ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,640 รายการองค์ความรู้ เรื่อง ประติมากรรมพระอรรธนารีศวร ที่เมืองโบราณศรีเทพ เรียบเรียงโดย นายภัทร โพธิโต ผู้ช่วยนักโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ


ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒  (ประเภทศาสนสถาน)ผู้แต่ง :  กรมศิลปากรปีที่พิมพ์ : 2521สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำนวนหน้า : ๓๒๒ หน้า             รายงานการสำรวจโบราณสถานและอาคารเก่าในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ เป็นการสำรวจและนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโบราณสถาน ประเภทศาสนสถาน ในแง่ของประวัติ ความเป็นมา ความเป็นมา ความสำคัญในอดีต ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานการอนุรักษ์ขั้นต่อไป 


ผู้แต่ง : ตรี อมาตยกุล ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2509 หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางริ้ว ประกาศสุขการ และนายสุธี ประกาศสุขการ               นำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศและสภาพทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานสำคัญต่าง ๆ เช่น ป้อมและปราการรอบกรุง พระราชวังและตำหนักต่าง ๆ ประตูและกำแพงวัง วัดต่าง ๆ และประวัติและโบราณสถานในเกาะบางปะอินชื่อเรื่อง                   ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ครั้งที่พิมพ์                 -ผู้แต่ง                      เจ้าพระยาพลเทพฯผู้แต่งเพิ่ม                  -ประเภทวัสดุ/มีเดีย      หนังสือหายากISBN/ISSN                 -หมวดหมู่                  สังคมศาสตร์ เลขหมู่                     390.22 พ439ต สถานที่พิมพ์              พระนครสำนักพิมพ์                โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร    ปีที่พิมพ์                   2466ลักษณะวัสดุ              18 ซ.ม. 28; หน้า : ภาพประกอบหัวเรื่อง                    พิธีขอฝน                               พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม                    ภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                  ตำราพระราชพิธีพรุณศาสตร์มีมาแต่โบราณหลายตำรา พระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในหนังสือเรื่องพระราชพิธี 12 เดือน ตำรานี้เป็นตำราที่แต่งในรัชกาลที่ 4 พระราชพิธีพรุณศาสตร์ เป็นพิธีเจริญมงคลเพื่อขอให้ฝนตกมาทำความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน ในตำราอธิบายถึงพระราชพิธี การประกอบพิธี ของใช้ จำนวนเท่าไหร่ ภาพแสดงลักษณะรูปที่ใช้ประกอบในพิธี ภาพท้าวจตุโลกบาล นาค พระมหาสุภูตเจ้า และปลาข่อย ผังโรงพิธี รวมทั้งบทสวดในพิธีของพระเจ้าแผ่นดิน      


ชื่อเรื่อง                           ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถถา (พระธัมมปทัตถกถา)สพ.บ.                             144/15ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           64 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธสาวก -- ชีวประวัติ                                           พระธรรมเทศนา                                           พระไตรปิฎก                                           พระสูตร บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด  ได้รับบริจาคมาจากวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี


ชื่อเรื่อง                                เทศนาสังคิณี-ธาตุกถาสพ.บ.                                  237/3ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           28 หน้า กว้าง 4 ซ.ม. ยาว 57.7 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           บทสวดมนต์ บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน  เส้นจาร ฉบับล่องชาด ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีชื่อผู้แต่ง            พระญาลิไทย ชื่อเรื่อง             ไตรภูมิพระร่วง ของ พระญาลิไทย ครั้งที่พิมพ์          - สถานที่พิมพ์        กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์          โรงพิมพ์คุรุสภา ปีที่พิมพ์             ๒๕๐๓ จำนวนหน้า         ๓๔๔  หน้า หมายเหตุ            -                         หนังสือไตรภมิฉบับนี้ ว่าเป็นของพระเจ้ากรุงศรีสัชนาลัย สุโขทัย ผู้ทรงพระนามว่า พระญาลิไทย ได้แต่งขึ้นไว้เมื่อปีระกาศักราชได้ ๒๓ ปี ต้นฉบับของหอสมุดวชิรญาณได้มาจากเมืองเพชรบุรี เป็นหนังสือ ๑๐ ผูก บอกไว้ข้างท้ายว่า พระมหาช่วย วัดปากน้ำ ซื่อวัดกลาง (คือวัดกลางเมืองสมุทรปราการเดี๋ยวนี้) จารขึ้นไว้ในรัชกาลเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อ ณ เดือนสี่ ปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๔๐ ต้นฉบับเดิมเป็นอักษรขอม


จารึกอักษรฝักขามในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ได้ทำการปรับปรุงการจัดแสดงห้องศิลาจารึก ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์มาเป็นเวลานาน และมีจำนวนมากที่สุดในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภาคเหนือ โดยแบ่งเป็นจารึกอักษรมอญโบราณ และอักษรฝักขาม พบบริเวณอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และบริเวณโดยรอบ          อักษรฝักขาม หมายถึง ตัวอักษรที่ใช้บันทึกเรื่องราว ลงบนศิลาจารึกในอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๔ มีลักษณะที่ใกล้เคียงอักษรโบราณในสมัยสุโขทัย ลักษณะตัวอักษรจะโค้งและผอมสูงมากกว่าจึงเรียกว่าตัวอักษรฝักขาม ซึ่งได้แบบอย่างไปจากอักษรสมัยสุโขทัยสมัยพระเจ้าลิไท เมื่อครั้งพระยากือนาโปรดให้พระราชทูตไปอาราธนาพระสุมนเถระขึ้นไปฟื้นฟูพระศาสนาที่เชียงใหม่ ดังปรากฏหลักฐานในจารึกวัดพระยืน จังหวัดลำพูน ที่ถือว่าเป็นจารึกอักษรไทย ภาษาไทยเก่าแก่ที่สุดที่พบในล้านนา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นอักษรฝักขามจนได้รับความนิยมก่อนที่จะมีการนิยมใช้อักษรธรรมล้านนาแทนที่ในสมัยต่อมา      สำหรับโพสต์นี้ ขอนำเสนอจารึกอักษรฝักขามบางส่วน สำหรับจารึกหลักอื่นๆ ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จะได้นำมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป       ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ในวันพุธ-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 อย่างเคร่งครัด อ้างอิง คงเดช ประพัฒน์ทองและคณะ. วิเคราะห์จารึกในพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ หริภุญไชย. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด, มปป. ศิลปากร,กรม. แบบเรียนหนังสือภาษาโบราณ.  กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๕๓.


ยามอุบากอง ชบ.ส. ๑๑๘ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕ เอกสารโบราณ (สมุดไทย)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สังคิณี-มหาปัฎฐาน) เลขที่ ชบ.บ.34/1-1 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)Messenger