ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 28,633 รายการ

          กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน" พบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การขับร้องและบรรเลงดนตรี สาธิตงานช่างศิลปกรรม พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป           สำนักหอสมุดแห่งชาติ  จัดกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสวงหาความรู้และทักษะที่สร้างสรรค์ ตามความสนใจของตนผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมศิลปากร ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ การขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยสำนักการสังคีต การสาธิตงานช่างศิลปกรรม โดยสำนักช่างสิบหมู่ และกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย AET (Agent Educational Trip) กิจกรรมเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์ เส้นทาง "พระอาทิตย์ขึ้นดูนก พระอาทิตย์ตกดูช้าง" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๕๒๖ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๔๙ คน คุณครู ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม          สำนักการสังคีต ขอเชิญชมรายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ทศกัณฐ์พรหมพงศ์ลงกา” ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย นายสมชาย อยู่เกิด อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต           บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑


ป.พิบูลสงคราม, จอมพล.  ประวัติศาสตร์สุโขทัย (ภาค 1).  พระนคร: ไทยบริการ, 2498.


 ชุมนุมเรื่องเกี่ยวกับกรุงสุโขทัย (ภาค1).  พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2498.


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ และนายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ Dr.William Southworth ภัณฑารักษ์ด้านศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการขอยืมโบราณวัตถุจากประเทศไทยไปจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับยุคสำริดของเอเชีย (Asian Bronze Exhibition) ที่ส่วนจัดแสดงหลักของพิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในปี ๒๕๖๗-------------------------------- Thursday, February 2, 2023 at 1:30 p.m., at Meeting Room 2, 8th floor, Fine Arts Department Building, Thewet. Mr. Sathaporn Thiengtham, Deputy Director General of the Fine Arts Department together with Mr. Somchai Na Nakhon Phanom, an expert in archeology and museums and Mr. Ditsapong Netlomwong, director of the research group Office of the National Museum had a meeting with Dr.William Southworth, curator of Southeast Asian art, Rijksmuseum, the Kingdom of the Netherlands Regarding the request for cooperation in borrowing antiquities from Thailand to organize a special Asian Bronze Exhibition at the main exhibition of the Rijksmuseum, the Kingdom of the Netherlands in 2024.


วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ และปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยนางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีนางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ


          กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๔๐ ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ใน ๓ ทักษะ ได้แก่ วาดการ์ตูน, สีน้ำ, และลายเส้น แบ่งเป็น รอบเช้า ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ วันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร) จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ การวาดการ์ตูน การวาดสีน้ำ และการวาดลายเส้น ดังนี้                                    ๑. การวาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกต และนำเอาลักษณะเด่นของ สิ่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดลงในผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ แบ่งเป็นระดับ ป.๑ - ป.๓ และ ป.๔ – ป.๖            ๒. การวาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดย สอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง และการระบายเคลือบ แบ่งเป็นระดับ ป.๔ - ป.๖ และ ม.๑ ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป           ๓. การวาดเส้น เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา ระดับ ม.๑ ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป           ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๔๐ สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครโดยผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ไม่รับสมัครหรือรับจองทางออนไลน์) วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๗๐๐ บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔ และ ๐๘ ๕๒๐๕ ๙๗๔๐ วันพุธ – วันอาทิตย์ หรือเฟสบุ๊ก : TheNationalGalleryThailand  


วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เข้าบันทึกภาพและสัมภาษณ์นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เกี่ยวกับหนังสือและเอกสารโบราณที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ภายในหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และความรู้ในเอกสารหายาก รวมถึงสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ คลังความรู้ภาคเหนือ : https://www.facebook.com/tpbsnorth/videos/460017169534243/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB


          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์” วิทยากรโดย นางศิวพร เฉลิมศรี นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ และนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.            ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร