ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,914 รายการ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ร่วมกับกับกลุ่มศิลปินอาร์ตทอยศาลาอันเต เปิดตลาดอาร์ตทอยในสวน (Art Toys Market in the Garden) ทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เริ่มครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖           ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งซื้อสินค้าอาร์ตทอยแบบต่าง ๆ ลุ้นกาชาปองเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเวิร์กชอปสำหรับทุกคนในครอบครัว เกมเก้าแต้มควิซ ประลองความไวชิงรางวัล รวมถึงกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกจากศิลปินอาร์ตทอยอีกด้วย           ร่วมลุ้นหมุนกาชาปองเพื่อการเรียนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มี ๔ ชุด (หมุนครั้งละ ๑๐๐/๑๕๐ บาท)  ดังนี้           - "พระเจ้า ๕ พระองค์" โดย Munkky Studio สร้างสรรค์ขึ้นตามตำนานแม่กาเผือก เล่าถึงลูกของแม่กาเผือกที่พลัดหลง และได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูโดยแม่สัตว์ห้าชนิด ได้แก่ ไก่ นาค เต่า โค ราชสีห์ ซึ่งต่อมา ลูกทั้งห้าจะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ในภัทรกัปหรือกัปปัจจุบัน          - "นิราศเกาะแก้ว" โดย Sloth Doll ผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี นำมาสร้างเป็นกาชาปอง โดยตั้งใจผลิตให้เป็นสื่อประกอบการเล่าเรื่อง ตั้งแต่ตอนนางผีเสื้อลักพระอภัยมณี จนถึงตอนกำเนิดสุดสาคร           - "พระอภัยมณี" โดย Little Gods Studio เลือกนำวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องเดียวกัน มาสร้างสรรค์เป็นกาชาปองตามสไตล์ของตนเอง           - "Make Our Sea Water Blue" โดย Playground Studio ออกแบบเป็นสัตว์ทะเล ๕ ชนิด ที่มีทั้งความน่าสงสารและน่ารัก เพื่อให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลของเรา           สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ (วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)  


องค์ความรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล” “วันอานันทมหิดล” ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมนี เมื่อพระชนมายุได้ 3 เดือน ได้ตามเสด็จพระบรมราชชนกไปต่างประเทศ จนกระทั่งพระชนมายุได้ 3 พรรษา จึงได้เสด็จ นิวัติกลับประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2472 สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จทิวงคต พระองค์จึงได้เสด็จกลับยุโรปเพื่อศึกษาต่อในชั้นประถม ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ สละราชสมบัติ พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2477 เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา จึงต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หลังจากมีพระชนมายุได้ 21 พรรษา ทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว ทรงมีพระราชกรณียกิจในฐานะประมุขของประเทศมากมาย จนกระทั่งถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เวลาเช้ามีเสียงปืนดังขึ้น มหาดเล็กห้องบรรทมวิ่งเข้าไปดู และเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลอยู่บนพระที่บรรทมเสด็จสวรรคตแล้ว รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงความเห็นว่าเป็นการลอบปลงพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 รวมพระชนมายุได้ 21 พรรษา และทรงครองอยู่ในราชสมบัติได้ 12 ปี อ้างอิง : ศิริวรรณ คุ้มโห้. พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, ม.ป.ป.. วารี อัมไพรวรรณ. พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภัทรินทร์, 2539. ผู้เรียบเรียง : นายประพนธ์ รอบรู้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี


          สมุดข่อย : ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประทับบุษบกเทียบท่าราชวรดิษฐ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช ๒๕๖๒           เทคนิค : สีฝุ่นบนสมุดข่อย              ศิลปิน : นายวิสูตร  ศรีนุกูล ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน           กลุ่มงาน : กลุ่มจิตรกรรม  สำนักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร           ขนาด : กว้าง ๕๐ เซนติเมตร  ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร            ผลงานศิลปกรรมออกแบบและจัดสร้างโดย  กลุ่มจิตรกรรม  สำนักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  จัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์”  ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร)           การเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ด้วยเทคนิคการเขียนสีฝุ่นบนสมุดข่อยชิ้นนี้  จิตรกรได้บันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  กองทัพเรือเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบุษบก ออกจากอู่หมายเลข ๑ อู่ทหารเรือ ธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดเทียบท่าราชวรดิฐ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการถวายเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี           หากจะกล่าวถึง เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบุษบก  ได้มีการสันนิษฐานว่าบุษบกของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นคราวเดียวกับการสร้างเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบัน  เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบุษบกใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔   และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบุษบกอันเป็นเรือพระที่นั่งทรง  ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘           จวบจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการฟื้นฟูและสืบสานพระราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณเป็นอย่างยิ่ง  ทรงมีราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  จึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมเรือพระราชพิธีครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรักษาสมบัติอันมีค่าของชาติให้ดำรงอยู่  เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศและประชาชนชาวไทย  พร้อมทั้งยังช่วยบำรุงขวัญและก่อให้เกิดความภูมิใจแก่คนไทย  ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวต่างประเทศทั่วโลก           ซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบุษบกได้ถูกใช้ในวาระสำคัญต่าง ๆ กระทั่งหลังจากปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ จึงว่างเว้นจากการใช้งานเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบุษบก  แต่ได้เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบัลลังก์กัญญาเป็นเรือพระที่นั่งทรง  ในการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องในโอกาสมหามงคลวาระต่าง ๆ เรื่อยมาจนตลอดรัชกาล  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสาน  รักษา  และต่อยอดโบราณราชประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนัก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชยานเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบุษบก เทียบท่าราชวรดิฐ    อ้างอิง ------------      กระทรวงวัฒนธรรม, ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, (นครปฐม: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด, ๒๕๖๒.      ณัฏฐภัทร  จันทวิช, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในมหาวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐.      สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม, นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช ๒๕๖๒. ---------- ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมสื่อวีดิทัศน์ : ขั้นตอนการเขียนสีฝุ่นบนสมุดข่อย  ได้จากระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ทางลิ้งค์ด้านล่าง ------------------------------------- https://datasipmu.finearts.go.th/knowledge/26 -------------------------------------


ชื่อเรื่อง                         ปริวารปาลิ(ปริวาร)อย.บ.                            297/7หมวดหมู่                       พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                  52 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 55 ซม.หัวเรื่อง                         พระไตรปิฏก                                                        บทคัดย่อ/บันทึก          เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา


          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก แหล่งรวบรวมความรู้ด้านชาติพันธุ์วิทยา” วิทยากร นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.            ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศิลปากร พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลของกรมศิลปากรให้มีความรู้ความสามารถและมีพฤติกรรมการทำงานสอดคล้องกับภารกิจของกรมศิลปากร การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แนวทางการพัฒนาประเทศ แนวทางการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Museum Sharing Day : พิพิธภัณฑ์ปันสุข ครั้งที่ 1 ในตอน "ส.ค.ส. ส่งความสุข" เรียนรู้ความเป็นมาของ ส.ค.ส. และทำ workshop ส.ค.ส. ทำมือ จากผ้าขะม้าเมืองราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป -------------------------------------------- กติกาการเข้าร่วม : นำของขวัญ (ราคาไม่ต่ำกว่า 30 บาท) หรือของเล่น (ของใหม่ หรือของเก่าที่สะอาด สภาพดี) มาแลกรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรม -------------------------------------------- ทั้งนี้ ของขวัญ/ของเล่น จะนำส่งต่อให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจรของพิพิธภัณฑ์ต่อไป


