ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 26,832 รายการ

ปรีชา  พันธเสน.  คู่มือสอบชุดวิชา กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2562.  376 หน้า.          ภาพประกอบ.  300 บาท.         รวบรวมกฎ  ข้อบังคับ  และระเบียบของกองทัพเรือ  กระทรวงกลาโหม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน  สอบเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร  และผู้ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ของกองทัพเรือ  ติดตามอ่านได้ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้         343         ป467ค      (ห้องหนังสือทั่วไป1)    


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียน จากโรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 26 คน


วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองขนาด ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๑๔ คน คุณครู ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด นายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๖๑๓ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่ง


รายละเอียดงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕


          กรมศิลปากร กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”  ในหัวข้อ “ไทย - ญี่ปุ่น : ความสัมพันธ์ในสายธารประวัติศาสตร์” ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทางลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1O9biIwmtaPpRf9mI8jKbdHx2aD0mv9mF4e4fzXeue54                 ตามที่กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศญี่ปุ่น ในวาระครบรอบ ๑๓๕ ปี ความ สัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการประกอบนิทรรศการฯ จำนวน ๓ ครั้ง ในวันที่ ๑๙ , ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยครั้งที่ ๑ กำหนดจัดเสวนาหัวข้อ “ไทย - ญี่ปุ่น : ความสัมพันธ์ในสายธารประวัติศาสตร์” ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/1O9biIwmtaPpRf9mI8jKbdHx2aD0mv9mF4e4fzXeue54                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ - ๒ ต่อ ๔๐๔๘ 


วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี กล่าวแนะนำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "วันศุกร์หรรษา เชิญมาหอสมุด" ณ ห้องหนูรักการอ่าน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี โดยนายประพนธ์ รอบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และนางสาววิรากร รสเกษร เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1. เกมตามหาคำตอบประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จากภาพที่กำหนดให้ 2. ระบายสีภาพชุดประจำชาติอาเซียน 3. ตอบคำถามอะไรเอ่ย (แบบกวนๆ) มีของเล่น ของรางวัลและขนมแจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม มีเด็กนักเรียน อายุ 5-11 ปี เข้าร่วมกิจกรรมรวม 19 คน


          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร แนะนำหนังสือออกใหม่ เรื่อง “สู่ดินแดนโพ้นทะเล การเดินทางจากนิวยอร์กถึงบางกอก ประเทศสยาม และการเดินทางกลับ” แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Over Five Seas and Oceans from New York to Bangkok, Siam, and Return” บันทึกโดย โทมัส มิลเลอร์ (Thomas Miller) นายช่างชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๐๕ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว            หนังสือมีเนื้อหาบรรยายลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิศาสตร์ระหว่างการเดินทาง สถานที่สำคัญในประเทศไทยที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเที่ยวชมทั้งในกรุงเทพมหานคร อยุธยา สระบุรี และเพชรบุรี ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทย ตลอดจนคุณูปการด้านการช่างและความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรกลตามวิทยาการตะวันตกที่นำมาถ่ายทอดแก่คนไทย พร้อมภาพประกอบ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา อีกทั้งมุมมองของชาวต่างชาติจะช่วยให้การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ ชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น           จำหน่ายราคาเล่มละ ราคา ๑๒๐ บาท ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร


              กรมศิลปากร กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”  ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน, ๒๖ พฤศจิกายน, ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้โดยแสกนคิวอาร์โค้ด               ตามที่กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศญี่ปุ่น ในวาระครบรอบ ๑๓๕ ปี ความ สัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการประกอบนิทรรศการฯ จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หัวข้อ “ไทย - ญี่ปุ่น : ความสัมพันธ์ในสายธารประวัติศาสตร์”,  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หัวข้อ "การค้าสำเภาสมัยอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๒: หลักฐานจากแหล่งเรืออับปางในเอเชียอาคเนย์" และครั้งที่ ๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ "แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย-อยุธยา จากผลการสืบค้นศึกษาทางโบราณคดี" เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร            ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้โดยแสกนคิวอาร์โค้ดในภาพข้างต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ - ๒ ต่อ ๔๐๔๘ ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาจะได้รับแฟ้มที่ระลึก และเมื่อเข้าร่วมเสวนาครบทั้ง ๓ ครั้ง สามารถสะสมแฟ้มมาแลกรับ "ของที่ระลึกพิเศษ" ได้อีกด้วย  


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศิจายน ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี และคณะ เดินทางไปยัง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานโบราณคดี หรือเทคโนโลยีจากแสงซินโครตรอน มาช่วยในการวิเคราะห์ ตีความ หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นหรือการดำเนินงานทางโบราณคดีอื่น ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เเละมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิชาการ) หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมในบริเวณสถานีวิจัย

เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งส่งเสริมความนิยมไทยในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในจังหวัดฟุกุโอกะ และจังหวัดใกล้เคียง


นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓๗ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