ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 26,832 รายการ


          กรมศิลปากร ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย สานตํานานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” (The Endless Epic of Japanese -Thai Ceramic Relationship in the World’s Trade and Culture) ในหัวข้อ Hizen Ceramics and Its Export to Worldwide Markets - Especially in Southeast Asia โดยนายโคจิ โอฮาชิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕'๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ          ผู้สนใจสามารถสแกนคิวร์อาร์โค้ด หรือ กดลิ้ง ที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


“นาค” เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ประเภทสัตว์ในตำนาน ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน เป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยเหตุผลเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ง “นาค” เป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนไทย เกี่ยวข้องกับเทวตำนานของไทย และเป็นสัตว์ที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อ ความคิดของคน และยังเชื่อกันว่านาคเป็นผู้พิทักษ์รักษาพุทธศาสนา จะเห็นนาคตามบันได ช่อฟ้าใบระกาตามวัดต่างๆ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย #รัก ณ ประเทศไทย จัดทำโดย นางอุษา ลีลามโนธรรม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน


กรมศิลปากร.  เรื่องนารายณ์ทรงครุฑ. พระนคร: โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2506.


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๕๙๒ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่งครัด


         กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”  ในหัวข้อ “แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย - อยุธยา จากผลการสืบค้นศึกษาทางโบราณคดี” โดยวิทยากร นางสาวสิรินทร์ ย้วยใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานชาติ กาญจนาภิเษก นายธงชัย สาโท นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี นางสาววิไลวรรณ อยู่ทองจุ้ย นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา และนางสาวธนินทร นิธิอาชากุล ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร            ผู้สนใจสามารถสแกนคิวร์อาร์โค้ด หรือ กดลิ้ง ที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ - ๒ ต่อ ๔๐๔๘
          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ทิศทางการดำเนินงานด้านโบราณคดีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน” วิทยากรโดย นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่, นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ และนายยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.           ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง "ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบอายุ 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส  โดยเนื้อหานิทรรศการประกอบด้วย ประวัติชีวิตและการทำงาน รางวัลและเกียรติคุณ คุณูปการที่มีต่องานสำคัญ ๆ ของประเทศชาติและนานาชาติ ทั้งด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และห้องสมุด ด้านการศึกษา ด้านการประพันธ์และแปลหนังสือ           ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ https://www.nlt.go.th/service/1552