ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 29,706 รายการ

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะนักวิจัยจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ University of Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกันในหัวข้อ “ A Fading Tradition: The Production of Manuscripts in Northern Thailand and Laos” จำนวน ๖ คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเอกสารตัวเขียนประเภทคัมภีร์ใบลาน พับสา ณ ห้องภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ ให้การต้อนรับและนำชม


วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดป่าดาราภิมุข ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ โรงเรียนบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๔ คน คุณครู ๓ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายฉัตรชัย ศรีสังข์ พนักงานบริการทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒-๓ โรงเรียนบ้านโนนตาด ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕๐ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านตายัวะ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๘ คน คุณครูและผู้ปกครอง ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมี นางถนอม หลวงกลาง และนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙๘ คน คุณครูและผู้ปกครอง ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางถนอม หลวงกลาง และนางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลกู่สันตรันต์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพิเศษ "Art Activities @พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี  Suphanburi National Museum" เพื่อให้น้อง ๆ หนูๆ ที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และปิดภาคเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ  กิจกรรมนี้กำหนดจัดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป เริ่มวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยในเดือนมีนาคมพบกับกิจกรรม DIY ประดิษฐพวงกุญแจแรงบันดาลใจจากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมระบายสีที่ขั้นหนังสือตามจินตนาการ ซึ่งน้อง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับผลงานตัวเองกลับบ้านไปด้วย          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