากรครูในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ของสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าดำเนินการถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดกู่พันนา บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และ ๕ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๗๗ คน คุณครู ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และนางศรีสุดา สีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไปธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล.  การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย = Wireless Communications and Networks.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564. (004.6 ธ152ก)เพียรพูล กมลจิตร์ประภา.  โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผลสำหรับงานด้านสถิติ = Data Structure and Processing for Statistics.  กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมวิชาการ      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2565. (005.73 พ951ค) หมวด 200 ศาสนาแนบ มหานีรานนท์.  “รวม” ธรรมปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: บริษัท วี. อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด, 2549. (294.304 น919ร)พระพรหมบัณฑิต, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์.  พระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา : 5 ธันวาคม วันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร     และสหกรณ์.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561. (294.308 พ418พ ฉ.1-4) ภูริวฑฺฒโนภิกฺขุ.  ข้ามภูผา ฝ่าดงโควิด กัลยาณมิตรที่อาภา.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2565. (294.3144 ภ682ข)สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์.  พระพุทธศาสนา : คำสอนว่าด้วยความสุขที่แท้จริง = Buddhism : The Teaching of True Happiness.  กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์,      2564. (294.304 ส254พ) หมวด 300 สังคมศาสตร์คนึง ฦาไชย.  คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ:      วิญญูชน, 2558. (340.9 ค142ค)นฤภร รุจิเรข.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2565. (372.61 น275ห)แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สถาบัน, 2562. (372.7044 ส145บ)ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.  คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2565 เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการงานคดี สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา, 2565. (347.077 ศ364ค)พลับพลึง คงชนะ.  คู่มือครูใช้คู่กับหนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2566. (372.89044 พ454ค)  ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค., 2562. (372.6 ค121ภ)วัลภา สรรเสริญ.  การประกันภัย = Insurance.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2563. (368 ว442ก)สะอาด งามนิสัย.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2563. (372.83 ส516ห)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) : ดำเนินการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565).  กรุงเทพฯ:      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ., 2560. (307.14 ค123ผ)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565.  นนทบุรี: กลุ่ม     ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2564. (363.348 ป48ผ)สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564. (372.21 ผ932)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  เสริมคิด วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ     ปี พ.ศ. 2553-2554.  กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555. (372.35 ค121ส)หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,      2563. (372.358 ส145ห)Thanyaporn Chankrajang.  A Brief Economic History of Land Rights in Thailand: From the Sukhothai Period to the End of King Chulalongkorn's Reign.      Bangkok: Thailand Research Fund, 2017.(330.9593 T367a) หมวด 400 ภาษาศาสตร์จิตต์นิภา ศรีไสย์.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2564.      (495.91807 จ412ห)แนวข้อสอบ JLPT N2.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564. (495.68076 น927)แนวข้อสอบ JLPT N5.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564. (495.68076 น927)   หมวด 500 วิทยาศาสตร์วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ.  เคมีทั่วไป 1 = General Chemistry 1.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564. (540 ว344ค)หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค., 2563. (507 ส145ห)   หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการราศิยส วงศ์ศิลปกุล.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2564. (780.7 ร455ห)   หมวด 800 วรรณกรรมเพณิญ.  Summer พายุ ฤดู ร้าย.  กรุงเทพฯ: P.S., 2562. (895.91301 พ912ซ)เพณิญ.  Ultramarine ทะเลมีสะอื้นเล็กน้อยถึงปานกลาง.  กรุงเทพฯ: P.S., 2561. (895.91301 พ912อ)ฟลุค, โจแอนน์.  นักสืบสตรอว์เบอร์รี่ = Strawberry Shortcake Murder.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2547. (813 ฟ147น)ฟลุค, โจแอนน์.  ยอดนักสืบคุกกี้ = Sugar Cookie Murder. กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2548. (808.83872 ฟ147ย ฉ.2)ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับคัพเค้ก = Fudge Cupcake Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2548. (813 ฟ147ส ฉ.2)ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับแครอท = Carrot Cake Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2551. (813.54 ฟ147ส)ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับช็อกโกแลต = Chocolate Chip Cookie Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2546. (813 ฟ147ส)ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับรสมะนาว = Lemon Meringue Pie Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2547. (813 ฟ147ส ฉ.2)ลัดดา สงกระสินธ์.  สนามเด็กเล่นของปีศาจ = Midnight Harmony.  กรุงเทพฯ: P.S., 2561. (895.91301 ล238ส)ลูกแก้ว โชติรส.  Black Cherry ความโหยหาเป็นชื่อยาเสพติด.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: P.S., 2562. (895.91301 ล699บ)สโรชา ธารา.  จริงเสมือนจริง = IFPOSSIBLE.  กรุงเทพฯ: พี.เอส., 2561. (895.91301 ส357จ)เอ้อร์สือซาน.  บ้านซ่อนผี เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: ไดรม์แอนด์มิสทรี, 2558. (895.13 อ917บ ล.1)เอ้อร์สือซาน.  บ้านซ่อนผี เล่ม 2.  กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์, 2559. (895.13 อ917บ ล.2)   หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สว่าง ทองดี.  ปั่นหลายสถาน.  กรุงเทพฯ: พริ้นท์ ซิตี้, 2557. (910.41 ส419ป)สุทัศน์ ยกส้าน.  นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่.  กรุงเทพฯ: ปาเจรา, 2548. (925 ส778น)  


หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพิจารณาจัดหาเข้ามาไว้ให้บริการภายในหอสมุด ตาม URL ด้านล่างนี้https://forms.gle/U2Ny6sx4y3v1YeNeA
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางปริญญา  สุขใหญ่  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมงานพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ๒๕๖๖ และจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา" ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์