ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,914 รายการในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการเครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้โบราณคดี โดยการฝึกอบรมสมาชิกเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียดให้เกิดความรู้และทักษะในการทำลูกปัดแก้ด้วยวิธีการและเทคนิคสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การต่อยอดให้เป็นอาชีพเสริมในยามว่างจากอาชีพเกษตรกรรมและเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่แหล่งโบราณคดีดอนไร่ ด้วยแนวทางเก็บรักษาของเก่าไว้ศึกษาเรียนรู้ ทำของใหม่เพื่อจำหน่ายเป็นเครื่องประดับและของที่ระลึก ซึ่งในอนาคตทางสมาชิกเครือข่ายมีแนวทางร่วมกันที่จะก่อตั้งร้านค้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ำพระศิลาทองเพื่อจำหน่ายสินค้าของชุมชนให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา และลูกปัดแก้วก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านค้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้ต่อไป


วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๓.๓๐ น. คุณเต้ย นำนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ ๔ คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยแสง เป็นวิทยากรนำชม


พบเครื่องถ้วยชามลายน้ำทอง มีพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 ที่กาน้ำ และจาน ไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่เคยเห็นในหนังสือ รวมทั้งภาพใน Internet ขอทราบรายละเอียดด้วยครับการนำเข้าโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักรโบราณวัตถุที่จะขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑. ประเภทของโบราณวัตถุ โบราณวัตถุที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ โบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศ ประเภทพระพุทธรูป เทวรูป หรือรูปเคารพในศาสนา และชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถานตามพิกัดอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ ๙๗๐๓.๐๐๙ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. พระพุทธรูป ๒. เทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนา ๓. ชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน ๒. วัตถุประสงค์ในการขอนำเข้ามาในราชอาณาจักร ๑. นำมาจัดแสดงเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาในการจัดแสดง และส่งกลับไว้แน่นอน ๒. เพื่อการสักการบูชา ในปริมาณไม่เกิน ๒ ชิ้น ๓. เพื่อบริจาคให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ๓. ระยะเวลาที่ขอนำเข้ามาในราชอาณาจักร กรมศิลปากรจะได้พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป ๔. ผู้ขออนุญาตนำโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) ผู้ขออนุญาตจะต้องไปซื้อแบบฟอร์มในการขออนุญาตนำเข้า (แบบ ข.๑ ข.๒ หรือ ข.๓ แล้วแต่กรณี) ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม (๒) ผู้ขออนุญาตทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร โดยแจ้ง เรื่อง ขออนุญาตนำพระพุทธรูป หรือ เทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนา หรือชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน หรือทั้งหมด เข้ามาในราชอาณาจักร โดยแจ้งรายละเอียด จำนวน ชนิด ขนาด (กว้าง, ยาว, สูง เป็น เซนติเมตร) ของโบราณวัตถุ และระบุสถานที่เก็บโบราณวัตถุที่นำเข้าพร้อมหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (๓) เอกสารแนบการขออนุญาตนำเข้าประกอบด้วย ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓. หลักฐานการซื้อขาย ๔. ใบขนส่งสินค้า หรือ Invoice ๕. ถ้าเป็นโบราณวัตถุจะต้องขอใบอนุญาตนำของออกจากประเทศนั้นๆ ด้วย (๔) ภาพถ่ายโบราณวัตถุที่ขออนุญาตนำเข้าเฉพาะด้านหน้า โดยถ่ายภาพ ๑ ครั้ง อัดพร้อมกันจำนวน ๒ ใบ ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว (๕) ผู้ขออนุญาตจะต้องทำหนังสือขออนุญาตด่านศุลกากรเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุในคลังตามระเบียบกรมศุลกากร (๖) ผู้นำเข้าจะต้องจัดพาหนะ รับ – ส่ง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ไปตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุนั้น ๆ ๕. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม • สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ , โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๓๓, ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๖๖ • สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๔๕๖๖, ๐ ๒๒๒๕ ๘๙๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๑๗๕๑


วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะนักเรียนและครู โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ และนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม และได้มอบนมและขนมให้น้องนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี นำนิทรรศการชุด "จดหมายเหตุในความทรงจำ" ไปจัดแสดง เนื่องในกิจกรรม ๑๐๐ ปี ร้อยดวงใจ ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ซึ่งเป็นกิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปีการก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนิทรรศการจัดแสดงเรื่องประวัติของอำเภอท่าใหม่ ภาพถ่ายเก่าเมืองจันทบุรี โดยจะจัดแสดงเป็นเวลา ๓ วัน ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล


ห้องที่ 3 : สงขลายุคก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในจังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว โดยกลุ่มคนแรกเริ่มมีวิถีชีวิตแบบหาของป่า – ล่าสัตว์ ภายหลังจึงดำรงชีพด้วยการเพาะปลูก และจับสัตว์น้ำ

***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.  บาญชี มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พุทธศก ๒๔๖๘ พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกวันสมายุมงคล.  พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๘.


            อธิบายถึงการทำสมาธิเบื้องต้น การนั่งสมาธิ วิธีเดินจงกรม  ครั้งที่ 1 พูดเรื่องการสร้างจิต ครั้งที่ 2 พูดเรื่องท่านอาจารย์ สมชาย จิตเดินไปสู่ภพ ครั้งที่ 3พูดเรื่องการทดสอบสติ            ผู้แต่ง                      ท่านอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย            โรงพิมพ์                  ศิริพัสตุ์             ปีที่พิมพ์                  2508             ภาษา                      ไทย             รูปแบบ                     pdf             เลขทะเบียน              น.33บ. 2941 จบ(ร)             เลขหมู่                      ท 294.3122 พ411ก