ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,643 รายการ
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา


สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอชวนเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ได้จัดนิทรรศการ และกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมงานมากมาย ณ บริเวณลานหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย -จำหน่ายพระพิฆเนศวร รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร -จำหน่ายโปสเตอร์นาค โดยอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย -นิทรรศการ และจัดแสดงพระพิฆเนศวรองค์จำลอง โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ -แจกหนังสือฟรี โดยหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา พร้อมทั้งจัดแสดงหนังสือแนะนำทับหลัง -กิจกรรมระบายสี ทำหน้ากากโขน และนิทรรศการพร้อมจัดแสดงทับหลังจำลอง โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพิมาย กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ (ในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ ๕๕๕ ปี การสถาปนาเมืองนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๕๖๖) ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ด้วย


          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ราตรีนี้...ที่วัดไชยวัฒนาราม” วิทยากร นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา, นายภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และนายวีระศักดิ์ แสนสะอาด นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร  บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


          กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี  ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ตามรอยศรีเทพ เมืองมรดกโลก” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่เมืองโบราณศรีเทพได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566            นิทรรศการพิเศษ “ตามรอยศรีเทพ เมืองมรดกโลก” บอกเล่าเรื่องราวของเมืองโบราณศรีเทพผ่านโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ โดยได้รวบรวมโบราณวัตถุจากเมืองโบราณศรีเทพที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการถาวรมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ตามรอยศรีเทพ เมืองมรดกโลก” เช่น พระพุทธรูปปางแสดงธรรมจากโบราณสถานเขาคลังนอก ศิวลึงค์จากโบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง พระพิมพ์ที่มีจารึกอักษรจีน  นอกจากนี้ยังได้นำโบราณวัตถุจากเมืองโบราณศรีเทพ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เศียรพระพุทธรูปจากโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ จำนวน 2 รายการ และชิ้นส่วนจารึกภาษาสันสกฤต จำนวน 1 รายการ ออกมาจัดแสดงครั้งนี้ด้วย            ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ “ตามรอยศรีเทพ เมืองมรดกโลก” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567  เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 3641 1458 ภาพ : พระพุทธรูปปางแสดงธรรมจากโบราณสถานเขาคลังนอก    ภาพ : ศิวลึงค์จากโบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง    ภาพ : พระพิมพ์ที่มีจารึกอักษรจีน     ภาพ : เศียรพระพุทธรูปจากโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ จำนวน 2 รายการ    ภาพ : ชิ้นส่วนจารึกภาษาสันสกฤต จำนวน 1 รายการ


เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติงานอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุทธิวนาราม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ -ผนึกชั้นสี และเสริมความมั่นคงให้ผนังปูนเก่ายึดติดกับโครงสร้างเก่าซึ่งเป็นอิฐโบราณให้แข็งแรง -การอุดเสริมผนังปูนฉาบด้วยปูนน้ำอ้อย และปูนปั้น เพื่อเสริมความมั่นคงให้พื้นผนัง และเพื่ออนุรักษ์เทคนิคและวิธีช่างโบราณ นายรัชฎ์ ศิริ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
           นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า หลังจากที่ยูเนสโกประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกแล้ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่ จัดทำโครงการฝึกอบรมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะงานศิลปกรรมด้านงานช่างสิบหมู่    โดยหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ นำต้นทุนมรดกทางวัฒนธรรมสร้างเป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตอบสนองนโยบายซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ของกระทรวงวัฒนธรรม             การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดให้ความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์โดยรวมแก่ชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 20 คน ประกอบด้วย หลักสูตรงานปั้นประดิษฐ์ หลักสูตรงานแกะโฟม หลักสูตรงานทำพิมพ์ยางซิลิโคนต้นแบบนูนต่ำ หลักสูตรงานลายฉลุ และหลักสูตรงานทำเทียนเจล ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของงานช่างศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายด้านงานศิลปกรรมให้กับสำนักช่างสิบหมู่ต่อไปด้วย