ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 30,065 รายการ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและ บริการสุขภาพ ฉบับที่ 4. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน), 2562. 218 หน้า. มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการพัฒนาและประเมินโรงพยาบาลทั้งองค์กร แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยสรุปเป็นแผนภาพ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงกันของเนื้อหาในบทนั้นๆ ประกอบด้วย ตอน 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร ตอน 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล ตอน 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย และตอนสุดท้าย ผลลัพธ์ แต่ละหมู่จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการค้นหา อ 362.11068 พ534ม ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน. รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิทยาลัยชุมชน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน, 2563. 152 หน้า. ภาพประกอบ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการการดำเนินงานในปี 2562 ภายในเล่มจัดข้อมูลรายงานดังต่อไปนี้ ประวัติความเป็นมา องค์กรและการบริหาร ตลอดจน ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น การจัดการศึกษาและฝึกอบรม การวิจัยพัฒนา เป็นต้น ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ผลการประเมินสถาบันวิทยาลัยชุมชน หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งตัวอย่างความสำเร็จและ ภาคผนวก ข้อมูลสถาบันวิทยาลัยชุมชนสาขาตั้งตามจังหวัดต่างๆ อ 378.05 ส181ร ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561. 230 หน้า. ภาพประกอบ. พาไปรู้จักกับ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก อุทยานแห่งชาติ มรดกทางธรรมชาติ ความหมายและคุณค่า 55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย กำเนิดอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย เรียงตามยุคคือ ยุคเริ่มแรก ยุคการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ต่อมา ยุคการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และสุดท้าย ยุคของการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ การจัดการอุทยานแห่งชาติ ในประเทสไทยยุค4.0 ได้แก่ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน วิวัฒนาการอุทยานแห่งชาติไทย แผนที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ลำดับที่1- ลำดับที่154 แห่ง อ 333.783 อ817ห ฉ.01-ฉ.02 ห้องค้นคว้า


  คณาจารย์.  KEY  MAP ท้องถิ่นแผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100 %.  นนทบุรี: ธิง บียอนด์ บุ๊คส์, ม.ป.ป.  79 หน้า.  ภาพประกอบ.  150 บาท. เป็นคู่มือในการเตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก  ที่จะสอบ อปท.  อบต.  อบจ.  และเทศบาล  ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  สภาตำบลระเบียบบริหารงานบุคคล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 352.14076 ค127ค           ( ห้องทั่วไป 1 )  


วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  และนางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


           กรมศิลปากร เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และมิติใหม่ในการให้บริการข้อมูล ด้วย Application FADiscovery  เป็น Application นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยการให้ข้อมูลนำทาง ให้ข้อมูลโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ และจัดเก็บข้อมูลความต้องการ ความสนใจของผู้ใช้ Application ที่ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเข้าชม จนกระทั่งออกจากพิพิธภัณฑ์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ระบบจะทำการบันทึกความชื่นชอบ ความสนใจ และความต้องการในการเข้าชม และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของประชาชนไว้อย่างละเอียด ทำการแยก และจัดกลุ่มประเภทผู้เข้าชม และทำการบันทึกประมวลผลแบบ Real Time เพื่อจะได้ทราบถึงความสนใจเป็นพิเศษของผู้เข้าชมแต่ละท่าน โดยแจ้งผลความต้องการและความสนใจ ไปยังผู้เข้าชม แบบรายบุคคล โดยระบบจะทำการประมวลผลความสนใจของประชาชน ในประเด็นต่างๆ ทำการสืบค้นข้อมูล หนังสือ หรือ บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง และทำการส่งข้อมูลไปยังประชาชน เพื่อให้สามารถศึกษา เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนรู้มากที่สุด           มิติใหม่ในการให้บริการข้อมูล ด้วย Application FADiscovery นี้ จะเป็นการยกระดับการให้บริการและการเข้าถึงข้อมูลของกรมศิลปากรที่ครอบคลุมข้อมูล ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน เอกสารโบราณ จารึก หนังสือ เอกสารจดหมายเหตุ ด้วย Application เดียว #เที่ยวกรมศิลปากรครบจบในAppเดียว #Appเดียวเที่ยวทั้งกรมศิลปากร  


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ขอเชิญชม “โขนทั่วทิศแผ่นดินไทย” กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566ท่านที่สนใจสามารถร่วมชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พรหมพงศ์วงศ์อสุรา ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   ความรู้สึกทั้งหมด 88   1     ถูกใจ       แสดงความคิดเห็น     แชร์    


แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ร.ศ.๑๑๙ และทำเนียบข้าราชการ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ร.ศ.๑๑๙ และทำเนียบข้าราชการ. กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 25๖๖. ๔๒ หน้า. ภาพประกอบ. เป็นหนังสือที่สกุลบุญศิริและเครือญาติจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางสาวราตรี บุญศิริ ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ หนังสือเล่มนี้ผู้รวบรวมจัดพิมพ์ จากเอกสารที่มีความสำคัญมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออก ข้อมูลเกี่ยวกับขุนนางและข้าราชการ รวมถึงโครงสร้างตำแหน่งกรมการเมืองและกรมการอำเภอ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงประกาศปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งโครงสร้างหัวเมืองชายทะเลตะวันออกที่ปรับเปลี่ยนในช่วงต้นนั้น มี ดังนี้ เมืองชลบุรีย้ายไปขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรี ยุบเมืองบางละมุงลงและเมืองพนัสนิคมลงเป็นอำเภอขึ้นเมืองชลบุรี ส่วนเมืองจันทบุรี เมืองระยอง เมืองตราด รวมถึงเมืองประจันต์คีรีเขตร จะให้ขึ้นกับมณฑลจันทบุรี สำหรับเมืองแกลงและเมืองขลุงที่แต่เดิมเป็นเมืองขึ้นเมืองจันทบุรีก็ให้ยุบลงเป็นอำเภอขึ้นเมืองจันทบุรี ท ๙๑๕.๙๓ จ๖๕๗พ (ห้องจันทบุรี)


