ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 26,832 รายการ

          กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”  ในหัวข้อ “การค้าสำเภาสมัยอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๒ : หลักฐานจากแหล่งเรืออับปางในเอเชียอาคเนย์” โดยวิทยากร นายกมลาศ เพ็งชะอุุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานชาติ ชัยนาทมุนี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และนายวงศกร ระโหฐาน นักโบราณคดีชำนาญการ กองโบราณคดีใต้น้ำ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร            ผู้สนใจสามารถสแกนคิวร์อาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ - ๒ ต่อ ๔๐๔๘


ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต.  พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา : พระอัจฉริยภาพด้าน วรรณคดีการแสดงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพฯ: ธนา เพรส, 2562.  343 หน้า.  ภาพประกอบ.  220 บาท. ให้ความรู้ในเรื่องของวรรณคดีไทย  และวรรณคดีการแสดงเรื่องอิเหนา  ความรู้เรื่องบทเจรจาละครอิเหนา  พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้ใช้เป็นบทแสดงละครในร่วมกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทำให้การแสดงละครอิเหนามีลักษณะผสมผสานของละครใน  ละครพูดและละครนอก 895.9112 ช221พ    ( ห้องหนังสือทั่วไป 2 )


• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี • เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ☆ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและเข้ารับการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “กระต่ายหมายจันทร์ฉาย” แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นความสุขกายสุขใจตลอดปีเถาะ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ทรงเล่าเรื่องราวของสุนัขและเพื่อนกระต่ายที่ยืนสองขาชมพระจันทร์ในคืนพระจันทร์วันเพ็ญแล้ว พระองค์ยังพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบพรพระราชทานดังกล่าว ดังนี้                            ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน  เวลาพระจันทร์เต็มดวง                  กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์  สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน                            กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น           ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย                  ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย                                ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา                  ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ                            สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา                  จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา                                 สองสหายและจันทราอาอวยชัย         นอกจากพรพระราชทานที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงเล่าเรื่องราวของสุนัขและเพื่อนกระต่ายที่ยืนสองขาชมพระจันทร์ในคืนพระจันทร์วันเพ็ญแล้ว พระองค์ยังพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบพรพระราชทานดังกล่าว


          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสนฺ กษัตริย์ พบกับการบรรยาย เรื่อง "ถอดรหัสธงไทย: ธงชาติไทย สัญลักษณ์ของความเป็นไทย" วิทยากรโดย นายพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ            ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายได้ผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ https://www.facebook.com/NationalLibraryThailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๕๔๘ (คุณเกษี)


ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต.  พรรณไม้และบทบาทของพรรณไม้ในวรรณกรรมของสุนทรภู่.  กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2564.  406 หน้า.  ภาพประกอบ.  330 บาท. ให้ความรู้เรื่องประวัติของสุนทรภู่  คำเรียกพรรณไม้ในวรรณกรรมของสุนทรภู่  ที่ระบุชนิดและไม่ระบุชนิดของพรรณไม้  การแบ่งประเภทพรรณไม้ในตำนานและจินตนาการ  พรรณไม้ที่มีในธรรมชาติ  การนำพรรณไม้มาใช้ในความเปรียบแบบอุปมาอุปไมย  แบบอุปลักษณ์  แบบเกินจริงในวรรณกรรมของสุนทรภู่  บทบาทของพรรณไม้ที่มีต่อองค์ประกอบของเรื่อง  ต่อเนื้อหา  ต่อการดำเนินเรื่อง  ต่อตัวละคร  ต่อฉาก  ต่อการใช้ภาษาในวรรณกรรมของสุนทรภู่  และเรื่องพรรณไม้ในวรรณกรรมสุนทรภู่กับการสะท้อนตัวตนของสุนทรภู่ 895.9112 ช221พ     ( ห้องหนังสือทั่วไป 2 )  
กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “เปิดหน้าประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีเมืองพิชัย” วิทยากรโดย นางรัตติยา ไชยวงศ์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


               กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี ขอเชิญ “สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นิทรรศการศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง” (A New Encounter : Immersive Gallery of Korean Art) จัดแสดงพุทธศิลป์ของไทยและเกาหลี ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖         นิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลีกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย โดยนิทรรศการเป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีของเกาหลีมาจัดแสดงร่วมกับสื่อดิจิทัลให้มีบรรยากาศเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการถ่ายทำและอธิบายเรื่องราว ร่วมกับการแสดงประติมากรรมที่เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาของไทยและเกาหลี ประกอบด้วย   ๑. การฉายภาพวีดีทัศน์ดิจิทัลเสมือนจริง ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี ได้จัดทำขึ้น จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่อง "การเดินทางของวิญญาณ" สร้างขึ้นจากจิตรกรรมในพุทธศาสนา "พญายมราชทั้งสิบ" และเรื่อง "กระบวนพยุหยาตราและผู้คน" โดยสร้างขึ้นจาก อึย-คเว (แบบธรรมเนียมในราชสำนัก) บันทึกทางการของราชสำนักโชซอน ซึ่งจิตรกรรมพุทธศิลป์และบันทึกทางการของราชสำนักโชซอนทั้งสองรายการ เป็นสมบัติที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี นำมาจัดทำใหม่ในรูปแบบของดิจิทัล ใช้แสงและสีที่งดงามบนจอขนาดใหญ่ และเสียงกึกก้องที่จะทำให้สัมผัสกับชีวิตในอดีต ณ เวลาปัจจุบันอย่างเต็มตา  ๒. การจัดแสดงประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ๒ องค์ รูปบุคลาธิษฐานของความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ สะท้อนถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาในอดีตของเกาหลีและไทย  แม้รูปลักษณ์ ช่วงเวลาที่สร้าง และฝีมือช่างแตกต่างกัน แต่รูปเคารพทั้งสองต่างก็สื่อสะท้อนถึงผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ โดยประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะเกาหลี สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ขุดพบที่วัดพงฮวังซา เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี ส่วนพระโพธิสัตว์  อวโลกิเตศวรของไทย ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๓ พบที่ วัดศาลาทึง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี                 ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – อังคาร)


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑,๑๖๙ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่งครัด