         ชื่อพระพุทธรูป พระประธานในอุโบสถวัดพระรูป          สถานที่ประดิษฐาน อุโบสถ วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี          ประวัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระอธิการผ่อนปัญญาธโร ได้ดําริจะสร้างพระประธานใหม่แทนองค์เดิมที่ปั้นด้วยอิฐและปูน ซึ่งน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือ สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเกิดการชํารุดมากและถูกซ่อมมาหลายครั้งแล้ว ดังนั้นท่านพระครูจึงได้ให้ช่างและพระสงฆ์ในวัดช่วยกันรื้อและมีดําริจะหล่อพระประธานองค์ใหม่ ในขณะที่กําลังใช้ชะแลงงัดที่เศียรพระนั้นได้พบกับพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในพระโมลีของพระประธานเดิม ดังนั้นในวัดพระรูปจึงมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ด้วย          ในส่วนของพระประธานองค์ใหม่นี้มีการหล่อขึ้นที่วัดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตรงกับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระประธานจะมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยโลหะต่าง ๆ โดยการบริจาคของชาวบ้านทั้งทอง นาก เงิน และโลหะต่าง ๆ ตามศรัทธา ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว และสูง ๗ ศอกพระประธานองค์นี้ออกแบบให้เหมือนพระพุทธชินราชแบบที่งามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก          หลังจากการทําพิธีหล่อพระประธานครั้งนี้ โลหะต่าง ๆ ที่ชาวบ้านนํามาบริจาค ยังเหลืออยู่อีกมากมาย ท่านพระครูผ่อนจึงได้ให้ช่างหล่อพระโมคัลลานะ พระสารีบุตร และพระพุทธรูปปางประทานพรอีก ๓ องค์ เพื่อมาประดิษฐานไว้ในอุโบสถ เมื่อเสร็จการหล่อพระที่วัด และส่งไปขัดที่โรงหล่อที่บ้านช่างหล่อธนบุรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๐ ได้จัดขบวนแห่พระกลับมายังวัดพระรูป และมีพิธีบรรจุและประดิษฐาน ในพระอุโบสถในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๐ และฉลองสมโภชตามสมควร และถือว่าเป็นปีที่ดีในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ด้วย


ชื่อเรื่อง                    สพ.ส.60 สวดมนต์ต่างๆประเภทวัสดุ/มีเดีย       สมุดไทยดำISBN/ISSN                 -หมวดหมู่                  ธรรมคดีลักษณะวัสดุ              122; หน้า : ไม่มีภาพประกอบหัวเรื่อง                    สวดมนต์ต่างๆ                    ภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                   ประวัติวัดดอนบุบผา ต.บ้านกร่าง  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มอบให้หอสมุดฯ วันที่ 16 ส.ค..2538พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรั ISBN 974-418-094-3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี กรมศิลปากร จำนวน 308 หน้า


งานตลาดปสานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์ แรกของเดือน เวลา 5 โมงเย็น - 3 ทุ่ม บริเวณท่าน้ำริมตระพังตระกวน ด้านหลังพระบรมราชานุเสารีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขอเชิญชม พระอาทิตย์อัสดงในจุดที่สวยที่สุดในสุโขทัย เลือกซื้อ เลือกชิม อาหารพื้นบ้าน นานาชนิดช้อป สินค้าของฝาก ของที่ระลึกในงาน ถนนคนเดิน ชมอาทิตย์อัสดง ตลาดปสาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sunset Foods & Culture)  พิเศษ ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม มินิไลท์แอนด์ซาวด์ โดยเยาวชนชาวสุโขทัย ฟรี!!!!!!   ติดต่อสอบถาม เพจ Facebook อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  https://www.facebook.com/skt.his.park/?ref=bookmarks   หรือโทรศัพท์ 055-633236 หรือ 055-697527


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งมีผู้สนับสนุนเงิน อาหาร ของขวัญและของเล่นสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงความสามารถบนเวทีของเด็กระดับอนุบาล ประถม และมัธยม  เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  การเต้นประกอบเพลง  การร้องเพลง การแสดงมายากล  กิจกรรมเกมภาคสนาม เช่น การตอบคำถามด้านวิชาการ การเล่นเกมต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็กและผู้ปกครองจำนวนรวมกว่า ๑,๐๐๐ คนเศษ