ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,542 รายการ

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมเปิดนิทรรศการพร้อมฟังเรื่องเล่า "กว่าจะมาเป็นการคัดลอกภาพจิตรกรรมกรุวัดราชบูรณะเสมือนจริงลงบนแผ่นกระเบื้องดินเผา" ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารนิทรรศการเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเปิดนิทรรศการพร้อมฟังเรื่องเล่าฯ ผ่าน Qr code ที่แนบบนประชาสัมพันธ์ "ฟรี" รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ ท่าน)            ทั้งนี้ นิทรรศการ "กว่าจะมาเป็นการคัดลอกภาพจิตรกรรมกรุวัดราชบูรณะเสมือนจริงลงบนแผ่นกระเบื้องดินเผา" เปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โทร ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๘๗


กองโบราณคดี ดำเนินการจัด “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกองโบราณคดี”   ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และศิลปกรรม ในจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายช่าง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานด้านโบราณคดี งานอนุรักษ์โบราณสถาน งานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม และที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรของกองโบราณคดี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมศิลปากรสู่สาธารณชนต่อไป นายพงศธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กล่าวเปิด "โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกองโบราณคดี" ณ ห้องประชุมกองโบราณคดี (ชั้น ๕) อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์นางสาวพยุง วงศ์น้อย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์) (นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ) มอบของที่ระลึกให้กับ วิทยากรนำชมพระรามราชนิเวศน์วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรีวัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรีถ้ำเขาหลวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรีอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี (เขาวัง) พระธาตุจอมเพชร จังหวัดเพชรบุรี โบราณสถานทุ่งเศรษฐี เป็นเจดีย์สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ฐานสี่เหลี่ยมมีส่วนมุขเพิ่มมุมทุกด้าน พบร่องรอยปูนปั้นฐานบัวลูกแก้ววไล มีบันไดทางขึ้นสองด้าน ส่วนองค์เจดีย์พังทลายหักหายไปตามกาลเวลา ได้รับการบูรณะส่วนฐานหลังการขุดแต่งทางโบราณคดี ชิ้นส่วนปูนปั้นที่ติดรอบเจดีย์ และโบราณวัตถุเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ทำเลที่ตั้งของโบราณสถาน พบว่าด้านหลังติดภูเขา (เขานางพัทธุรัตน์ส่วนปลายขา) ด้านหน้าเป็นทะเล เป็นพื้นที่ส่วนของพื้นที่ชุมชนทวารวดี ที่น่าจะสัมพันธ์กับการติดต่อทางทะเลกับเมืองต่างๆนอกภูมิภาคบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป ประจำเดือน  กรกฎาคม 2566    หมวด 000  เบ็ดเตล็ด อุกฤษ  มงคลนาวิน.  หลากหลายแนวคิดอุกฤษ  มงคลนาวิน เล่ม 5 : กำเนิด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ,การปฏิรูปการเมืองโดยการจัดระบบและวิธีการเลือกตั้งใหม่,กำเนิดการนำกำไลข้อเท้ามาใช้ครั้งแรกในประเทศไทย,กำเนิดการชำระค่าปรับจากการกระทำผิดตามพรบ.จราจรทางบก.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิศาสตราจารย์ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี  มงคลนาวิน, 2564.   ( 089.95911 อ778ห ล.05 )   หมวด 200  ศาสนา รักพงษ์  แซ่โซว.  พระสุปฏิปันโนสยาม 2.  กรุงเทพฯ: สุภา, 2564.  ( 294.312 ร286พ  ล.02 ) _______.  พระสุปฏิปันโนสยาม 3.  กรุงเทพฯ: สุภา, 2564.  ( 294.312 ร286พ  ล.03 )     หมวด 300  สังคมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ.  การศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน : กระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี.  กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2566.   ( 370.9593 ศ615ก ) ณภัทร  วิไลสกุลยง.  อยากรวย  กล้วยมั่กๆ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.         ( 332.0415 ณ161อ ) ปัณณพงศ์  วงศ์คณาศรี.  การปกครองท้องถิ่นเชิงพุทธ.   สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, 2564.   ( 352.1409593 ป525ก ) วิภา  ภิญโญโชติวงศ์.  เรียนวิชาที่ใช่ ทำอาชีพที่ชอบ คือคำตอบจากใจลูก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.    ( 331.7 ว645ร )   หมวด 500 วิทยาศาสตร์ สิทธิการิยะ : รวมบทความอาศรมความคิด ยาจากสมุนไพรกับการแพทย์ทางเลือก ปี ที่ 1 พ.ศ. 2548.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.   ( 581.634 ส721 )   หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จิตรา  ก่อนันทเกียรติ.  12 เคล็ดลับให้หน้าใสเด้ง โหงวเฮ้งผิวดี.  กรุงเทพฯ: จิตร, 2546.   ( 646.726 จ456ส ) นัม,  มียอง.  10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.     ( 649.58 น433ส ) บาชราช,  ซามูเอล บี.  ชวนเพื่อนมาเป็นพวก(เร):Get them on your side. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.      ( 658.4092 บ287ช )       หมวด 700  ศิลปะและนันทนาการ รุ่งโรจน์  สุวรรณธาดา.  บิด “ลูกโป่ง”มหัศจรรย์.  กรุงเทพฯ: โอซีที, 2550.         ( 745.592 ร636บ )   หมวด 800  วรรณคดี คฑาหัสต์  บุษประเกศ.  ภพรัก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.          ( 895.913 ค119ภ ) คิงสลีย์,  ชาร์ลส์.  ตำนานวีรบุรุษในเทพนิยายกรีก.  กรุงเทพฯ: แอร์โรว์, 2565.         ( 889 ค421ต ) ช่อมณี.  กิเลสดาว.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.    ( 895.913 ช321ก ) โซปรันเซ็ตติ,  คลาวดิโอ.  ตาสว่าง.  กรุงเทพฯ: อ่านอิตาลี, 2563.  ( 853.914 ซ912ต ) ทศ  คณนาพร.  คำเดียวเปลี่ยนชีวิต.  กรุงเทพฯ: แฮปปี้บุ๊ค, 2553.  ( 808.882 ท234ค ) มิถุนายน.  ใต้เงาพยัคฆ์.  กรุงเทพฯ: อรุณ, 2557.   ( 895.913 บ575ต )   หมวด 900  ภูมิ-ประวัติศาสตร์   กุลธิดา  สามะพุทธิ.  ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ ผสานวัฒนธรรม, 2563.    ( 920.71 ก726ช ) ดารุณี  สมศรี.  ประวัติศาสตร์นิพนธ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ(ทศวรรษ 2490- 2550).  พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศว,  2566.      ( 959.302ด429ป ) บัญชร  ชวาลศิลป์.  2484 : 80 ปี ญี่ปุ่นบุก!  กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2564.  ( 940.53 บ252ส ) โบเยอร์,  พอล เอส.  ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา.  กรุเทพฯ: บุ๊คสเคป, 2561.   ( 973 บ919ป )   *******************************************************


