ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 31,744 รายการ
วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๒๐ คน คุณครู ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ประจำห้องทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


บทความ รัว รืง มืง สะเร็น เรื่อง ประติมากรรมรูปเคารพในปราสาทช่างปี่


วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ นำผู้เข้าร่วมโครงการ "สำนึกรักบ้านเกิด" จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนการุณวิทยา ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ นำกิจกรรมไปร่วมโครงการประกอบด้วย การออกหน่วยบริการประชาชน จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมประดิษฐ์พวงมโหตร


เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ "ออกุส" และ "หลุยส์" ชาวฝรั่งเศส  (Auguste and Louis Lumière) ได้ออกแบบกล้อง “ซิเนมาโตกราฟ” (Cinematograph) ที่เป็นทั้งกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ได้ หลังจากนั้นได้ผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกโดยแสดงให้เห็นถึงภาพการใช้ชีวิตประจำวันของคนงานในขณะกำลังเดินออกจากโรงงาน จึงจัดได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ของทั้งคู่ออกฉายแก่สาธารณชนและเก็บค่าเช้าชมเป็นครั้งแรก ณ ห้องใต้ถุนของร้าน Grand Cafe ในกรุงปารีส ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) จึงเป็นวันเริ่มต้นของกิจการธุรกิจภาพยนตร์หรือวันกำเนิดภาพยนตร์โลกอย่างแท้จริง… เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวศิรดา เทพศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบคุมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ แหล่งอ้างอิง : นรเศรษฐ์ ไวศยกุล.  ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ภาค  ๒. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,  จาก  https://postproduction52.wordpress.com/2010/02/22, ๒๕๕๓. lgarab.  LUMIÈRE Salida de los obreros de la fábrica. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,  จาก https://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U, ๒๕๕๑. l’Institut Lumière.  Le Cinématographe Lumière. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,           จาก http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/cinematographe.html l’Institut Lumière.  L'histoire Lumière. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,           จาก https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/breve-histoire.html


เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ "ออกุส" และ "หลุยส์" ชาวฝรั่งเศส  (Auguste and Louis Lumière) ได้ออกแบบกล้อง “ซิเนมาโตกราฟ” (Cinematograph) ที่เป็นทั้งกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ได้ หลังจากนั้นได้ผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกโดยแสดงให้เห็นถึงภาพการใช้ชีวิตประจำวันของคนงานในขณะกำลังเดินออกจากโรงงาน จึงจัดได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ของทั้งคู่ออกฉายแก่สาธารณชนและเก็บค่าเช้าชมเป็นครั้งแรก ณ ห้องใต้ถุนของร้าน Grand Cafe ในกรุงปารีส ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) จึงเป็นวันเริ่มต้นของกิจการธุรกิจภาพยนตร์หรือวันกำเนิดภาพยนตร์โลกอย่างแท้จริง… เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นางสาวศิรดา เทพศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบคุมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ แหล่งอ้างอิง : นรเศรษฐ์ ไวศยกุล.  ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ภาค  ๒. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,  จาก  https://postproduction52.wordpress.com/2010/02/22, ๒๕๕๓. lgarab.  LUMIÈRE Salida de los obreros de la fábrica. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,  จาก https://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U, ๒๕๕๑. l’Institut Lumière.  Le Cinématographe Lumière. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,           จาก http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/cinematographe.html l’Institut Lumière.  L'histoire Lumière. [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖,           จาก https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/breve-histoire.html


กระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ฉบับการ์ตูน "สุโขทัย เมืองมรดกโลก" บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน สีสันสดใส เพื่อจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สืบทอดมั่นคงมาอย่างยาวนาน สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สามารถอ่านได้ที่ https://www2.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0201/#p=12


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดี โบราณสถานเมืองยะรัง เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ณ เมืองโบราณยะรัง หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


แนะนำหนังสือให้อ่าน เรื่องปืนโบราณศาสตร์และศิลป์แห่งวิถีกระสุน ปืนโบราณศาสตร์และศิลป์แห่งวิถีกระสุน. กรุงเทพฯ: บุตร-บอสเซ็นเตอร์, 2564. 1 เล่ม. ภาพประกอบ. 195 บาท. เนื้อหาเป็นการอธิบายถึงเรื่องอาวุธหลากหลายชนิด อย่างอาวุธยิง ธนูและหน้าไม้ ปืน อาวุธฟันแทง ดาบ หอก ทวน ง้าว เครื่องป้องกันอาวุธอย่างดั้ง เขน โล่ พร้อมทั้งประวัติความเป้นมาของอาวุธปืนที่มีภาพประกอบ อย่างปืนโบราณ ที่มียี่ห้อ และรุ่นของปืนแต่ละกระบอก และการซื้อขายอาวุธปืน 623.442 ป651 (ห้องหนังสือทั่วไป2)


แนะนำหนังสือให้อ่าน เรื่องตำรายาศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯฉบับสมบูรณ์ ตำรายาศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2562. 483 หน้า. ภาพประกอบ. 350 บาท. รวบรวมข้อมูลของตำราที่จารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่เป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าให้รวบรวมสรรพวิชาการแขนงต่างๆ ที่จารึกบนศิลาหรือแผ่นศิลา และได้ปั้นรูปฤาษีดัดตนด้วยท่าทางต่างๆ ประดับไว้ภายในบริเวณวัดด้วยซึ่งมีรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน เป็นตำรายาด้านสมุนไพร ตำรานวดแผนโบราณและวิชาหัตถศาสตร์ 615.1 ต361 ฉ.02 ( ห้องหนังสือทั่วไป 2 )


แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง สารานุกรมการเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิตยสภา. สารานุกรมการเมืองการปกครองไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสภา, 2559. 728 หน้า. 450 บาท. จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมศัพท์การเมืองการปกครองไทยได้แก่ ความหมาย และอธิบายของศัพท์บุคคลสำคัญทางการเมือง ระบบรัฐสภา การบริหารราชการ การปกครองท้องถิ่น การต่างประเทศ เรียงลำดับตามอักษร ก -ฮ และแถบสีต่างๆเพื่อสะดวกในการค้นคำ ท้ายเล่มมีดัชนี อ 320.03 ร 421 ส ล.01 ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง บ้านเพที่ไม่ทันได้เห็น จิรพันธุ์ สัมภาวะผล. บ้านเพที่ไม่ทันได้เห็น. ระยอง: เทศบาลตำบลบ้านเพ, [25๖๕]. ๗๐ หน้า. บ้านเพ ถือเป็นพื้นที่เมืองท่าแห่งการสัญจร และการค้าขายทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิเช่น เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นับแต่กรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นที่ตั้งของหมุดกวีที่ ๑๗ ของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เนื้อหาด้านในประกอบด้วย บ้านเพ เกาะเสม็ดในตราประจำจังหวัดระยอง เพ มาจากไหน บ้านเพ เกาะเสม็ดในแผนที่โลก บ้านเพในอดีต วิถีชีวิตชาวบ้านเพ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสำคัญกับบ้านเพ เกาะเสม็ด กองพลโรงเรียนทหารเรือที่ ๖ สนามบินประจำจังหวัดจันทบุรี ถนนหนทาง แรกมีรถโดยสาร บ้านเพ บ้านเพเมืองท่า วัดเภตราสุขารมย์ วัดบ้านเพ ฯลฯ ท ๘๕๙.๓๒๕ จ๔๙๖บ (ห้องจันทบุรี)