ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,012 รายการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  พจนานุกรม ศัพท์ภาษาศาสตร์(ภาษาศาสตร์ทั่วไป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2560.  587 หน้า.  ภาพประกอบ.   380 บาท.          หนังสือรวบรวมคำศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ทั่วไป) อังกฤษ - ไทย จัดเรียงลำดับตามอักษร A-Z  เนื้อหาประกอบด้วย  คำศัพท์ ความหมายศัพท์พร้อมคำอธิบาย เริ่มจาก   abbreviation - zero morpheme ท้ายเล่มมี  คำเทียบไทย- อังกฤษ จัดเรียงตาม อักษร ก-ฮ เพื่อสะดวกในการค้นหา           อ         410.3         ร419พ           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรปเล่ม 7อักษร T-Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,         2561.  735 หน้า.  ภาพประกอบ.  580 บาท.           เป็นหนังสือชุด จำนวน 7 เล่ม โดยรวบรวมคำศัพท์และอธิบายความหมายของคำศัพท์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ อังกฤษ - ไทย ในเล่ม 7 นี้ ตั้งแต่อักษร T-Z เป็นเล่มสุดท้าย ประกอบด้วย บัญชีศัพท์อักษร T - อักษร Z เริ่มจากอักษร T คำว่า Taff Vale Case (1900-1901); Taff Vale Judgement : คดีทัฟฟ์เวล (พ.ศ.2443-2444), คำวินิจฉัยคดีทัฟฟ์เวล – อักษร Z  คำว่า Zogu, Ahmet Muhtar Bey ดู Zog (1895-1961)           อ         940.03         ร419ส         ล.07                 ห้องค้นคว้า         มี.ค.67


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 3 อักษร ฉ-ต ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561.  480 หน้า.          ภาพประกอบ.  400 บาท.                   หนังสือสารานุกรมเล่ม 3 อักษรฉ-ต เล่มนี้ได้รวบรวมคำและอธิบายความหมายของคำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหาประกอบด้วย รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยและระยะเวลาครองราชย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน บัญชีคำ (อักษร ฉ – ต)  เริ่มด้วยอักษร ฉ คำว่า ฉลองกรุงเทพครบรอบ 100 ปี, งาน - อักษร ต คำว่า ไตรรงค์, ธง  ท้ายเล่มมี บรรณานุกรม รายชื่อผู้เขียน และ ดัชนี เรียงตามอักษร ก – อ           อ         959.3003         ร419ส         ล.03           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67  สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2554.  216          หน้า.  ภาพประกอบ.  250 บาท.           หนังสือรวบรวมคำศัพทสถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ – ไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล และคำอธิบาย เริ่มจาก ตัวอักษร A  คำว่า abacus แป้นหัวเสา แผ่นหินที่อยู่ส่วนบนสุดของหัวเสา มักมีรูปทรงสี่เหลี่ยม อาจใช้ลวดบัวประดับตกแต่ง ถึง  ตัวอักษร Z  คำว่า zig - zag สลับฟันปลา ลายเส้นที่ขีดต่อเนื่องเป็นมุมสลับไปมาเหมือนฟันปลา นอกจากนี้มีคำเทียบ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ เรียงตามตัวอักษร A-Z พร้อมภาพประกอบ           อ         720.3         ร419พ                 ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67


ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพท์ลายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2557.  143 หน้า.  ภาพประกอบ.  140 บาท           เป็นหนังสือรวบรวมข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับลายไทย ประกอบด้วย ลวดลายไทย คำอธิบายและ ภาพลายเส้นประกอบ จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ  ตั้งแต่คำว่า กนก - เหงาสาหร่าย  คำปรารภ รายชื่อคณะกรรมการจัดทำหนังสือ หนังสืออ้างอิง           อ         703         ร419พ                 ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67    
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 1 "สุดยอดโบราณวัตถุหายาก ที่สูญหายไปจากความทรงจำ" 3.1 บทคัดย่อ  3.1 เนื้อหา  วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 2 "คติการวางศิลาฤกษ์ปราสาทหินวัฒนธรรมเขมรโบราณ" 3.2 บทคัดย่อ  3.2 เนื้อหา  วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 3 "ผ่าโลกใต้พิภพเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ : โบราณคดีเมืองกับการพัฒนา" 3.3 บทคัดย่อ  3.3 เนื้อหา  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 1 "ทศวรรษแห่งการค้นพบเรือโบราณพนมสุรินทร์ : เรือโบราณที่เก่าที่สุดในประเทศไทย" 4.1 บทคัดย่อ  4.1 เนื้อหา  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 2 "การค้นพบภาพเขียนสี และแหล่งฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ครั้งแรกในภาคกลางของประเทศไทย ถ้ำเลียงผา เขาผาแรด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี" 4.2 บทคัดย่อ  4.2 เนื้อหา  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 3 "แหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ จังหวัดมุกดาหาร แหล่งผลิตกลองมโหระทึกสำคัญในประเทศไทย" 4.3 บทคัดย่อ  4.3 เนื้อหา  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 1 "แผนผังสุสานโปรเตสแตนต์" 5.1 บทคัดย่อ  5.1 เนื้อหา  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 2 "ข้อมูลใหม่จากวรรณกรรมอำพราง" 5.2 บทคัดย่อ  5.2 เนื้อหา  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 3 "หีบพระสมุดคลังความรู้มหัศจรรย์จากอดีต" 5.3 บทคัดย่อ  5.3 เนื้อหา  วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 1 "สุดยอดการค้นพบใหม่ด้านโลหะวิทยาในแหล่งโบราณคดีภาคเหนือของประเทศไทย" 6.1 บทคัดย่อ  6.1 เนื้อหา  วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 2 "ข้อมูลใหม่ด้านโบราณคดีของเมืองโบราณยะรัง เมืองโบราณสำคัญที่ปลายด้ามขวาน" 6.2 บทคัดย่อ  6.2 เนื้อหา  วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 3 "ภาพ STENCIL ลวดลายที่พบใหม่ ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร" 6.3 บทคัดย่อ  6.3 เนื้อหา  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 1 "70 แหล่งศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" 7.1 บทคัดย่อ  7.1 เนื้อหา  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 2 "ถ้ำหมอเขียว การค้นพบใหม่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของประเทศไทย" 7.2 บทคัดย่อ  7.2 เนื้อหา  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 3 "การค้นพบหลักฐานใหม่สมัยทวารวดีในรอบทศวรรษ" 7.3 บทคัดย่อ  7.3 เนื้อหา  วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 1 "การค้นพบแหล่งโบราณคดีสีบัวทอง แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอ่างทอง" 8.1 บทคัดย่อ  8.1 เนื้อหา  วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 2 "โลงไม้กับวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พิษณุโลก"8.2 บทคัดย่อ  8.2 เนื้อหา  วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 หัวข้อที่ 3 "เปิดโลกใบใหม่เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทย ง่ายเพียงปลายนิ้ว"8.3 บทคัดย่อ  8.3 เนื้อหา 


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.เมษา ครุปิติ ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวทับทิม พันธ์จำปา และนางสาวศศิรินทร์ มีทรัพย์มั่น ที่มาฝึกปฏิบัติงานที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยพี่ๆชาวหอสมุดร่วมแสดงความยินดีส่งน้องเดินทางไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ


         ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร อยู่ในกรอบซุ้มด้านบนเป็นแพรแถบรูปเศียร พญานาคประจำปีนักษัตรมะโรง ข้อความแสดงปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ซึ่งเป็นปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ตรงกลางเป็นรูปองค์พระพิฆเนศและตัวเลข ๑๑๓ ปี ตรงปลายแพรแถบทั้ง ๒ ช้าง เป็นรูปพญานาคหันข้างและข้อความกรมศิลปากร สีทองหมายถึง ความเป็นสิริมงคล และสีเขียวเป็นสีของกรมศิลปากร          ออกแบบโดย นางสาวระฟี เปรมซ่อน นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร