ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,717 รายการ

รายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ออกอากาศในวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - NBT ภาคเหนือวันนี้ มาอู้จ๋ากับเรื่อง "แอ่วกุมกามยามแลง" "Lanna Ancient Night @Kum Kam Town" มาฮับชมกั๋นเจ้า 


ขอเชิญร่วมงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน ในงาน “แอ่วกุมกามยามแลง” "Lanna Ancient Night@Kum Kam Town" ณ เวียงกุมกาม          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน ณ เวียงกุมกาม “แอ่วกุมกามยามแลง” “Lanna Ancient Night@Kum Kam Town”         ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือหน้างาน รับเหรียญที่ระลึก มกรคายมังกรจีน หนึ่งเดียวในล้านนา พร้อมถุงผ้า ฟรี!!กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย           - เยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญ อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาสมัยพญามังราย อายุเก่าแก่กว่า ๗๐๐ ปี และไหว้พระธาตุขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์          - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทูษณ์-ขร-ตรีเศียร - ยกรบ โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร          - เที่ยว ชิม ช็อป “กาดกุมกาม@Night” อาหารและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง          - กิจกรรมวาดภาพสีน้ำ โดย ชมรมสล่าแต้มงาม เชียงใหม่ และสาธิตการทำโคมล้านนา           วันศุกร์ที่ ๑ และ วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  ณ ลานกิจกรรม วัดอีก้าง - วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ https://g.co/kgs/zLVkt3  สอบถามเพิ่มเติมที่: สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่  Tel  ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๒            Ministry of Culture, The Fine Arts Department, The 7th Office of the Fine Arts Department, Chiangmai represent “Lanna Ancient Night @Kum Kam Town” Activities:          - Visit the 700 years old of historical settlement and archaeological site, the old capital of Chiang Mai that was built by King Mengrai.          - Enjoy traditional and cultural performances “Khon” the Masked Dance Drama in Thailand          - Taste and shopping at night market of “Kad Kum Kam@Night”          - Watercolor painting and demonstration of Lanna lantern making           Friday 1 and Saturday 2, December 2023 Time 16.00-21.00 hrs. at Wat E-Kang and Wat Nan Chang, Kum Kam Town, Tha Wang Tan, Saraphi, Chiang Mai Thailand https://g.co/kgs/zLVkt3 More information please contact 053-222-262


วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรของหอสมุดเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๖ ท่าน ที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การอนุรักษ์และศึกษาเอกสารโบราณ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวนิตยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในหัวข้อ “แนะนำหน่วยงานกรมศิลปากร แหล่งโบราณสถานโบราณคดีในจังหวัดชัยภูมิ การอนุรักษ์โบราณสถานเบื้องต้น ระเบียบ กฎเกณฑ์ มารยาท ในการเข้าชมโบราณสถานและศาสนสถาน” โดยมี นายธีวรา วิตถากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ บุคลากรครูในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๗๓ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง . พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐.- บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐.- บาท คณะหน่วยงาน สถานศึกษา สนใจเข้าชม ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๗๖ - ๓๗๙๘๙๕  Thalang National Museum opening times: 09:00 a.m. to 04:00 p.m.from Wednesday to Sunday. Admission fee is 100 baht. Tel. 076 - 379895วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๔๔ คน คุณครู ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ แบ่งการเข้าชมออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และช่วงที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และพนักงานประจำห้องทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอแนะนำเอกสารโบราณ ซึ่งจัดให้บริการ ณ ห้องภาษาโบราณ โดยเป็นเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยขาวและพับสา จัดอยู่ในหมวดตำรา หมู่โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการหนังสือตัวเล่มจริงได้ที่ ห้องภาษาโบราณ ตามวันเวลาทำการของหน่วยงาน >> เปิด : วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิด : วันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓ - ๘๐๘๕๕๑ ต่อ ๒๑ : เฟซบุ๊ก (Facebook) หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และ อีเมล (E-mail) : nlt.chiangmai.hotmail.com แนะนำโดย นางสาวกุลนันท์ วังทองสิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฑาริกา กรรมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจโบราณสถานเมืองโบราณเมืองเสมา โบราณสถานปราสาทโนนกู่ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทำรั้วโดยรอบโบราณสถานปราสาทเมืองแขก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา