ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,950 รายการ

ชื่อเรื่อง                         ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ.                            327/3 หมวดหมู่                       พุทธศาสนา ลักษณะวัสดุ                  50 หน้า กว้าง 5 ซม. ยาว 53 ซม. หัวเรื่อง                         พระธรรมเทศนา                                                                       บทคัดย่อ/บันทึก           เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา


เสาอินทขิล เมืองเชียงใหม่          แนวคิดการตั้งเมืองเชียงใหม่ในอดีตเปรียบดั่งร่างกาย หัวเวียงอยู่ทางทิศเหนือ หัวเป็นอวัยวะสำคัญ ดังนั้นภายในเวียงเชียงใหม่ นับตั้งแต่กลางเวียงค่อนไปทางเหนือ จึงถูกกำหนดให้เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ สิ่งมงคล เช่น หอคำที่เวียงแก้ว คุ้มเจ้านาย วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง และเสาอินทขิลเพราะถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ตีนเวียงจะเป็นแนวยาว ตั้งแต่แจ่งหัวลินถึงแจ่งกู่เฮือง และจากแจ่งกู่เฮืองเลียบมาถึงแจ่งก๊ะต๊ำและแจ่งศรีภูมิ ดังนั้นวัดและอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตีนเวียงมักจะมีขนาดเล็ก          ดังปรากฏความในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ถึงการการตั้งเมืองเชียงใหม่ให้ฟื้นคืนมา โดยได้ปฏิสังขรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีมาแต่โบราณ เช่น ก่อรูปช้างเผือก ๒ ตัวที่หัวเวียง ก่อรูปสิงห์ ๒ ตัวที่ข่วงสิงห์ ก่อรูปกุมภัณฑ์ และพระสุเทวฤาษีที่วัดเจดีย์หลวง พร้อมกับการย้ายเสาอินทขิลจากวัดสะดือเมืองไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง ความว่า “เถิงเดือน ๗ ออก ๑๑ ค่ำ วัน ๗ (มีนาคม ๒๓๔๔) ได้ก่อรูปช้างเผือก ๒ ตัว ไว้ทางหัวเวียง ตัวเบ่นหน้าไปหนเหนือชื่อ ปราบจักรวาฬ ตัวเบ่นหน้าไปวันตกชื่อปราบ เมืองมารเมืองยักษ์ แล้วก่อรูปกุมภัณฑ์ ๒ ตน ไว้หน้าวัดโชติการาม และก่อรูปพระสุเทวรสีในที่ใกล้วันตกแห่งหออินทขีล ในสกราชเดียวนั้นแล ลูนนั้นได้ ๒ ปี เถิงปีลวงเล้า”          นับแต่การสร้าง เสาอินทขิล เมืองเชียงใหม่ ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชาวเชียงใหม่จึงได้ร่วมจัด ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีลขึ้น ในช่วงปลายเดือน ๘ ต้นเดือน ๙ หรือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล เริ่มต้นในวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ เรียกว่า วันเข้าอินทขิล ไปจนถึงวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงมักเรียกว่า เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ประกอบด้วย การบูชาอินทขิล การบูชาต้นยางหลวง ในวัดเจดีย์หลวง การบูชาช้าง ๘ ตัว ที่พระเจดีย์หลวง พิธีใส่ขันดอก การใส่บาตรพระประจำวันเกิด พิธีสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า และพิธีสืบชะตาเมือง นับว่าเป็นงานประเพณีที่สร้างความเป็นมงคลให้แก่บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งเคารพบูชาเทวดาฟ้าดินช่วยดลบันดาลให้ฝนตกสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการทำการเกษตรอีกด้วยผู้เรียบเรียง : นายวีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุชำนาญการภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่.อ้างอิง1. คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่.  ๒๕๓๙.  จดหมายเหตุการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”.  เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ ส.ทรัพย์การพิมพ์.2. สรัสวดี อ๋องสกุล. ๒๕๕๗. ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.3. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ. ๒๕๔๓.  ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินติ้ง เฮ้าส์.          หนังสือ : ครุฑน้อย           ผู้เขียน  : คอยนุช           มีครุฑกำพร้าตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้ตั้งแต่แรกเกิดในหมู่บ้านครุฑแห่งหนึ่ง และได้เติบโตมากับการถูกสังคมกีดกัน เนื่องจากครุฑน้อยตัวนี้มีขนปีกสีดำและเล็กเกินกว่าจะใช้บินได้ จนเมื่อถึงวัยหัดบินทำให้มันไม่สามารถบินได้เหมือนเพื่อนครุฑตัวอื่นๆ แม้ครุฑน้อยจะพยายามหัดบินเท่าไร ก็ไม่สามารถบินได้เนื่องจากลักษณะปีกที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการบิน แต่แล้ว ครุฑน้อยก็ได้หาค้นความสามารถของตนเองออกมาได้ซึ่งก็คือการดำน้ำได้นั่นเอง ปีกที่ไม่เหมาะสมกับการบินกลับช่วยให้มันดำน้ำได้ดีมาก แต่ถึงอย่างนั้น การกีดกันของเพื่อนครุฑก็ไม่ได้ลดลงไปเลย กลับยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก แต่วันหนึ่งมันก็ได้ใช้การว่ายน้ำนี้ ช่วยเพื่อนครุฑของมันจากพญานาคได้ แต่ครุฑน้อยกลับไม่ยอมรับความดีนั้นไว้ และปล่อยให้ชาวครุฑคิดว่า ครุฑที่ครุฑน้อยช่วยไว้เป็นคนปราบพญานาคได้ และตัดสินใจ เดินทางออกจากหมู่บ้านไป             ห้องบริการ 1 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ           เลขหมู่ :  895.913 ค188ค


ชื่อเรื่อง                         ปริวารปาลิ(ปริวาร)อย.บ.                            297/12หมวดหมู่                       พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                  52 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 55 ซม.หัวเรื่อง                         พระไตรปิฏก                                                        บทคัดย่อ/บันทึก          เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ มอบหมายให้นายนพรัศม์ เมธีวราธนานันท์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบ และดูแลความเรียบร้อยในการใช้สถานที่ในการจัดนิทรรศการชั่วคราวโครงการรางวัลประปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเทศบาลตำบลศีขรภูมิ


ชื่อเรื่อง                     บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธนผู้แต่ง                       กรมศิลปากรประเภทวัสดุ/มีเดีย       หนังสือหายากหมวดหมู่                   บรรณานุกรม แคตตาล็อกเลขหมู่                      013.8 อ197บสถานที่พิมพ์               พระนครสำนักพิมพ์                 กรมศิลปากรปีที่พิมพ์                    2511ลักษณะวัสดุ               130 หน้าหัวเรื่อง                     ไทย -- บรรณานุกรมภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก           รวบรวมจัดทำบรรณานุกรมงานนิพนธ์ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน เท่าที่สามารถค้นคว้าได้ พร้อมทั้งได้จัดทำบรรณนิทัศน์สังเขป เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวการค้นคว้าวิจัย


ทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 และพระราชพิธีกาญจนาภิเษก วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเผยแพร่บทอาศิรวาทและบทความ ประกอบด้วย บทอาศิรวาทเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา, คำบรรยายเกี่ยวกับพระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน, สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์และกฎหมาย และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ชื่อเรื่อง                     สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ภาค 4)ผู้แต่ง                       สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ประเภทวัสดุ/มีเดีย       หนังสือหายากหมวดหมู่                   วรรณกรรมเลขหมู่                      895.916 น254ส                    สถานที่พิมพ์               พระนครสำนักพิมพ์                 คลังวิทยาปีที่พิมพ์                    ม.ป.ป.ลักษณะวัสดุ               664 หน้า หัวเรื่อง                     จดหมาย                              รวมเรื่องภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก         หนังสือเรื่องสาส์นสมเด็จ ภาค 4 ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  


กรมศิลปากร.  ศรีวิชัย.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2516.       เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ได้ลงมาเสวยชาติในกรุงมิถิลา แคว้นวิเทหะราฐ มีนามว่า "ศรีวิชัย" และได้ทรงบำเพ็ญโพธิสมภารบารมีจนสมบูรณ์


           กองโบราณคดี กรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ดำเนินโครงการศึกษาโบราณคดีวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร และชุมชนประวัติศาสตร์ย่านสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  เปิดรับสมัคร "ผู้ช่วยนักโบราณคดี" วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567  โดยทำงานร่วมกับอาสาสมัคร  เปิดรับสมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://forms.gle/x1v58uFfxJCQrEKp9ปราสาทเมืองเก่า ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   ปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และบรรณาลัย อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ หันหน้าสู่ปราสาทประธาน สิ่งก่อสร้างทั้งสองล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่กึ่งกลางกำแพงด้านตะวันออก นอกกำแพงทางมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีสระน้ำ อาคารก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย            กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “สำนักช่างสิบหมู่” แหล่งเพาะบ่มสืบทอดวิทยาการด้านศิลปกรรมของไทย วิทยากร นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม (จิตรกรเชี่ยวชาญ), นางประภาพร ตราชูชาติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม), นางอัจฉริยา บุญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประณีตศิลป์ และนายอติ กองสุข ประติมากรชำนาญการพิเศษ ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร             รายการ “ไขความรู้จากครูกรมศิลป์” มีรูปแบบเนื้อหาของรายการเกี่ยวกับประวัติความเป็นไทย เกร็ดประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรม วีถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ แนวความคิด เนื้อหาวิชาการ จากประสบการณ์ของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากร กำหนดถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์ (facebook live) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๑.๐๐ น. ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗


Messenger