ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,250 รายการ

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. คุณวรรณา  โชติประกาย พร้อมคณะ ๑๗ คน จากกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยแสง เป็นวิทยากรนำชม
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic learning) จำนวน ๒๕ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยนางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช กรมศิลปากร ร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบูรพมหากษัตริ์ไทยทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - วันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช


วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ หน่วยงานในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ร่วมกับกลุ่ม อส.มส. จันทบุรี ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ ๔ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนทำการขุดค้นแนวโบราณสถานเมืองเพนียด ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


หินทุบเปลือกไม้เพื่อทำผ้า อายุสมัย : ก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ปีมาแล้ว วัสดุ : หิน ประวัติ : พบจากการขุดค้นที่ถ้ำเบื้องแบบ หมู่ ๓ บ้านเบื้องแบบ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการโบราณคดีเชี่ยวหลาน ขุดค้นโดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับมาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒           เป็นเครื่องมือหินที่มีการขูดผิวหินหรือบากร่องให้เป็นลายเส้นตาราง สันนิษฐานว่าใช้สำหรับทุบเปลือกไม้ เพื่อนำมาทำเส้นใยสำหรับทอผ้า โดยเครื่องมือประเภทนี้พบทั่วไปในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบครั้งแรกที่หลวงพระบาง ประเทศลาว โดยได้มีการจดบันทึกโดย ม.ปาวี (Mission Pavie) ชาวฝรั่งเศส           จากงานวิจัยของ A.C. Kruyt เมื่อปี.พ.ศ. ๒๔๘๑ เกี่ยวกับชนเผ่า Toradjas ในเกาะเซลีเบส ประเทศอินโดนีเซีย ได้ค้นพบว่าที่ชนเผ่ายังมีการใช้งานเครื่องมือชนิดนี้ โดยงานทุบเปลือกไม้เป็นงานเฉพาะของผู้หญิง นอกจากนี้ชาวชนบทลาวบริเวณหลวงพระบาง ยังมีการใช้งานเครื่องมือลักษณะเดียวกันนี้แต่ทำด้วยไม้          หินทุบเปลือกไม้ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ๑. แบบหัวเรียบ เป็นแท่งสี่เหลี่ยม ส่วนหัวกว้างกว่าด้าม ด้านใช้งานค่อนข้างเรียบ มีรอยบากน้อย ๒. แบบแท่งเรียบ มีการบากร่องที่หัวในแนวยาว หรือเป็นลายตาราง ด้ามถือเล็กกว่าหัว มีลักษณะเป็นแท่งยาว ๓. แบบแท่งสั้น มีเฉพาะส่วนหัวซึ่งทำการบากร่อง ต้องต่อเข้ากับด้ามไม้เพื่อใช้งาน ๔. แบบแท่งยาว ส่วนหัวมีการบากร่อง ด้านหลังเป็นเงี่ยงออกมา เพื่อให้จับได้กระชับกับส่วนด้าม ๕. แบบแท่งสั้น มีเฉพาะหัว คล้ายแบบที่ ๓ แต่ด้านตรงข้ามด้านหัวที่มีรอยบาก จะมีเงี่ยงยื่นออกมา ต้องนำไปต่อกับด้ามไม้เพื่อใช้งาน            หินทุบเปลือกไม้ที่พบในไทยเป็นแบบที่ ๒ ทั้งสิ้น พบทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ข้อมูล : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ที่มาข้อมูล กรมศิลปากร. คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๙. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.ห้องที่ 5 : สงขลาหัวเขาแดง จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ สงขลาหัวเขาแดง เป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ภายใต้นโยบายการค้าเสรีของผู้ปกครองเชื้อสายมุสลิม กระตุ้นให้ธุรกิจการค้าคึกคักกว่าที่เคยเป็น
***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์.  ประวัติการฑูตของไทย.  พระนคร : จำหน่ายอุดม, ๒๔๘๖.


  ***บรรณานุกรม***  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 พิมพ์อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิทย์ นรพัลลภ ณ เมรุวัดธาตุทองพระขโนง วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2514 พระนคร  โรงพิมพ์พระจันทร์ 2514หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          พุทธศาสนา                                    บทสวดประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    24 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 58 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534


Messenger