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๔๘๕ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด


          กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป            ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นำไปถวาย ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจะมีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด “พระจักรีปรามกลียุค” ในเวลา ๑๙.๐๐ น.             กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้ที่  กลุ่มคลังและพัสดุ  สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร (ชั้น ๓) เลขที่ ๘๑ /๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี ๐ ๕ ๐ ๕ ๗ ๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๙ ๐ สาขาหน้า พระลาน ชื่อบัญชี  การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ทั้งนี้  กรมศิลปากรจะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงวัดบูรพาภิราม ต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๓๐๕๕ , ๓๐๖๓


          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านสนธิสัญญาเบาว์ริง” วิทยากร นางภาวิดา สมวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และนางสาวทรายทอง ทองเกษม นักจดหมายเหตุชำนาญการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น.            ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


บรรณานุกรม รายชื่อหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใหม่ ห้องค้นคว้า เดือน สิงหาคม 2566   หมวด 300  สังคมศาสตร์                                                                                            กระทรวงศึกษาธิการ.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แนวทางการยกระดับคุณภาพ            การผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย.  กรุงเทพฯ:           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 371.102 ศ165น           ฉ.01 - ฉ.02 ) รายงานผลการศึกษา เรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ :          บทเรียนจากต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐาน         การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2563.  ( 379.158 ร451 ฉ.01-ฉ.02 ) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2565.  ( 371.3028 ร719 ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 379.111 ล761ก ฉ.01-ฉ.02 )  -----.  การติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับเด็กพิการและ           เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2562.  ( 371.9107 ล761ก ฉ.01 - ฉ.02 )  -----.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน            เสียตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....  กรุงเทพฯ: สำนักงาน           เลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.  ( 370.1523 ล761ก ) -----.  การวิจัยและพัฒนารูปแบบ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน            ฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภา           การศึกษา, 2560.  ( 379.593 ล761ก ฉ.01-ฉ.02 )   -----.  การสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 305.26         ล761ก ) -----.  ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  กรุงเทพฯ: สำนักงาน         เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555.  (371.1 ล761ค ) -----.  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE) ตามมาตรฐาน          การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา.  กรุงเทพฯ: สำนักงาน         เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 371.3 ล761น ) -----.  แนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัยใน          สถาบันอุดมศึกษาของไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา         กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  ( 371.102 ศ165น ฉ.01 - ฉ.02 ) -----.  บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2564.  (         379.59307 ล761บ ) -----.  รวมกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่น นอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.  ( 344.072 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) -----.  รายงานการศึกษาสภาวการณ์จัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.  ( 372.21 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) -----.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้.         กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภา        การศึกษา, 2564.  ( 370.1523 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) -----. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2560 (IMD 2017).  กรุงเทพฯ: สำนักงาน        เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 379.593 ล761ส ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.   สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย.  รายงานผลการ           ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี          งบประมาณ 2563.  กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงาน          เลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.  ( 372.21 ล761ร ฉ.01-ฉ.02 ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.   สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.  ทักษะที่จำเป็นแห่ง            อนาคต (Future Skill) เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับ            การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 : ผล            การศึกษาและแนวทางการส่งเสริม.  กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.  ( 379.593 ล761ท ฉ.01-ฉ.02 ) -----.  สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2557 – 2559 การผลิต            บุคลากร.  กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภา           การศึกษา, 2560.  ( 370.11071 ล761ส )         @@@@@@@@@@@@@@