ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,843 รายการ

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม​ ๒๕๖๗​ เวลา​ ๑๐.๓๐​ น.​ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน​ ๔๘ คน​ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง


              นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ทั้งด้านข้อมูลการจัดนิทรรศการ เทคนิคและรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้นล่างแล้วเสร็จ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การจัดแสดงทับหลังจากปราสาทพิมายและประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7                พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อบริการผู้เข้าชมตามแนวทางการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อปี 2536 จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของเมืองพิมาย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรจึงได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ซึ่งมีการศึกษาทางโบราณคดีและพบหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในระดับภูมิภาคอีสานตอนล่าง โดยดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565                นิทรรศการถาวรในอาคารจัดแสดงที่ 1 (ชั้นล่าง) ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ และเปิดให้เข้าชมแบบ soft opening ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ประกอบด้วย               “ก่อร่างสร้างปราสาท พิมาย” บอกเล่าเรื่องราวปราสาทพิมาย ตั้งแต่ที่มาของชื่อ "พิมาย" และการก่อสร้างปราสาทพิมาย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมในการก่อสร้าง             “หลักฐานคนพิมาย” จัดแสดงหลักฐานที่บอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย ภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องไทยธรรม และพาหนะในการเดินทาง              “ศาสนาในเมืองพิมาย” เมืองพิมาย เป็นศูนย์กลางสําคัญของศาสนาพุทธลัทธิมหายาน นิกายวัชรยาน ที่สําคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา (ประมาณ 900 ปีมาแล้ว) นอกจากปราสาทพิมาย ยังปรากฏวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมืองพิมายยังพบการเคารพนับถือศาสนาฮินดูควบคู่กันไปด้วย             “เมืองพิมาย สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ผู้ทรงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์มหิธรปุระ ในรัชสมัยของพระองค์ เมืองพิมายมีนามว่า วิมายปุระ เป็นเมืองสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งและเจริญรุ่งเรืองมากในขณะนั้น มีการสร้างประตูเมืองพิมายขึ้นทั้ง 4 ด้าน และโปรดให้สร้าง สถานพยาบาล (อาโรคยศาลา) ขึ้นที่เมืองพิมาย และสร้างที่พักคนเดินทาง (วหนิคฤหะ - บ้านมีไฟ) ตามถนนสายหลัก ที่ตัดจากเมืองพระนครหลวงมายังพิมายด้วย              “เมืองพิมาย หลังพุทธศตวรรษที่ 18” เมื่อสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณเริ่มเสื่อมลง เป็นผลให้อาณาจักรอยุธยาขยายอํานาจเข้าสู่บ้านเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน ดังพบหลักฐานรูปเคารพสมัยอยุธยาที่ถูกนําเข้าไปประดิษฐานภายในปราสาทเขมรโบราณ เช่น ปราสาทพนมวัน ปราสาทพิมาย รวมถึงการพบโบราณสถานสมัยอยุธยาในเมืองพิมาย เช่น อุโบสถวัดเจ้าพิมาย และเมรุพรหมทัต              “ลวดลายจําหลัก : ศิลปะแห่งเมืองพิมาย” ห้องจัดแสดงไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงทับหลังจากปราสาทพิมายและประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และประติมากรรมรูปสตรีที่สันนิษฐานว่าเป็นพระนางศรีชัยราชเทวี มเหสีองค์แรกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7             สำหรับอาคารจัดแสดงชั้นบน ปิดให้บริการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อปรับปรุงนิทรรศการ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงต่อไปในปีงบประมาณ 2568               ขอเชิญร่วมชมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะส่วนจัดแสดงชั้นล่างที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และส่วนอาคารศิลาจำหลัก จัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งเป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมหินทรายที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม วันพุธ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.             วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สรุปผลการรับมอบและเก็บรักษาประติมากรรมพระศิวะ (Golden boy) และประติมากรรมสตรีพนมมือ ที่รับมอบจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน และแจ้งข่าวการรับมอบโบราณวัตถุจากสถาบันศิลปะแห่งนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศเพิ่มเติม             นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยในที่ประชุมได้สรุปผลการรับมอบประติมากรรมพระศิวะ (Golden boy) และประติมากรรมสตรีพนมมือ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน จากนั้นได้แจ้งความคืบหน้ากรณีสถาบันศิลปะแห่งนครชิคาโก ได้ตรวจสอบชิ้นส่วนเสาติดผนังรูปพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ และพบว่ามีที่มาจากปราสาทประธานของปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ จึงได้แจ้งความประสงค์ผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เพื่อส่งกลับคืนสู่ประเทศไทย               นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศที่ได้มีมติให้ติดตามนับตั้งแต่ปี 2560 ทั้งในส่วนที่ได้รับกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้ว ที่คณะอนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศมีมติให้ติดตามเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่ กลุ่มโบราณวัตถุที่เก็บรักษาในสหรัฐอเมริกา เช่น ประติมากรรมสำริดกลุ่มประโคนชัย โบราณวัตถุจากเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี จากเมืองโบราณซับจำปา จ.ลพบุรี เป็นต้น โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี              รมว. สุดาวรรณ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโบราณวัตถุที่ปัจจุบันจัดแสดงและเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์ในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี ประเทศเบลเยียม และประเทศออสเตรเลีย  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศได้นำเสนอ และหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และสื่อมวลชน เพื่อติดตามโบราณวัตถุเหล่านั้นกลับคืนสู่ประเทศไทยต่อไป โดยการติดตามโบราณวัตถุจะเน้นการติดตามให้เป็นไปอย่างมีไมตรีและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยดำเนินการผ่านช่องทางการทูต ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เป็นรายไตรมาส และอัพเดทข้อมูลการติดตามโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง 


วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทาน (Pubat Contest) งานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๙ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1/2567


รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชนร่วมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เชิญชมริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ  ชมความสวยงามของนิทรรศการสวนแสงเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงโขนและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี มหาดุริยางค์สี่ ๔ เหล่าทัพ และดนตรี ๕ สถาบันการศึกษา การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) และพบกับศิลปินดารามากมาย วันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องสนามหลวง  


           ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปากร ปี ๒๕๖๗ เพื่อรับนิตยสารศิลปากรจำนวน ๖ ฉบับ (ออกทุก ๒ เดือน) เพียงปีละ ๖๐๐ บาท สมัครตอนนี้ รับฟรี!!! หนังสือกากีคำกลอนและลิลิตกากี และหนังสือไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพน์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไทย รายการละ ๑ เล่ม ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) ชั้น ๑ โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๖-๖๖๖๐ และ ๐-๒๑๖๔-๒๕๐๑ ต่อ ๓๐๔๒ , ๑๐๐๔ ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามเพิ่มเติม Facebook : นิตยสารศิลปากร, Facebook : ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร 


              กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สิปปกรวรราชสามิภักดิ์” จัดแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักช่างสิบหมู่ ศาลายา จังหวัดนครปฐม               นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กำหนดจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สิปปกรวรราชสามิภักดิ์” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นผลงานที่จัดสร้างโดยสำนักช่างสิบหมู่ และผลงานศิลปกรรมทรงคุณค่าอันเกี่ยวเนื่องของกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย งานประติมากรรม งานประดับมุก งานประดับกระจก งานปิดทอง งานแกะสลัก งานลายรดน้ำ งานช่างบุและศิราภรณ์ ผลงานที่นำมาจัดแสดง อาทิ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกรอบปั้นปูนน้ำมัน พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก (ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน)  มีปฐมบรมราชโองการตอบพระราชทานแด่ประชาชนชาวไทย สมุดข่อย : ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประทับบุษบกเทียบท่าราชวรดิษฐ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒               นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร พร้อมด้วยแขกรับเชิญอีกมากมาย ที่จะร่วมกันเสวนางานวิชาการด้านศิลปะ กระบวนการออกแบบ รูปแบบงานศิลปกรรม กระบวนการสร้างสรรค์งานลายรดน้ำ งานหล่อโลหะ และกระบวนการสร้างผลงานแบบฉบับของสำนักช่างสิบหมู่ การสาธิตการสร้างงานศิลปกรรม พบกับเทคนิควิธีการเชิงช่างงานศิลปกรรมไทย โดยบุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่ ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สร้างงานศิลปกรรมแต่ละแขนง สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างงานในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชมกันอย่างใกล้ชิด             ภายในงานมีการจัด Art Market ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ด้านศิลปกรรมของกรมศิลปากร และร้านค้าชื่อดัง ทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานใกล้เคียง และกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยวิทยากรจากสำนักช่างสิบหมู่ อาทิ การเขียนสีบนกระเบื้องเคลือบ การเขียนถุงผ้า การเขียนเสื้อ การปั้นปูนน้ำมัน การเขียนลายรดน้ำ การเขียนหัวเขนยักษ์และลิง ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๖๒ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ              ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สิปปกรวรราชสามิภักดิ์” และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักช่างสิบหมู่ ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
Messenger