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. “ราชนารี” กับการจัดการศึกษา. นนทบุรี : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560. 190 หน้า. หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 และในประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกพระองค์ บทบาทพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในหรือ ราชนารี ราชนารีมีบทบาทพัฒนานโยบายและกฎหมายการศึกษามาอดีตถึงปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการจัดการศึกษาบทบาท สมัยสุโขทัยและอยุธยา รัตนโกสินทร์ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น ตลอดจน แนวพระราชดำริด้านการศึกษาและบทสรุปราชนารีกับการศึกษาไทย 923.1593 ล731ร ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน วรทัศน์ วัชรวสี. ราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม : ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ. กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2560. 304 หน้า. 450 บาท. หนังสือเล่มนี้ จัดทำรวบรวมเกี่ยวกับ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ ราชอาณาจักรสุโขทัย รัชกาลที่ 1จนถึง รัชกาลที่ 9 ราชวงศ์พระวงศ์พระร่วงแห่งเมืองสุโขทัย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอาณาจักรสุโขทัยรวมกับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 1- 33 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ธนบุรีเพียงหนึ่งเดียว ก่อนสถาปนาราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ การสถาปนาฯ รัชกาลที่ 1 - 10 และ นามสกุลที่จอมพล สมเด็จพระอนุชาราชธิราชฯทรงประทาน นามานุกรมราชสกุลวงศ์จักรี พระราชบัญญัติราชสกุลนามสกุลและพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2456ด้วย 929.7593 ว199ร ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือให้อ่าน ณุภา นันทเกียรติ. คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 25642565). นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2564. 232 หน้า. ภาพประกอบ. 299 บาท. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นและมีเรื่องของระเบียบ นโยบาย และแผนที่สำคัญของประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การสรุปย่อกฎหมายที่เคยออกข้อสอบ พร้อมแนวข้อสอบที่นำมาให้ทดลองทำในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการเตรียมสอบได้อย่างดี 352.14076 ณ999ค ( ห้องทั่วไป 1 )


แนะนำหนังสือให้อ่าน โชติ ศรีสุวรรณ. ท่องโลกมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2549. 112 หน้า. ภาพประกอบ. 80 บาท. ท่องโลกมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า เสริมความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งนำเสนอด้วยรูปแบบการเขียนเชิงวรรณกรรมที่อ่านสนุกและเพลิดเพลิน อย่างเรื่องสิ่งมีชีวิตคืออะไร ทำไมสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างแบคทีเรียจึงเขมือบสัตว์ใหญ่อย่างช้างและปลาวาฬได้ 570 ช822ท ฉ.02 ( ห้องทั่วไป 1 )


แนะนำหนังสือให้อ่าน หมออาสาแพทย์แผนไทย. มหัศจรรย์พืชสมุนไพรรักษามะเร็งร้าย ทุเรียน เทศเหนือกว่าคีโม 10,000เท่า. กรุงเทพฯ: เพชรพินิจ, 2565. 224 หน้า. ภาพประกอบ. 185 บาท. นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิดมะเร็ง การใช้สมุนไพรทำยารักษาโรค มีสูตรยอดยาดีสมุนไพรรักษามะเร็งระยะสุดท้าย เรื่องสุดยอดสมุนไพรต้านมะเร็ง โภชนาบำบัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการต้านมะเร็ง สูตรอาหารดีต้านมะเร็งเช่น สูตรน้ำเบต้าแคโรทีน สูตรน้ำซุบโพแทสเซียม สูตรน้ำผักต้านมะเร็งของเจ้าฟ้าหญิงจุฬภรณ์ เรื่องมหัศจรรย์ทุเรียนเทศรักษามะเร็งหายขาด แนะนำแหล่งซื้อขายทุเรียนเทศ 615.321 ห177ม ( ห้องทั่วไป 2 )


แนะนำหนังสือให้อ่าน เทวัญ ธานีรัตน์. ฟ้าทะลายโจร ภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด-19. กรุงเทพฯ: ต้นคิด, 2564. 160 หน้า. ภาพประกอบ. 175 บาท. บอกถึงสรรพคุณของฟ้าทะลายโจร ที่เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สามารถยับยั้งมหันตภัยโควิด-19 ได้อย่างดี เพราะสามารถยับยั้งเชื้อที่จะลงปอดได้ถึง 80-90 % รวมไปถึงประโยชน์ต่างๆ ของฟ้าทะลายโจรที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้รายละเอียดให้มากขึ้นจากเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ 615.321 ท645ฟ ( ห้องหนังสือทั่วไป 2 )


แนะนำหนังสือน่าอ่าน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ศาสนาในอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557. 191 หน้า. ภาพประกอบ. หนังสือที่ให้ข้อมูลเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ตั้งแต่ ความหมายของศาสนา มูลเหตุทำให้เกิดศาสนา องค์ประกอบของศาสนา ความสำคัญและหน้าที่ของศาสนาต่อสังคม ศาสนาในโลก ความเป็นมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสมาคมเอเชียตะวันออกฉียงใต้ วิวัฒนาการศาสนาในอาณาจักรก่อนมีประเทศสยาม วิวัฒนาการและการขับเคลื่อนศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯลฯ และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ 200 ก521ศ ห้องค้นคว้า