ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,917 รายการวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการศึกษาและจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองเสมา ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับการทำงานณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและประชุมชี้แจงต่อผู้นำชุมชม ประชาชนตำบลเสมาณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


แบบเรียนสังคมศึกษา ตอนที่ 3 (ประวัติศาสตร์ไทย) ชั้นประถมปีที่ 4
          โบราณวัตถุที่ได้จัดแสดงอยู่ในส่วนนี้ แสดงให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าจากต่างแดนหลากหลายพื้นที่             ทั้งกรีก-โรมัน (คาดว่าสินค้าจากกรีก-โรมันถูกขายผ่านให้พ่อค้าคนกลาง คือ ชาวเปอร์เซีย-อาหรับ) เช่น เครื่องแก้วโมเสก             เปอร์เซีย-อาหรับ เช่น เครื่องถ้วยจากเมืองบาสรา (Basra wares)             อินเดีย เช่น ภาชนะลายฟันเฟือง หรือรูเล็ตต์แวร์ (Roulette wares) ภาชนะมีปุ่มนูนที่ก้น หรือน็อบแวร์ (Knobbed wares) ลูกปัดลมสินค้า (Indo-Pacific Beads) ซึ่งในส่วนของลูกปัดมีทั้งชนิดที่เป็นสินค้า และผลิตขึ้นเองในพื้นที่             จีน เช่น เครื่องสำริด ภาชนะดินเผาสมัยราชวงศ์ถัง


       การจัดงานฉลองเป็นเวลา ๑ ปี ในวาระนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีอยุธยา แหล่งอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์เป็นผู้บุกเบิกการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอยุธยาโดยการวางรากฐานการศึกษาโบราณคดีสมัยใหม่  การสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี และการริเริ่มงานพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค จนทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของโลก        ในการฉลองวาระนี้จะเป็นการส่งเสริมและเน้นย้ำให้ประชาคมโลกร่วมกันปกป้อง ส่งเสริม และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นต่อไปอย่างเข้มแข็งมั่นคง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั่วโลกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละประเทศและสังคมโลกสืบไป สถานที่ ประเภทของกิจกรรม วันที่ดำเนินการ  (ตามกรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของวาระ) ประเทศไทย ๑. การสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง ๑๕๐ ปี การจัดการสงวนรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ ประเทศไทย ๒. นิทรรศการและเสวนา ๑๕๐ ปีชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ใน ๔ ภูมิภาค กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประเทศไทย ๓. เรียบเรียงและจัดพิมพ์ ผลงานวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ภาษาไทย-อังกฤษ) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประเทศไทย ๔. จัดนิทรรศการ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระยาโบราณราชธานินทร์ในทุกจังหวัด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประเทศไทย ๕. จัดทำสารคดีเผยแพร่ประวัติและผลงาน (ภาษาไทย - อังกฤษ) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่างประเทศ  ญี่ปุ่น, จีน, ลาว, เมียนมา ๑. จัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานของพระยาโบราณราชธานินทร์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เลขทะเบียน : นพ.บ.118/4ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  58 หน้า ; 4.7 x 57 ซ.ม. : ทองทึบ ; ไม้ประกับธรรมดา  ชื่อชุด : มัดที่ 66 (209-213) ผูก 4 (2564)หัวเรื่อง : สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระวิภงฺคปกรณา-พระสมนฺต มหาปฎฺฐาน)--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ขอมภาษา : บาลี-ไทยบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อผู้แต่ง           กรมการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชื่อเรื่อง            คติพจน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและคำอธิบายโดยสังเขป ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๑ สถานที่พิมพ์      พระนคร สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์การศาสนา ปีที่พิมพ์            ๒๔๙๙             จำนวนหน้า       ๑๔ หน้า  หมายเหตุ -                คติพจน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม คติเตือนใจหรือสอนใจในทางวัฒนธรรม ส่งเสริมจิตใจให้เจริญงอกงามได้ทางหนึ่ง โดยมีความหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตาม ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติวัฒนธรรมที่ดีแก่ตนเองและประเทศชาติ  


Messenger