ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,967 รายการ


          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยการดำเนินการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากโครงการธรรมยาตราจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง : สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยมีการจัดงานระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2567 ซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชาได้แก่ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567 ที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567 ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี  และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2567  ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นรัฐบาลอินเดียจะอัญเชิญต่อไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสถูปโบราณปิปราห์วา เมืองสาญจี สาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เป็นความร่วมมือดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินเดีย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกสำคัญสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศชาติในภาพรวม รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่สำคัญในการจัดเทศกาลงานที่สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา             การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะหล่อหลอมพลังความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  จึงขอเชิญชวนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอาเซียน ในเข้าร่วมสักการบูชาพระบรมสารีกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ อันเป็นการเสริมสร้างสันติธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศตวรรษแห่งธรรม (Dharma Centuries) ด้วยการนำหลักธรรม ความเชื่อของศาสนาเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมของประชาคมโลกเพื่อสร้างความสงบสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765

นายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายนำชมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


ดรุณกิจวิทูร และคณะ.  แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น (ฉบับปรับปรุง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ: องค์การค้า สกสค., 2557.            แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้นนี้ หลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ขำวิไล ได้แต่งไว้เมื่อ พ.ศ. 2477 หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องจากผู้อ่านทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นแบบเรียนที่แสดงถึงภูมิปัญญาการสอนอ่านแบบไทย ทำให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้แตกฉาน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม คือ เรียนรู้จากพยัญชนะ สระ การประสมอักษร การสะกดคำ แจกลูก ผันอักษร แล้วจึงฝึกอ่านเป็นคำ ข้อความ และเรื่องราว จึงทำให้หนังสือนี้นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน เพราะวิธีสอนในหนังสือจะช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว372.6 ด132บ (ห้องทั่วไป 1)


ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ เรื่องทำนา เรื่องทำสวน.  กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565.          หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดนิทรรศการและอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมและคัดเลือกหนังสือหายากด้านวัฒนธรรมการเกษตรมาจัดพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เป็นหนังสือที่มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิราช พิมพ์แจกในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัล ช่วงปีพุทธศักราช 2466-2470 ประกอบด้วย ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ เรื่องทำนา และเรื่องทำสวน โดยรวมเป็นเล่มเดียวกันและจัดพิมพ์ตามต้นฉบับทั้งในด้านรูปแบบและอักขรวิธี390.22ต367 (ห้องทั่วไป 1)


สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564.           หนังสือรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อหาประกอบด้วยบทความทางวิชาการ จำนวน 5 บทความ ได้แก่ ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสทางด้านโบราณคดี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสทางด้านกฎหมาย การศึกษาของพระบรมวงศานุวงศ์ในประเทศฝรั่งเศส สมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2411-2478) และความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส327.593044ส474 (ห้องทั่วไป 1)  


อุชเชนี.  อัษมา นิยายคำกลอนพื้นบ้าน.  กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 2554.           อัษมา นิยายคำกลอนพื้นบ้าน รวบรวมและแปลจากภาษาชานีเป็นภาษาจีน โดยคณะวัฒนธรรมประชาชนยูนนาน แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย แกลดิส หยาง และแปลเป็นภาษาไทย โดย อุชเชนี รูปประกอบภาพพิมพ์ไม้โดย หวง หยาง-ยู่ หนังสือนี้มีประวัติยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ นับแต่เป็นหนังสือแปลต้องห้ามในยุคเผด็จการ  จนมาถึงยุคโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน อัษมา เป็นนิยายคำกลอนพื้นบ้านจีนขนาดยาวที่มีสีสัน และถ่ายทอดต่อกันมาแบบปากต่อปากนานหลายชั่วอายุคนโดยชนเผ่าชานีในมณฑลยูนนาน เป็นเรื่องราวของสาวน้อยชนบทนามว่า “อัษมา” และพี่ชายของเธอชื่อ “อาเฮย์” ใช้ภาษาที่แบบเรียบง่าย เล่าถึงการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวของอัษมาให้พ้นจากอำนาจกดขี่ของเจ้าขุนมูลนายผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ลักพาตัวเธอไป อาศัยพลังชีวิตและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ได้มาซึ่งอิสรภาพและความผาสุก 895.11 อ581 (ห้องทั่วไป 2)


วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “Creative Career Path 2024” ณ TCDC เชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รายวิชาความงามของชีวิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๕ คน อาจารย์ ๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมี นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางศรีสุดา ศรีสด นายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนักดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส The Biggles Big Band Amsterdam ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมี นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม