ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 30,060 รายการ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม. รายงานประจำปี 2558 – 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2561. 244 หน้า. ภาพประกอบ. จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 - 2560 ภายในเล่มประกอบด้วย สารจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สารจากอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ ความเป็นมา อำนาจ หน้าที่ และโครงสร้าง ผลการดำเนินงาน ปี 2558-2560 ใน ด้านยุทธศาสตร์ การให้คำปรึกษากฎหมายฯ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ผลงานการช่วยเหลือสำคัญ บทความหนี้นอกระบบ : ผลงานวิจัย เป็นต้น อ 364.168 ร451 ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2556. 215 หน้า. ภาพประกอบ. 250 บาท. มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน ได้แนะนำสถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทั้งหมด 21 แห่ง จาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ความหมายของมรดกโลกคืออะไร มีหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างไร มีอุปสรรคในการอนุรักษ์มรดกโลกอย่างไร มรดกโลกในอาเซียนมีอะไรบ้างทั้ง 21 แห่งใน 7 ประเทศอาเซียน ติดตามรายละเอียดได้จากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ 306.48 ม192 ( ห้องทั่วไป 1 )


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี. Born to be เภสัชกร Exclusive. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2561. 272 หน้า. ภาพประกอบ. 195 บาท. เป็นคู่มือที่บอกเส้นทางการเรียน และประกอบอาชีพเภสัชกร การเตรียมตัวสอบ การเลือกเรียนที่ไหน ชีวิตในการเป็นนักศึกษาเภสัชกร เมื่อเรียนจบแล้วจะเป็นอย่างไร เนื้อหาในเล่มนำเสนอในรูปของพี่รหัสที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้เรียนเภสัชกร ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเรียนเภสัชกรที่เป็นอาชีพได้อย่างดี 615.107 ส732บ ( ห้องทั่วไป 2 )


แนะนำหนังสือให้อ่าน โช โอกะ. Organic Farm สร้างฟาร์มสุขยั่งยืนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2565. 160 หน้า. ภาพประกอบ. 195 บาท. เนื้อของเล่มนี้ อธิบายถึงความปลอดภัยของอาหารและความสำคัญของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำเสนอแนวคิดการบริโภคผักผลไม้ออร์แกนิก ที่ช่วยรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว รวมถึงการฟังเสียงเตือนจากธรรมชาติว่าเราต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งยังมีการอธิบายเรื่องการใช้สารเคมีที่ทำลายสมดุลธรรมชาติและอันตรายต่อมนุษย์ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น 631.584 ช799อ ( ห้องทั่วไป 2 )


แนะนำหนังสือให้อ่าน ธิตินนท์ จงตั้งปิติ. Born to be ทันตแพทย์ Exclusive. นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2561. 272 หน้า. ภาพประกอบ. 195 บาท. นำเสนอสาระเส้นทางสู่การเป็นทันตแพทย์ ภาพรวมชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์เป็นอย่างไร จะเรียนที่ไหนดี มีที่ไหนเปิดคณะทันตแพทย์ให้ได้เรียนบ้าง ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรในการสอบทันตแพทย์ การเรียนทางด้านนี้จะเหนื่อยมากแค่ไหน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อสาขาไหนได้อีก การเป็นมือใหม่ของทันตแพทย์จะเป็นได้อย่างไร 371.422 ธ586บ ( ห้องทั่วไป 2 )


แนะนำหนังสือน่าอ่าน ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. 7 บูรพกษัตริย์ราชภักดิ์. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2559. 160 หน้า. ภาพประกอบ. 180 บาท. เนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ที่ได้นำพาประเทศชาติไทย ให้ยังคงเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ โดยกองทัพบกได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม และนำมาประดิษฐานยัง อุทยานราชภักดิ์ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย 923.1593 ฝ211จ ( ห้องทั่วไป 2 )


แนะนำหนังสือน่าอ่าน ศิรวดี งามวิเศษชัยกุล. กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้แม่น้ำโขง. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2563. 71 หน้า. หนังสือรายงานการวิจัย เล่มนี้ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ ทำความรู้จักแม่น้ำโขง เนื้อหามี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันความเสียหาย และการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการเยียวยาความเสียหาย ท้ายเล่มบทสรุปและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม รายละเอียดหาอ่านได้ภายในเล่ม 341 ศ441ก ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน กนกพร นุ่มทอง. ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563. 196 หน้า. หนังสือเล่มนี้ได้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยไว้ คือ จำนวน 8 เรื่อง คือ หนึ่ง คำถามที่พบบ่อยกับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปล สอง แนวคิดทฤษฎีการแปล สาม การแปลคำเรื่องพื้นฐานที่ต้องใส่ใจ สี่การแปลบทขยายและส่วนเสริม ห้า การแปลประโยคที่มีลักษณะพิเศษ หก การแปลประโยคความรวม เจ็ด การแปลประโยคที่มีตัวเลข เวลา และมาตราชั่ง ตวง วัด แปด การทับศัพท์หรือการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนเป็นภาษาไทย ท้ายเล่มมีดรรชนีคำและข้อความ บทที่ 1-6 อ 495.1802 ก124ท ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. สารสินสวามิภักดิ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2556. 343 หน้า. ภาพประกอบ. หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 31 ตอน เนื้อหากล่าวถึงตระกูลสารสินและ ประวัติของพจน์ สารสิน ตอนที่ 1 หมอเทียนฮี้ รับราชการ จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสารสินสวามิภักดิ์ ซึ่งเป็นต้นตระกูลสารสินและเป็นบิดาของพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศไทย ตอนที่ 2 ศึกฮ่อและไข้ป่า ถึงตอนที่ 4 พระยาสารสินสวามิภักดิ์ ตั้งแต่ตอนที่ 5 กล่าวถึงเรื่องราว ชีวิตของพจน์ สารสิน วัยเยาว์ ไปจนถึงตอนที่ 31 บั้นปลายอันอบอุ่น อ 923.1593 ว666ส ฉ.01-ฉ.02 ห้องค้นคว้า


แนะนำ E-book หนังสือหายาก เรื่อง เปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. เรื่องเปรียบเทียบนามสกุลกับชื่อแซ่. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยพิทยา, 2490.


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและ บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน), 2562. 218 หน้า. มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการพัฒนาและประเมินโรงพยาบาลทั้งองค์กร แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยสรุปเป็นแผนภาพ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกันของเนื้อหาในบทนั้นๆ ประกอบด้วย ตอน 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร ตอน 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล ตอน 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย และตอนสุดท้าย ผลลัพธ์ แต่ละหมู่จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการค้นหา อ 362.11068 พ534ม ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน. รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน, 2563. 152 หน้า. ภาพประกอบ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการการดำเนินงานในปี 2562 ภายในเล่มจัดข้อมูลรายงานดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็นมา องค์กรและการบริหาร ตลอดจน ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น การจัดการศึกษาและฝึกอบรม การวิจัยพัฒนา เป็นต้น ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งตัวอย่างความสำเร็จและ ภาคผนวก ข้อมูลสถาบันวิทยาลัยชุมชนสาขาตั้งตามจังหวัดต่างๆ อ 378.05 ส181ร ห้องค้นคว้า