ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,654 รายการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๗๕๒ คน


วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิสิตชั้นปีที่ ๒ และ ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๙๐ คน อาจารย์ ๔ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๒๔ คน คุณครู ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๗๐ คน คุณครู ๖ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม และนางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ตำบลบ้านไพร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๖๐ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางสาวอภิญญา สุขใหญ่ นางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนบ้านโดง ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๔ คน คุณครู ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา กรุงเทพมหานคร นำสมาชิก World Bank Thailand นักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา จำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม  หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบบริการสารสนเทศแบบเน้นผู้ใช้บริการของหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2566.      (025.52 ศ528ร)   หมวด 100 ปรัชญา จิตวิทยา การ์ตูน.  ก้าวหน้า ถ้าคิดเป็น.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: วาย เอ็ม ครีเอทีฟ, 2558. (158 ก453ก) สเนล, แดนซ์ซิ่ง.  ไม่ได้ขี้เกียจ แค่กำลังชาร์จพลัง.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์, 2563. (158.1 ส217ม)   หมวด 200 ศาสนา เทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร.  วัดพระรูปเมืองสุพรรณ : รวมข้อเขียนว่าด้วย เรื่องเล่า คน ข้าวของ จากพิพิธภัณฑ์วัดสู่แหล่งเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565. (294.31 ว416 ฉ.1-2) นิตยา ธัญญพาณิชย์.  โคสกกุมารกับนิทานท้าวอุเทน : นิทานไทยจากชาดกกถาธรรม.  สงขลา: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2565.      (294.31883 น577ค)   หมวด 300 สังคมศาสตร์ คดีเกี่ยวกับคำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) :      คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา เล่ม 1 : 8 มีนาคม ค.ศ. 2012.  กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : ข้อสังเกตเป็น     ลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : คำร้องเริ่มคดี และ      คำขอเพื่อการกำหนดมาตรการชั่วคราวของราชอาณาจักรกัมพูชา 28 เมษายน ค.ศ. 2013. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา) : คำอธิบายเพิ่มเติม     เป็นลายลักษณ์อักษรของราชอาณาจักรไทย 21 มิถุนายน ค.ศ. 2012. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2564. (341.42 ศ365ค ฉ.2) วันมงคล ทิวงษา.   ติวเข้มผ่านฉลุย เตรียมสอบ ป.6 วิชาภาษาไทยกับครูปอนด์.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2564. (372.076 ว435ต) อิเกะดะ, เคียวโกะ.  ทำไงดี! อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ: อินสปายร์, 2553. (332.024 อ419ท) Ryu Soo Hyoung.  ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน เศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว.  กรุงเทพ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551. (330 ช350ค ล.6)   หมวด 600 เทคโนโลยี จิราวรรณ.  ใหลตาย.  กรุงเทพฯ: คลื่นอักษร, 2557. (616.129 จ541ห) จุ๊บุ.  เจ้าตัวเล็ก.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. (649.12 จ685จ) ประไพศรี ศิริจักรวาล.  อาหารเพื่อลูกน้อย.  กรุงเทพฯ: เรือนปัญญา, 2551. (641.5622 ป335อ) อนุพงศ์ ชิตวรากร.  คู่มือเวชปฏิบัติ : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์, 2537. (616.951 อ193ค) เอมอร ตรีภิญโญยศ.  DETOX ช่วยชีวิต กินล้างพิษ อายุยืน.  กรุงเทพฯ: D ดี, 2550. (613.2 อ911ด ฉ.2)   หมวด 800 วรรณกรรม กรมวิชาการ.  เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 3.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542. (895.91301 ว546ร) กิมหลั่น.  เจ๊กบ้านนอก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  นนทบุรี: โป๊ยเซียน, 2537. (895.913 ก679จ) กิมหลั่น.  ลูกสาวเจ๊กบ้านนอก.  กรุงเทพฯ: โป๊ยเซียน, 2538. (895.913 ก679ล) คาร์ลสัน, เมโลดี้.  ลิขิตรักจากฟากฟ้า = Angels in the Snow.  กรุงเทพฯ: วันเวิลด์, 2546. (813.54 ค339ล) คาราน.  วิหารแห่งดวงดาว.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2541. (813.54 ค341ว) คาวางุจิ, โทชิคาซึ.  เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น ตราบชั่วเวลาของคำโกหก.  กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์, 2565. (895.63 ค342พ) จุลลดา ภักดีภูมินทร์.  ปราสาทมืด.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2537. (895.913 จ667ป) ชา ซึง ว็อน.  สถานีผีสิง.  นนทบุรี: Devil, 2550. (895.73 ช454ส) ชิงชิว.  เจ็ดอาถรรพ์ = Seven Rings.  กรุงเทพฯ: ไครม์แอนด์ทิสทรี, 2559. (895.13 ช541จ) ชินไค, มาโคโตะ.  Your Name: เธอคือ... พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: Phoenix, 2560. (895.63 ช563ย) ซอลเลดา.  อย่าให้ใจเราเจ็บ = Don't Get My Heart Hurt.  กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์, 2562. (895.914 ซ119อ) เทรซีย์, พี.เจ.  ฆาตกรรมออนไลน์.