ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,000 รายการ
           กรมศิลปากร ขอเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 2- 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบกับการแสดงแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรี และการเสวนาทางวิชาการ “สุดยอดการค้นพบใหม่” ในทศวรรษที่ผ่านมาของกรมศิลปากร (สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้ตามลิ้งนี้ https://www.finearts.go.th/main/view/48102            กองโบราณคดี และสำนักสถาปัตยกรรม ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ "สุดยอดการค้นพบใหม่" ในทศวรรษที่ผ่านมาของกรมศิลปากร หัวข้อ “ผ่าโลกใต้พิภพเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โบราณคดีเมืองกับการพัฒนา” ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16.00 – 18.00 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร             ภายใต้การพัฒนาเมืองโดยเฉพาะย่านเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน การวางระบบสาธารณูปโภค อุโมงค์ทางลอด ฯลฯ เมื่อใดที่ต้องเปิดหน้าดินลงไปทำงานก่อสร้าง จะต้องมีการทำงานทางโบราณคดีและงานอนุรักษ์ไปด้วย การเสวนาในครั้งนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าการพัฒนาเมืองในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ได้พบร่องรอยหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการบ้านเมืองของเราในยุคแรกๆ ตรงไหน อะไรบ้าง และเมื่อพบแล้ว มีกระบวนการอนุรักษ์และจัดการหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนี้กันอย่างไร?             ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้โดยแสกน qr-code หรือตามลิ้งนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWdm4HBF-K1-auTiz7cX6v6tcRlDiuOXDZdF7jCE4N0R0ww/viewform  และยังสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


           สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ "สุดยอดการค้นพบใหม่" ในทศวรรษที่ผ่านมาของกรมศิลปากร หัวข้อ "เหล็ก - ทองเหลือง สุดยอดการค้นพบใหม่ด้านโลหะวิทยาในแหล่งโบราณคดีภาคเหนือของประเทศไทย" วิทยากรโดย นายยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีชำนาญการ และนายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้โดยแสกน qr-code หรือ https://www.finearts.go.th/main/view/48102 และยังสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร 


            สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ "สุดยอดการค้นพบใหม่" ในทศวรรษที่ผ่านมาของกรมศิลปากร หัวข้อ "ถ้ำหมอเขียว“ การค้นพบใหม่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของประเทศไทย วิทยากรโดย นางสาวจุตินาฏ บวรสาโชติ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช นางประพิศ พงศ์มาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี และ นายประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสัตว์ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร              สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมเข้าฟังเสวนา จะได้รับของที่ระลึกเป็นสมุดบันทึกภาพเขียนสี กระบี่และพังงา จำนวน 100 รางวัล และมีของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมเสนอความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์อีกมากมาย              ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยแสกน qr-code หรือตามลิ้งนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqJq3fkXcWYkcBJrCxHsmgoXsZKo5p3HZsiBmMgwX0H-8bGQ/viewform และยังสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  พจนานุกรม ศัพท์ภาษาศาสตร์(ภาษาศาสตร์ทั่วไป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2560.  587 หน้า.  ภาพประกอบ.   380 บาท.          หนังสือรวบรวมคำศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ทั่วไป) อังกฤษ - ไทย จัดเรียงลำดับตามอักษร A-Z  เนื้อหาประกอบด้วย  คำศัพท์ ความหมายศัพท์พร้อมคำอธิบาย เริ่มจาก   abbreviation - zero morpheme ท้ายเล่มมี  คำเทียบไทย- อังกฤษ จัดเรียงตาม อักษร ก-ฮ เพื่อสะดวกในการค้นหา           อ         410.3         ร419พ           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรปเล่ม 7อักษร T-Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,         2561.  735 หน้า.  ภาพประกอบ.  580 บาท.           เป็นหนังสือชุด จำนวน 7 เล่ม โดยรวบรวมคำศัพท์และอธิบายความหมายของคำศัพท์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ อังกฤษ - ไทย ในเล่ม 7 นี้ ตั้งแต่อักษร T-Z เป็นเล่มสุดท้าย ประกอบด้วย บัญชีศัพท์อักษร T - อักษร Z เริ่มจากอักษร T คำว่า Taff Vale Case (1900-1901); Taff Vale Judgement : คดีทัฟฟ์เวล (พ.ศ.2443-2444), คำวินิจฉัยคดีทัฟฟ์เวล – อักษร Z  คำว่า Zogu, Ahmet Muhtar Bey ดู Zog (1895-1961)           อ         940.03         ร419ส         ล.07                 ห้องค้นคว้า         มี.ค.67


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 3 อักษร ฉ-ต ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561.  480 หน้า.          ภาพประกอบ.  400 บาท.                   หนังสือสารานุกรมเล่ม 3 อักษรฉ-ต เล่มนี้ได้รวบรวมคำและอธิบายความหมายของคำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหาประกอบด้วย รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยและระยะเวลาครองราชย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน บัญชีคำ (อักษร ฉ – ต)  เริ่มด้วยอักษร ฉ คำว่า ฉลองกรุงเทพครบรอบ 100 ปี, งาน - อักษร ต คำว่า ไตรรงค์, ธง  ท้ายเล่มมี บรรณานุกรม รายชื่อผู้เขียน และ ดัชนี เรียงตามอักษร ก – อ           อ         959.3003         ร419ส         ล.03           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67  สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2554.  216          หน้า.  ภาพประกอบ.  250 บาท.           หนังสือรวบรวมคำศัพทสถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ – ไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล และคำอธิบาย เริ่มจาก ตัวอักษร A  คำว่า abacus แป้นหัวเสา แผ่นหินที่อยู่ส่วนบนสุดของหัวเสา มักมีรูปทรงสี่เหลี่ยม อาจใช้ลวดบัวประดับตกแต่ง ถึง  ตัวอักษร Z  คำว่า zig - zag สลับฟันปลา ลายเส้นที่ขีดต่อเนื่องเป็นมุมสลับไปมาเหมือนฟันปลา นอกจากนี้มีคำเทียบ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ เรียงตามตัวอักษร A-Z พร้อมภาพประกอบ           อ         720.3         ร419พ                 ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67