การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๗ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
จำนวนผู้เข้าชม 428

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนรินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o1

โครงสร้าง

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

o4

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

 
การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o5

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

https://www.finearts.go.th/main/categorie/general-news 

2. การแสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน ที่ ดาวน์โหลด จากระบบ ITAS

ไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o6

Q&A

Q&A

 
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O7_1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5 ปี
O7_2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1 ปี

o8

แผนและความก้าวหน้า               ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.รายงานตามภารกิจจัดซื้อจัดจ้างปี2567
2.รายงานแผนและความก้าวหน้าณ31มีคปี2567

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานปี2566

 
การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน   ของเจ้าหน้าที่

คู่มือที่ 1 กระบวนการตรวจสอบภายใน
คู่มือที่ 2 กระบวนการเอกสารโบราณ
คู่มือที่3_กระบวนการบริการสื่อสิ่งพิมพ์

 
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

1_คู่มือประชาชน_การทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ
2_คู่มือประชาชน_การซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ
3_คู่มือประชาชน_การอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

o12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

1_ข้อมูลสถิติปี2566_Walk In
2_ข้อมูลสถิติปี2566ด้าน E-service

o13

E-Service

E-Service

 
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o14

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง             หรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง   หรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o18

แผนการบริหารและ             พัฒนา  ทรัพยากรบุคคล

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศิลปากร

o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

o20

ประมวลจริยธรรมสำหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศิลปากร

o21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม
1. การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
คำสั่งของกรมศิลปากร ที่ 279/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม  ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

2. แนวปฏิบัติ Dos & Don’t เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา ออละเป็นแรวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน

3. การฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ) เป็นประธาน  ในการเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ

 
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o22

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ_ส่วน1
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ_ส่วน2

o23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการรทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o26

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย

No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่

1 NoGiftPolicyปี2567ไทยและอังกฤษ
2 NoGiftPolicyปี2567ไทยและอังกฤษ

o27

การสร้างนโยบาย  No Gift Policy

1. การฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ) เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม ฯ

o28

รายงานผลตามนโยบาย

No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 

รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

o33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

o34

มาตรการสส่งเสริมคุณธรรม      และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35

รายงานผลการดำเนินการ         เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเ_ส่วนที่1
รายงานผลการดำเนินการเ_ส่วนที่2
รายงานผลการดำเนินการเ_ส่วนที่3

 
.................................................................................

 

 

 Messenger