ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,491 รายการ

          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านสนธิสัญญาเบาว์ริง” วิทยากร นางภาวิดา สมวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และนางสาวทรายทอง ทองเกษม นักจดหมายเหตุชำนาญการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น.            ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


บรรณานุกรม รายชื่อหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหม่ ห้องค้นคว้า เดือน สิงหาคม 2566   หมวด 300  สังคมศาสตร์                                                                                            กระทรวงศึกษาธิการ.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แนวทางการยกระดับคุณภาพ            การผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย.  กรุงเทพฯ:           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 371.102 ศ165น           ฉ.01 - ฉ.02 ) รายงานผลการศึกษา เรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ :          บทเรียนจากต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐาน         การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2563.  ( 379.158 ร451 ฉ.01-ฉ.02 ) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2565.  ( 371.3028 ร719 ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 379.111 ล761ก ฉ.01-ฉ.02 )  -----.  การติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับเด็กพิการและ           เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2562.  ( 371.9107 ล761ก ฉ.01 - ฉ.02 )  -----.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน            เสียตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....  กรุงเทพฯ: สำนักงาน           เลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.  ( 370.1523 ล761ก ) -----.  การวิจัยและพัฒนารูปแบบ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน            ฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภา           การศึกษา, 2560.  ( 379.593 ล761ก ฉ.01-ฉ.02 )   -----.  การสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 305.26         ล761ก ) -----.  ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  กรุงเทพฯ: สำนักงาน         เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555.  (371.1 ล761ค ) -----.  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE) ตามมาตรฐาน          การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา.  กรุงเทพฯ: สำนักงาน         เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 371.3 ล761น ) -----.  แนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัยใน          สถาบันอุดมศึกษาของไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา         กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 371.102 ศ165น ฉ.01 - ฉ.02 ) -----.  บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  (         379.59307 ล761บ ) -----.  รวมกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่น นอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.  ( 344.072 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) -----.  รายงานการศึกษาสภาวการณ์จัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.  ( 372.21 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) -----.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้.         กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภา        การศึกษา, 2564.  ( 370.1523 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) -----. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2560 (IMD 2017).  กรุงเทพฯ: สำนักงาน        เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 379.593 ล761ส ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.   สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย.  รายงานผลการ           ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี          งบประมาณ 2563.  กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงาน          เลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.  ( 372.21 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.   สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.  ทักษะที่จำเป็นแห่ง            อนาคต (Future Skill) เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับ            การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 : ผล            การศึกษาและแนวทางการส่งเสริม.  กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.  ( 379.593 ล761ท ฉ.01-ฉ.02 ) -----.  สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2557 – 2559 การผลิต            บุคลากร.  กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภา           การศึกษา, 2560.  ( 370.11071 ล761ส )         @@@@@@@@@@@@@@                          


วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. กองโบราณคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ครั้งที่ 6/2566    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุม


          สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live การจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พื้นนคราเมืองร้อยเอ็ด” โดยมีวิทยากรประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ มณีโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอาทิพร ผาจันดา นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live : สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี


           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี “Silpa Bhirasri Day : 131 ปี ศิลป์ พีระศรี” ในศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (แผนที่ https://maps.app.goo.gl/FDkNftAJToFoUrTs9?g_st=ic)            ขอเชิญชวนทุกคนไปร่วมวางดอกไม้สักการะอัฐิศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี รำลึกถึงครูผู้วางรากฐานทางด้านศิลปะ เดินชมนิทรรศการพิเศษ “131 ปี ศิลป์ พีระศรี” ฟังดนตรีสดสบายๆ ทำ Workshop งานอาร์ต โดยมีกิจกรรมดีๆ ให้เข้าร่วมตลอดทั้งวัน พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ ฟรี! เมื่อลงทะเบียนเข้างาน            ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรม Workshop Monoprint ภาพพิมพ์จากผ้า โดย ศ. (เกียรติคุณ) ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศิลปินชั้นเยี่ยมด้านภาพพิมพ์ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง : https://forms.gle/c3DWkUAueio3uRz76 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น            สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : The National Gallery of Thailand (https://www.facebook.com/TheNationalGalleryThailand)          สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้แก่บุคลากรในสังกัด หลักสูตร “การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและชุมชน ” ต่อสังคมในสถานการณ์ใหม่ New normal ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอ วี ลอฟท์ โฮเทล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา           ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live : สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร


         วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ใฝ่อ่าน ใฝ่เรียนรู้ สู่โลกยุคใหม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน paper craft บริการหนังสือและเกม ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๗๔ คน ณ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เชียงใหม่          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน  "Object of the Month" วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี  ประจำเดือน "กันยายน" เชิญพบกับ "กุณฑี" จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ "กุณฑี" หม้อมีพายปากผาย หรือกุณฑี เป็นภาชนะดินเผามีพวยคล้ายกาน้ำ ไม่มีหูจับ ลำตัวเป็นกระเปาะกลม ก้นแบน คอตรง ด้านบนปากเป็นช่องทางสำหรับใส่น้ำ มีพวยบริเวณไหล่ภาชนะเป็นช่องทางให้น้ำไหลออก (สแกนคิวอาร์โค้ด อ่านเพิ่มเติม)           ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ "กุณฑี"  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ปิดวันจันทร์ วันอังคาร) ณ ห้องโถงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐ หรือเฟสบุ๊ก: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง "จากอดีตสู่ปัจจุบัน : ๕๐ ปีแห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่" ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารจัดแสดงชั้น ๑             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ เพื่อให้เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ค้นพบในภาคเหนือ ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ในพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปี จึงได้จัดนิทรรศการนำเสนอวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านเส้นเวลา timeline ภาพถ่ายและวัตถุ รวมทั้งยังมีกิจกรรม "Stamp Rally" สะสม ๕ ตราประทับรูปโบราณวัตถุลงบนแผ่นโปสการ์ด เพื่อเป็นของที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี             ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการพิเศษนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก : Chiang Mai National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๓๐