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2548. (810 ท638ฆ) นันท์ชญา มหาขันธ์.  บทสนทนากับฤดูกาลจากวันที่ ซากุระบาน ถึงวันที่เกล็ดหิมะละลาย.  นนทบุรี: องศาสบายดี, 2555. (895.916 น366บ) นายทิวา. รวมบทกวี “โคลงบ้านโคลงเมือง”. กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2556. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “เงาไม่มีเงา”.  กรุงเทพฯ: พริ้นท์ ซิตี้, 2558. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมเรื่องสั้น “ที่เห็นและหายไป”.  พิมพ์ครั้งที่2.  กรุงเทพฯ: ออนอาร์ตครีเอชั่น, 2554. (895.91301 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “ในนามเราทั้งผอง?”.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2560. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “บันทึกรอยเท้ารายทาง”.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: พริ้นท์ ซิตี้, 2555. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “บ็อนเตียเสร็ย-บันทายสรี” ด้วยแรงแห่งรักจำหลักใจ ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ในความจริง.  กรุงเทพฯ: ออนอาร์ต ครีเอชั่น, 2559. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี ลมหายใจไม่รู้จบ.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2566. (895.911 น472ร) นายทิวา.  รวมบทกวี “โลกเสมือนรู้สึกสมัย”.  กรุงเทพฯ: พรินท์ ซิตี้, 2557. (895.911 น472ร) นายทิวา.  หมายเหตุกวีนิพนธ์.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2562. (895.911 น472ห) นิตยา ธัญญพาณิชย์.  โคลงสี่สุภาพและโคลงกลบทศิริวิบุลกิติ์ ฉันท์สังเวยกลองวินิจฉัยเภรี ทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าพระราชทานแก่พระราหุล.  สงขลา: สำนักศิลปะและ     วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2565. (895.9113 น577ค) ประภัสสร เสวิกุล.  ช่อปาริชาติ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2531. (895.913 ป338ช) ฟลุค, โจแอนน์.  ยอดนักสืบบลูเบอร์รี่ = Blueberry Muffin Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2547. (813 ฟ147ย ฉ.2) มิยูกิ, มิยาเบะ.  เหตุที่ฆ่า.  กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 2549. (895.63 ม581ห) รินศรัทธา กาญจนวดี.  ดวงตากวี : รินศรัทธา กาญจนวดี.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2564. (895.913 ร479ด) วิญญู ไชยวรรณ.  รักแท้ไร้สาระ.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต ครีเอชั่น, 2560. (895.9108 ว569ร) วิญญู ไชยวรรณ.  วันวานอันไร้สาระ.  กรุงเทพฯ: ออนอาร์ตครีเอชั่น, 2560. (895.9108 ว569ว) วินทร์ เลียววาริน.  รวมเรื่องสั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน.  กรุงเทพฯ: 113, 2542. (895.91301 ว617ร) วีรพร นิติประภา.  ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2558. (895.913 ว829ส) สกุล บุณยทัต.  รวมบทกวี นิพพานข้างถนน.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2558. (895.911081 ส127ร) สุปาณี พัดทอง.  รวมบทกวี เก็จแก้วกรองกานท์.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต ครีเอชั่น, 2560. (895.9112 ส825ร)  สุปาณี พัดทอง.  รวมบทกวี ดอกสร้อยวรรณศิลป์.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2562. (895.9112 ส825ร) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์.  วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.      (895.91301 ว242) หนุ่มเมืองจันท์.  มองโลกง่ายง่าย สบายดี (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 3).  กรุงเทพฯ: มติชน, 2545. (895.917 ห159ม) โอทซึอิจิ.  Zoo.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 2549. (895.63 อ972ซ)   หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ กองทุนศรีบูรพา.  ที่ระลึก 100 ปี ชาตกาล “รพีพร” : สุวัฒน์ วรดิลก.  กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต, 2566. (928.95911 ก351ท) เกียรติ กิจเจริญ.  นี่แหละเกียรติ...นี่แหละกิ๊ก.  กรุงเทพฯ: เค. เค. พับลิชชิ่ง, 2547. (927.91 ก851น)
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี • เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างบุคคลภายนอก (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานด้านธุรการ ☆ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้ารับการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรรเลงเพลงโดย วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และขับร้องโดย ศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพบกับศิลปินนักร้อง ได้แก่ ดวงดาว เถาว์หิรัญ สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์ มานิต ธุวะเศรษฐกุล ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ อิสรพงศ์ ดอกยอ ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ ธนิษฐา นิลบุตร และรัฐพงศ์ ปิติชาญ ควบคุมวงโดย นายธนู รักษาราษฎร์ชมฟรี! รับบัตรที่นั่งในวันงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร 0 2280 9856 และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live: National Library of Thailand


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนายชำนาญ กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการบูรณะศาลาการเปรียญวัดโพธาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีนายชัยณรงค์ ทองยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม