ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,640 รายการ
ชื่อเรื่อง                                        สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน) อย.บ.                                           47/7ประเภทวัดุ/มีเดีย                       คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                                     พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                              22 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 56 ซม.หัวเรื่อง                                        พุทธศาสนาบทคัดย่อ/บันทึก               เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา


ชื่อผู้แต่ง         ชาร์ลส์ และ แลมป์.แมรี่ ชื่อเรื่อง           รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์ ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์    พระนคร สำนักพิมพ์      โรงพิมพ์เฟืองอักษร ปีที่พิมพ์         2511 จำนวนหน้า     829 หน้า รายละเอียด              รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์เล่มนี้แปลและเรียบเรียงโดย ป. อนุกระทานนท์ จากเรื่อง              Tales from Shakespeare ของ Charles และ  Marie-Lamb รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์ เล่มนี้                มีทั้งหมด 23 เรื่อง


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 151/6เอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


อภิธมฺมตฺถสงฺคห (อภิธมฺมสงฺคห) ชบ.บ 179/1ฆเอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


เย็นลมป่า เรื่องจริงของ ชวน หลีกภัย เป็นบันทึกเหตุการณ์หลัง 6 ตุลาคม 2519 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้


ชื่อเรื่อง                               สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน)         อย.บ.                                 24/4ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  คัมภีร์ใบลาน หมวดหมู่                             พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                          32 หน้า : กว้าง 5.2 ซม.  ยาว 55.2 ซม.หัวเรื่อง                               พุทธศาสนา                                          ชาดกบทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา


ชื่อผู้แต่ง         - ชื่อเรื่อง          อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม. ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์      เพื่อนพิมพ์ ปีที่พิมพ์          ๒๕๓๑ จำนวนหน้า      ๑๐๐ หน้า หมายเหตุ        พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม. ณ เมรุวัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑                       หนังสืออนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ อินทรเกษตร ป.ช. ป.ม.   เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆมากมาย เช่น เรื่องปฏิทิน กฐิน รวมทั้งบันทึกหลักเกณฑ์การอ่านออกเสียง พจนานุกรม ปทานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน
บทความจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านในจุลสารแป้นเกล็ดจุลสารเรื่องราวอาคารเก่า สาระความรู้ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองน่านฉบับที่ ๑๑ มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๒เรื่อง "การขุดค้นภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน"อ่านเนื้อหา บทความอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/.../pfbid0vNnjViR5B4HBivy4yqMXUP...


เลขทะเบียน : นพ.บ.411/3ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 74 หน้า ; 4.5 x 57.5 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 147  (71-80) ผูก 3 (2566)หัวเรื่อง : สังฮอมธาตุ--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.541/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 34 หน้า ; 4.5 x 51 ซ.ม. : ลานดิบ-ล่องรัก-รักทึบ-ล่องชาด ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 181  (303-310) ผูก 1 (2566)หัวเรื่อง : พระธรรมนับชาติ--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติของพลเอก หลวงหาญสงคราม ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ. (พิชัย หาญสงคราม) ชื่อผู้แต่ง : -ปีที่พิมพ์ : 2512 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ศิวพร จำนวนหน้า : 280 หน้าสาระสังเขป : ชีวประวัติของพลเอก หลวงหาญสงคราม (พิชัย หาญสงคราม) พิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกหลวงหาญสงคราม เนื้อหาในเล่มกล่าวถึง ชีวประวัติของพลเอกหลวงหาญสงคราม ซึ่งคัดมาจากประวัติราชการของกระทรวงกลาโหม และคำไว้อาลัยจากผู้ใหญ่หลายท่านที่เคยรับราชการร่วมกัน อาทิ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นต้น เนื้อหาต่อมาได้แก่ประวัติส่วนตัวที่บุตรธิดาคัดมาจากสมุดบันทึกของท่าน เป็นการเล่าถึงชีวิตตั้งแต่เกิด จนถึงเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งด้านสงครามและด้านราชการอื่นๆ


Messenger