ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 30,066 รายการ

         กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ชมนิทรรศการ “ผลงาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร” นิทรรศการ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก และหนังสือกรมศิลปากร ลดราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร           นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบรอบ ๑๑๒ ปี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดงาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์ สืบทอด และต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรม  โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย            - นิทรรศการผลงาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร           - นิทรรศการ สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์ โดยสำนักช่างสิบหมู่            - การเสวนาวิชาการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง โบราณคดีเมือง : การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านโบราณคดีจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน และเรื่อง แนวทางการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง นาค : ความเชื่อความศรัทธาในวัฒนธรรมไทย และเรื่อง สังคีตปริทัศน์- คิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนร่วมฟังเสวนา -            - การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย -  ยกรบ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และชมการแสดงกำเนิดวงสากลในประเทศไทย “เล่าขานตำนานเพลงไทยโดยวงกรมศิลปากร” ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖            - การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร ลดราคาพิเศษ            ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
    โช  โอกะ.  Organic  Farm สร้างฟาร์มสุขยั่งยืนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2565.  160 หน้า.  ภาพประกอบ.  195 บาท.                   เนื้อของเล่มนี้  อธิบายถึงความปลอดภัยของอาหารและความสำคัญของธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  นำเสนอแนวคิดการบริโภคผักผลไม้ออร์แกนิก ที่ช่วยรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว  รวมถึงการฟังเสียงเตือนจากธรรมชาติว่าเราต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ    พร้อมทั้งยังมีการอธิบายเรื่องการใช้สารเคมีที่ทำลายสมดุลธรรมชาติและอันตรายต่อมนุษย์ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น                631.584               ช799อ               ( ห้องทั่วไป 2 )    


สุขุมนัยประดิษฐ,  หลวง (ประดิษฐ์  สุขุม).  บันทึกเรื่องของข้าพเจ้าโดยย่องานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสุขุมนันประดิษฐ (ประดิษฐ  สุขุม).  พระนคร: กอง         การพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2510.


 กาพย์เห่เรือ  กาพย์เห่เรือชีวิต  นิราศนรินทร์.  พระนคร: กรมศิลปากร, 2510.


เทอดเกียรติ์และเอ็กซเรย์.  ปทานุกรมการเมือง.  พระนคร: โรงพิมพ์รัชดารมภ์, 2492. 


เอื้อ  บุษปเกศ หงสกุล.  คู่มือการสอบสวนความผิดทางอาญา.  พระนคร: โรงพิมพ์ทวีการพิมพ์, 2508.


    นราธิปพงศ์ประพันธ์, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น.  บัญญัติศัพท์. พระนคร:โรงพิมพ์พระจันทร์, 2500.


 จันทร์เจริญรัชนี, หม่อมเจ้าหญิง.  คู่มือพยาบาลประจำบ้าน.  พระนคร: โรงพิมพ์เกษมสัมพันธ์การพิมพ์, 2504. 


    ธิตินนท์  จงตั้งปิติ.  Born to be ทันตแพทย์ Exclusive.  นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2561.  272 หน้า.  ภาพประกอบ.  195 บาท. นำเสนอสาระเส้นทางสู่ทันตแพทย์  ภาพรวมชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์เป็นอย่างไร  จะเรียนที่ไหนดี  มีที่ไหนเปิดคณะทันตแพทย์ให้ได้เรียนบ้าง  ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรในการสอบทันตแพทย์  การเรียนทางด้านนี้จะเหนื่อยมากแค่ไหน  เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อสาขาไหนได้อีก  การเป็นมือใหม่หัดของทันตแพทย์จะเป็นได้อย่างไร 371.422 ธ586บ    ( ห้องทั่วไป 2 )