ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,536 รายการ

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. น้องๆ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๐ คน คุณครูและผู้ปกครอง ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


ฮักษ์" งานอนุรักษ์ประติมากรรมองค์พระประธานภายในอุโบสถวัดบูรณ์"หลวงพ่อโต"ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา โดยมีนายมณฑล เมฆเคลื่อน นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงาน  ประวัติ"หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านปะโคและชาวบำเหน็จณรงค์สร้างขึ้นด้วยเทคนิคโครงสร้างภายในก่ออิฐสอด้วยดินเหนียว ปั้นปูน ลงรักปิดทอง และประดับกระจกสี ประดิษฐานอยู่บนแท่นฐานไพทีสูง ภายในอุโบสถ์ ตามหลักฐานจากแผ่นศิลาจารึกได้ความว่า"พระฤทธิ์ฤาชัย เจ้าเมืองและทายกทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้น ครั้นเวลาล่วงเลยมาจนถึงพุทธศักราช ๒๓๘๒ หลวงยกบัตรได้นำชาวพุทธที่เลื่อมใสศรัทธา สร้างพระประธานประดิษฐานไว้ในโบสถ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เป็นปัจจัยให้ถึงแก่พระนิพพาน" ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖  วัดบูรณ์ บ้านปะโค อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิงานเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับชั้นรักสมุกงานบันทึกหลักฐานสภาพความชำรุดต่างๆ ด้วยลายเส้นรูปสัญลักษณ์หลวงพ่อโต งานทำความสะอาดคราบฝุ่นสกปรกด้วยน้ำกลั่นสภาพความชำรุดต่างๆสภาพความชำรุดเสียหายของชั้นรักสมุกสภาพความชำรุดเสียหายของชั้นรักสมุกสภาพความชำรุดเสียหายของชั้นรักสมุกสภาพความชำรุดเสียหายของชั้นรักสมุก ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังงานทำความสะอาดหลังงานทำความสะอาดคราบฝุ่นสกปรกต่างๆออก ด้วยน้ำกลั่น จะทำให้เห็นว่ามีการประดับกระจกสีต่างๆในส่วนยอดเกศมาลา(รัศมีเปลว) "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวบ้านปะโค และชาวบำเหน็จณรงค์มาช้านาน


          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือ นันโทปนันทสูตรคำหลวง จำหน่ายราคา ๒๖๐ บาท และหนังสือ กวีนิพนธ์คุณพุ่ม จำหน่ายราคา ๒๙๕ บาท  ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) โทรศัพท์ ๐-๒๑๖๔-๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ (ในวันและเวลาราชการ) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th และสามารถติดตามข่าวสารหนังสือต่าง ๆ ของกรมศิลปากรได้ที่ facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร


วันพุธ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านระกาสังแก ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๓๘ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และพนักงานประจำห้องทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพุธ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๔๗ คน คุณครูและผู้ปกครอง ๔๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม นางถนอม หลวงกลาง นายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้องทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมเปิดนิทรรศการพร้อมฟังเรื่องเล่า "กว่าจะมาเป็นการคัดลอกภาพจิตรกรรมกรุวัดราชบูรณะเสมือนจริงลงบนแผ่นกระเบื้องดินเผา" ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารนิทรรศการเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเปิดนิทรรศการพร้อมฟังเรื่องเล่าฯ ผ่าน Qr code ที่แนบบนประชาสัมพันธ์ "ฟรี" รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ ท่าน)            ทั้งนี้ นิทรรศการ "กว่าจะมาเป็นการคัดลอกภาพจิตรกรรมกรุวัดราชบูรณะเสมือนจริงลงบนแผ่นกระเบื้องดินเผา" เปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๘๗


