ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,781 รายการ

          กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม พบกับกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "หัดเขียนลายสือไทย"  วิทยากรโดย นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร,  นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร,  นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ,  นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ  และ ดร.ชญานุตม์ จินดารักษ์ นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://forms.gle/sgnWL9Eidqv7XBnj7 หรือสแกน QR Code  (รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2280 9828 - 32 ต่อ 112 - 113


           สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ “ดนตรีนานาสาระ” ประจำปี 2567 การแสดงดนตรี “เจื้อยแจ้วจำนรรจ์ รำพันเพลงครู” โดยวงดนตรีสากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ควบคุมวงโดย นายธนู รักษาราษฎร์ ขับขานบทเพลงโดย ดวงดาว เถาว์หิรัญ, มานิต ธุวะเศรษฐกุล, ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, อิสรพงศ์ ดอกยอ, โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ, ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์, ธนิษฐา นิลบุตร รัฐพงศ์ ปิติชาญ และศิลปินรับเชิญ วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 9856 (ในวันและเวลาราชการ)


          นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีการสำรวจพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ภายในถ้ำเขาค้อม หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จึงมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พบว่า ถ้ำเขาค้อมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาหินปูนลูกโดดซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำด้านหลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จากการสำรวจทางโบราณคดี พบหลักฐานที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์  ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอยน้ำจืดและเปลือกหอยทะเล เป็นต้น              ผลจากการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุในเบื้องต้นกำหนดให้เขาค้อมเป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ กำหนดอายุราว 3,000 – 6,000 ปีมาแล้ว อ้างอิงผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาปาโต๊ะโร๊ะ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อปี พ.ศ.2553 ซึ่งพบโครงกระดูกยุคก่อนประวัติศาสตร์ กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ราว 3,000 ปีมาแล้ว ผลจากการดำเนินงานทางด้านโบราณคดีที่ผ่านมาพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นพื้นที่จังหวัดสตูลเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยสำรวจพบแหล่งโบราณคดีอย่างน้อย 46 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกาศรายชื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด              อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า กรมศิลปากรขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันปกป้องคุ้มครองและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีของกรมศิลปากรและการพัฒนางานวิชาการต่อไปในอนาคต


      วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี หัวข้อ "สืบสรรค์วรรณกรรมล้านนาในพระดำริพระราชชายาเจ้าดารารัศมี" และนิทรรศการ เรื่อง “หนังสือหายาก วรรณกรรมล้านนาอันทรงคุณค่า” กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีเจ้าแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ  วิทยากรโดย - อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๑๐๐ ปี นักเขียนไทย เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลของ ๔ นักเขียนยุคบุกเบิกของไทย คือ หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินทร์ (ดอกไม้สด), นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา), นายก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ไม้ เมืองเดิม) และหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ (วรเศวต) ซึ่งนักเขียนแต่ละท่านได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าต่างๆ มายมาย และเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน เรียบเรียงโดย : นายปรัชญา พยุหพรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบบคุมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ แหล่งอ้างอิง : กุหลาบ สายประดิษฐ์.  ข้างหลังภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๒๙. พงศกร.  ดอกไม้สด.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://anowl.co/anowlrod/readclassic/part9/ เมพ คอร์ปอเรชั่น.  ขุนศึก เล่ม ๑ (หนังสือเสียง).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=86177 สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย.  ไม้ เมืองเดิม.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ไม้_เมืองเดิม สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย.  หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง_รพีพัฒน์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร.  ผู้ดี.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://bkk.hibrary.me/rent/ebook/detail/e8c7533a-a41b-4502-a1c8-df4162c4f2c6 ห้องสมุดดิจิทัลวัชรญาณ.  ละครแห่งชีวิต.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://vajirayana.org/ละครแห่งชีวิต อากาศดำเกิง รพีพัฒน์, ม.จ.  ละครแห่งชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ: บางหลวง, ๒๕๓๗. StampThailand.  แสตมป์ ๑๐๐ ปี นักเขียนไทย.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: http://www.stampthailand.com/product/586/แสตมป์-100-ปี-นักเขียนไทย, ๒๕๖๕. The History Now.  ใครคือนักเขียนชื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา”.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://thehistorynow.com/sri-burapha/, ๒๕๖๓.


ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๑๐๐ ปี นักเขียนไทย เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลของ ๔ นักเขียนยุคบุกเบิกของไทย คือ หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินทร์ (ดอกไม้สด), นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา), นายก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ไม้ เมืองเดิม) และหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ (วรเศวต) ซึ่งนักเขียนแต่ละท่านได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าต่างๆ มายมาย และเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน เรียบเรียงโดย : นายปรัชญา พยุหพรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควบบคุมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ แหล่งอ้างอิง : กุหลาบ สายประดิษฐ์.  ข้างหลังภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, ๒๕๒๙. พงศกร.  ดอกไม้สด.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://anowl.co/anowlrod/readclassic/part9/ เมพ คอร์ปอเรชั่น.  ขุนศึก เล่ม ๑ (หนังสือเสียง).  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=86177 สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย.  ไม้ เมืองเดิม.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ไม้_เมืองเดิม สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย.  หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง_รพีพัฒน์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร.  ผู้ดี.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://bkk.hibrary.me/rent/ebook/detail/e8c7533a-a41b-4502-a1c8-df4162c4f2c6 ห้องสมุดดิจิทัลวัชรญาณ.  ละครแห่งชีวิต.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://vajirayana.org/ละครแห่งชีวิต อากาศดำเกิง รพีพัฒน์, ม.จ.  ละครแห่งชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ: บางหลวง, ๒๕๓๗. StampThailand.  แสตมป์ ๑๐๐ ปี นักเขียนไทย.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: http://www.stampthailand.com/product/586/แสตมป์-100-ปี-นักเขียนไทย, ๒๕๖๕. The History Now.  ใครคือนักเขียนชื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา”.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗, จาก: https://thehistorynow.com/sri-burapha/, ๒๕๖๓.


วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ๒๕๖๗ (Chiang Mai Design Week 2024: CMDW 2024) ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “SCALING LOCAL: Creativity, Technology and Sustainability” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ นี้ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี.  กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2562.  256 หน้า.  ภาพประกอบ.  ประกอบด้วยเรื่องเสด็จพระราชสมภพ เฉลิมพระนามเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  เจ้าฟ้าชายในวัยเยาว์  ทรงศึกษาวิทยาการ  สยามมงกุฎราชกุมาร พระอัจฉริยภาพ  วีรกษัตริย์นักการทหาร พระราชกรณียกิจ สืบสานศาสตร์พระราชา  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 10 923.1593 ว153พ              (ห้องศาสตร์พระราชา)สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เข้าดำเนินการ ซ่อมบูรณะเรือพระราชพิธี เพื่อเตรียมการจัดริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์.  อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม.  กรุงเทพฯ: พิมพ์คำ สำนักพิมพ์, 2554.  248 หน้า.  ภาพประกอบ.  190 บาท.         นำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ในสาขา 9 สาขา คือจิตรกรรม  ประติมากรรมศิลปะการถ่ายภาพ  หัตถศิลป์  นาฏยศิลป์  วรรณศิลป์  วาทศิลป์  และสถาปัตยศิลป์  เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และรัฐบาลไทยได้เทิดพระเกียรติของพระองค์โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปิน         923.1593         ร556อ      (ห้องศาสตร์พระราชา)


  วัชรินทร์  เรียม.  ๙ คุณธรรมของพ่อ. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006),2559.  157 หน้า.  ภาพประกอบ.  159 บาท. นำเสนอการ์ตูน 9 คุณธรรมของพ่อเนื้อหาเป็นภาพการ์ตูนนิยายภาพของนักเขียนรางวัลยอดเยี่ยมด้านสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมห่างชาติประกอบด้วยเรื่อง พากเพียรอดทน  กตัญญูรู้คุณ  เสริมสร้างคนดี  รู้รักสามัคคี  มีคุณธรรมน้ำใจ  ใช้ปัญญา  สมานฉันท์  ซื่อสัตย์สุจริต  และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 923.1593 ว386ก         (ห้องศาสตร์พระราชา)


Messenger