ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,000 รายการ

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2552.  168 หน้า.  ภาพประกอบ.           หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมอัตชีวประวัติศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2551 ให้เนื้อหาเกี่ยวกับ 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ  อัครศิลปิน และ ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ จำนวน 7 ท่าน สาขาต่างๆ อาทิ รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) นายอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์(กวีนิพนธ์ บทความ) เป็นต้น และภาคผนวก                   อ         927         ค123ศ                 ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67    


ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405 – 2486.  แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วเล่ม 1 ตอนต้น.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิดิศกุล, 2543.  97 หน้า.  ภาพประกอบ.             จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน 2543 ภายในเล่มประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานศึกษา คำนำเรื่อง บทดอกสร้อยสุภาษิตทรงพระนิพนธ์สำหรับโรงเลี้ยงเด็กฯ  เนื้อหาของแบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็ว เล่ม 1 ตอนต้น และ เรื่องนิทานเลี้ยงเด็ก  ตราสารมูลนิธิ หมวดที่ 1- หมวดที่ 13 รายพระนามและรายนามกรรมการ           อ         495.918         ด495บ           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67      


พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2558.  324 หน้า.  ภาพประกอบ.          เนื้อหาของหนังสือ นำเสนอโครงการในพระราชดำริ  พระราชกรณียกิจ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ที่สร้างประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยและประชาชนในประเทศต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งหมด 9 บท  ติดตามอ่านรายละเอียดภายในหนังสือเล่มนี้         923.1593         พ359           ( ห้องศาสตร์พระราชา )  


พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.  252 หน้า.  ภาพประกอบ.  เป็นหนังสือที่จัดเก็บรวบรวมภาพป้ายขนาดใหญ่ที่มีการแสดงไว้อาลัยความจงรักภักดีแด่พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ทุกแห่งทั่วประเทศไทย โดยนายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์เป็นผู้ถ่ายภาพ ทั้ง 77 จังหวัด  กว่า 500 ป้าย  มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนได้มองเห็นป้ายภาพที่แสดง  เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีละความอาลัยถวายแด่รัชกาลที่ 9 923.1593 ภ671วพ      (ห้องศาสตร์พระราชา)


ฮ.นิกฮูกี้.  ธรรมะในพระบรมราโชวาท.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2559.  174 หน้า.  130 บาท. นำเสนอเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9  พระบรมราโชวาท  พระราชดำริ  และพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ประทานให้ตามโอกาสแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ได้ทรงครองสิริราชสมบัติในประเทศไทย ทรงให้ความอบอุ่นและเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยด้วยธรรมะของพระราชาตามพระราชดำรัสที่ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 895.915 ฮ111ธ    ( ห้องศาสตร์พระราชา )


ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.  กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560.  99 หน้า.  ภาพประกอบ.          นำเสนอภาพธนบัตรที่ประเทศไทยมีการนำธนบัตรออกใช้หมุนเวียนมาแล้ว 16 แบบ  รวมทั้งธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยธนบัตรแบบแรกที่เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นภาพประธานบนธนบัตรคือธนบัตรแบบเก้า  และภาพธนบัตรที่จัดพิมพ์ในรัชกาลที่ 9 ตามด้วยภาพธนบัตรที่ระลึกทั้งหมดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้         332.4044 ธ145        (ห้องศาสตร์พระราชา)


           กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดีใต้น้ำ และสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการทศวรรษแห่งการค้นพบใหม่ ในหัวข้อ "ทศวรรษแห่งการค้นพบเรือโบราณพนมสุรินทร์" กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยวิทยากร  นางสาวปรียานุช จุมพรม นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี  จ่าเอก สมเกียรติ คุ้มรักษา นายช่างสำรวจชำนาญงาน กองโบราณคดีใต้น้ำ และนางสาวพรนัชชา สังข์ประสิทธิ์ นักโบราณคดีชำนาญการ กองโบราณคดีใต้น้ำ ดำเนินรายการโดย นายวสันต์ เทพสุริยานนท์ ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยการแสกน QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร - UAD Thailand หมายเลยโทรศัพท์: ๐ ๓๙๓๙ ๑๒๓๖


           สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ "สุดยอดการค้นพบใหม่" ในทศวรรษที่ผ่านมาของกรมศิลปากร เขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ในหัวข้อ "คติการวางศิลาฤกษ์ปราสาทในวัฒนธรรมเขมรโบราณ" ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้โดยการแสกน QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร


           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ขอเชิญรับชมรับฟังรายการ "เสาร์นี้...มี LIVE" โดยในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ร่วมพูดคุยในหัวข้อ "ว่าด้วยโบราณวัตถุ & ศิลปวัตถุ" สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ : King Narai National Museum ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ๑ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๓๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ:         สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2563.  698 หน้า.  400 บาท           หนังสือรวบรวมคำศัพท์วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลายประเภท เช่น บทละครพูด บทละครร้อง นิราศ เป็นต้น จำนวน 99 เรื่อง จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ  ภายในเล่ม พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และข้อมูลวรรณกรรมแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยเรื่องย่อภาษาไทย ประวัติความเป็นมา การวิเคราะห์คุณค่า ลักษณะเด่นโดยสังเขป บทสรุปภาษาอังกฤษ  รายชื่อประวัติผู้เขียน ท้ายเล่ม             อ         895.9103         ร421ส           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67


สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.          กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2555.  602 หน้า.  ภาพประกอบ.           หนังสือที่รวบรวมบทความความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไทย รวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา เช่น คำพ่อสอน พระราชสมัญญานาม อัครศิลปิน เป็นต้น บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น  กระทรวงธรรมการ กระทรวงศึกษาธิการ การทำโทษ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา ปูนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย พุทธทาสภิกขุและอีกหลายท่าน ฯลฯ           อ         370.3         ส678             ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67  


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  พจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561.  431 หน้า.  450 บาท           หนังสือรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับดนตรีสากล อังกฤษ – ไทย จัดเรียงลำดับตามอักษร A-Z ประกอบด้วย คำศัพท์ด้านดนตรีสากล ชื่อเครื่องดนตรี  ประเภทของเพลงคำบ่งชี้ให้บรรเลงและขับร้อง วิธีปฏิบัติ เป็นต้น ท้ายเล่ม คำเทียบต่างประเทศ-ไทย และ คำเทียบไทย -ต่างประเทศ ชื่อนักประพันธ์เพลง ผู้อำนวยเพลง นักดนตรี นักร้อง และนักเต้นรำ           อ         780.3         ร421พ           ห้องค้นคว้า        เดือน มี.ค.67    


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง หมวดประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: สำนักงาน ราชบัณฑิตยสภา, 2559.  351 หน้า.  ภาพประกอบ.  330 บาท             หนังสือที่รวบรวมความรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เรื่องราวสถาปัตยกรรมก่อนประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมอียิปต์ สถาปัตยกรรมกรีก สถาปัตยกรรมโรมัน สถาปัตยกรรมในสมัยกลาง สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ  สถาปัตยกรรมอินเดีย สถาปัตยกรรมอิสลาม สถาปัตยกรรมเกาหลี  สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น  สถาปัตยกรรมทราววดี และสถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น พร้อมภาพสีประกอบและดัชนี           อ         720.3         ร452ส           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67  


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  พจนานุกรม ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558.  359 หน้า.              400 บาท.                   หนังสือรวบรวมคำศัพท์ คำแปล และความหมายคำศัพท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z เริ่มจากคำว่า A1 ชั้น 1 - zoning  การจัดเขต มีคำเทียบ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ เพื่อสะดวกในการค้นคว้า             อ         330.03         ร419พ           ห้องค้นคว้า         เดือน มี.ค.67