กองโบราณคดี ดำเนินการจัด “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกองโบราณคดี”   ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และศิลปกรรม ในจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายช่าง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานด้านโบราณคดี งานอนุรักษ์โบราณสถาน งานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม และที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรของกองโบราณคดี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมศิลปากรสู่สาธารณชนต่อไป นายพงศธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กล่าวเปิด "โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกองโบราณคดี" ณ ห้องประชุมกองโบราณคดี (ชั้น ๕) อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์นางสาวพยุง วงศ์น้อย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์) (นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ) มอบของที่ระลึกให้กับ วิทยากรนำชมพระรามราชนิเวศน์วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรีวัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรีถ้ำเขาหลวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรีอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี (เขาวัง) พระธาตุจอมเพชร จังหวัดเพชรบุรี โบราณสถานทุ่งเศรษฐี เป็นเจดีย์สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ฐานสี่เหลี่ยมมีส่วนมุขเพิ่มมุมทุกด้าน พบร่องรอยปูนปั้นฐานบัวลูกแก้ววไล มีบันไดทางขึ้นสองด้าน ส่วนองค์เจดีย์พังทลายหักหายไปตามกาลเวลา ได้รับการบูรณะส่วนฐานหลังการขุดแต่งทางโบราณคดี ชิ้นส่วนปูนปั้นที่ติดรอบเจดีย์ และโบราณวัตถุเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ทำเลที่ตั้งของโบราณสถาน พบว่าด้านหลังติดภูเขา (เขานางพัทธุรัตน์ส่วนปลายขา) ด้านหน้าเป็นทะเล เป็นพื้นที่ส่วนของพื้นที่ชุมชนทวารวดี ที่น่าจะสัมพันธ์กับการติดต่อทางทะเลกับเมืองต่างๆนอกภูมิภาคบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป ประจำเดือน  กรกฎาคม 2566    หมวด 000  เบ็ดเตล็ด อุกฤษ  มงคลนาวิน.  หลากหลายแนวคิดอุกฤษ  มงคลนาวิน เล่ม 5 : กำเนิด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ,การปฏิรูปการเมืองโดยการจัดระบบและวิธีการเลือกตั้งใหม่,กำเนิดการนำกำไลข้อเท้ามาใช้ครั้งแรกในประเทศไทย,กำเนิดการชำระค่าปรับจากการกระทำผิดตามพรบ.จราจรทางบก.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี  มงคลนาวิน, 2564.   ( 089.95911 อ778ห ล.05 )   หมวด 200  ศาสนา รักพงษ์  แซ่โซว.  พระสุปฏิปันโนสยาม 2.  กรุงเทพฯ: สุภา, 2564.  ( 294.312 ร286พ  ล.02 ) _______.  พระสุปฏิปันโนสยาม 3.  กรุงเทพฯ: สุภา, 2564.  ( 294.312 ร286พ  ล.03 )     หมวด 300  สังคมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ.  การศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน : กระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี.  กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2566.   ( 370.9593 ศ615ก ) ณภัทร  วิไลสกุลยง.  อยากรวย  กล้วยมั่กๆ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.         ( 332.0415 ณ161อ ) ปัณณพงศ์  วงศ์คณาศรี.  การปกครองท้องถิ่นเชิงพุทธ.   สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, 2564.   ( 352.1409593 ป525ก ) วิภา  ภิญโญโชติวงศ์.  เรียนวิชาที่ใช่ ทำอาชีพที่ชอบ คือคำตอบจากใจลูก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.    ( 331.7 ว645ร )   หมวด 500 วิทยาศาสตร์ สิทธิการิยะ : รวมบทความอาศรมความคิด ยาจากสมุนไพรกับการแพทย์ทางเลือก ปี ที่ 1 พ.ศ. 2548.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.   ( 581.634 ส721 )   หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จิตรา  ก่อนันทเกียรติ.  12 เคล็ดลับให้หน้าใสเด้ง โหงวเฮ้งผิวดี.  กรุงเทพฯ: จิตร, 2546.   ( 646.726 จ456ส ) นัม,  มียอง.  10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.     ( 649.58 น433ส ) บาชราช,  ซามูเอล บี.  ชวนเพื่อนมาเป็นพวก(เร):Get them on your side. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.      ( 658.4092 บ287ช )       หมวด 700  ศิลปะและนันทนาการ รุ่งโรจน์  สุวรรณธาดา.  บิด “ลูกโป่ง”มหัศจรรย์.  กรุงเทพฯ: โอซีที, 2550.         ( 745.592 ร636บ )   หมวด 800  วรรณคดี คฑาหัสต์  บุษประเกศ.  ภพรัก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.          ( 895.913 ค119ภ ) คิงสลีย์,  ชาร์ลส์.  ตำนานวีรบุรุษในเทพนิยายกรีก.  กรุงเทพฯ: แอร์โรว์, 2565.         ( 889 ค421ต ) ช่อมณี.  กิเลสดาว.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.    ( 895.913 ช321ก ) โซปรันเซ็ตติ,  คลาวดิโอ.  ตาสว่าง.  กรุงเทพฯ: อ่านอิตาลี, 2563.  ( 853.914 ซ912ต ) ทศ  คณนาพร.  คำเดียวเปลี่ยนชีวิต.  กรุงเทพฯ: แฮปปี้บุ๊ค, 2553.  ( 808.882 ท234ค ) มิถุนายน.  ใต้เงาพยัคฆ์.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.   ( 895.913 บ575ต )   หมวด 900  ภูมิ-ประวัติศาสตร์   กุลธิดา  สามะพุทธิ.  ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ ผสานวัฒนธรรม, 2563.    ( 920.71 ก726ช ) ดารุณี  สมศรี.  ประวัติศาสตร์นิพนธ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ(ทศวรรษ 2490- 2550).  พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศว,  2566.      ( 959.302ด429ป ) บัญชร  ชวาลศิลป์.  2484 : 80 ปี ญี่ปุ่นบุก!  กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2564.  ( 940.53 บ252ส ) โบเยอร์,  พอล เอส.  ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา.  กรุเทพฯ: บุ๊คสเคป, 2561.   ( 973 บ919ป )   *******************************************************