ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,822 รายการ

ชื่อเรื่อง : ทศชาติ   ชื่อผู้แต่ง : กรมศิปากร   ครั้งที่พิมพ์ : -   สถานทีพิมพ์ : ม.ป.ท.   สำนักพิมพ์ : -   ปีที่พิมพ์ : ๒๕๑๘   หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพินิจสมาจาร (หลวงพ่อโด่อินฺทโชโต) วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๘          ว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีในสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ชาติที่ ๑ เสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี ชาติที่ ๒ เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี ชาติที่ ๓ เสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี ชาติที่ ๔ เสวยพระชาติเป็นพระเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี ชาติที่ ๕ เสวยพระชาติเป็นพระมโหสถทรงบำเพ็ญบารมี ชาติที่ ๖ เสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตทรงบำเพ็ญศีลบารมี ชาติที่ ๗ เสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมี ชาติที่ ๘ เสวยพระชาติเป็นพรหมนารททรงบพเพ็ญอุเบกขาบารมี ชาติที่ ๙ เสวยพระชาติเป็นพระวิธูรบัณฑิตทรงบำเพ็ญสัจจบารมี ชาติที่ ๑๐ ชาติสุดท้ายเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมี
วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน และผู้นำองค์กรสาธารณะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1
องค์ความรู้ เรื่อง ย้อนตำนาน พันท้ายนรสิงห์ (ตอนแรก) จัดทำโดยนางสาวสุพรรษา ชำนาญ (นักวิชาการวัฒนธรรม) กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี


       การจัดงานฉลองเป็นเวลา ๑ ปี ในวาระนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีอยุธยา แหล่งอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์เป็นผู้บุกเบิกการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอยุธยาโดยการวางรากฐานการศึกษาโบราณคดีสมัยใหม่  การสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี และการริเริ่มงานพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค จนทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของโลก        ในการฉลองวาระนี้จะเป็นการส่งเสริมและเน้นย้ำให้ประชาคมโลกร่วมกันปกป้อง ส่งเสริม และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นต่อไปอย่างเข้มแข็งมั่นคง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั่วโลกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละประเทศและสังคมโลกสืบไป ประเภทของกิจกรรม วันที่ดำเนินการ  (ตามกรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของวาระ) ๑. การสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง ๑๕๐ ปี การจัดการสงวนรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. นิทรรศการและเสวนา ๑๕๐ ปีชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ใน ๔ ภูมิภาค กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. เรียบเรียงและจัดพิมพ์ ผลงานวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี (ภาษาไทย-อังกฤษ) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๔. จัดนิทรรศการ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระยาโบราณราชธานินทร์ในทุกจังหวัด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๕. จัดทำสารคดีเผยแพร่ประวัติและผลงาน (ภาษาไทย - อังกฤษ) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑. จัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานของพระยาโบราณราชธานินทร์ (สถานที่จัด : ญี่ปุ่น, จีน, ลาว, เมียนมา) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ชื่อเรื่อง                    กาพย์ปู่สอนหลาน แล หลานสอนปู่ครั้งที่พิมพ์                 -ผู้แต่ง                      พระพุทธโฆษาจารย์ผู้แต่งเพิ่ม                  -ประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายากISBN/ISSN                 -หมวดหมู่                   วรรณกรรมเลขหมู่                      895.91111 พ419กสถานที่พิมพ์               พระนครสำนักพิมพ์                 โรงพิมพ์กิมหลีหงวนปีที่พิมพ์                    2469ลักษณะวัสดุ               23 ซ.ม. 42; หน้า : ภาพประกอบหัวเรื่อง                    กวีนิพนธ์ไทย      ภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                    เนื้อหาภายในประกอบด้วยคำกลอนโบราณ เป็นสุภาษิตโบราณของลาว กาพย์ปู่สอนหลานและหลานสอนปู่จึงนับว่าเป็นกวีนิพนธ์เก่าแก่ที่มีบทบาทสร้างสรรค์ระบบชีวิตและสังคมบนรากฐานของคุณธรรมความดีงาม ความรัก ความเข้าใจและความจริงของกลุ่มชนไทย-ลาวอย่างแท้จริง
เลขทะเบียน : นพ.บ.118/5ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  66 หน้า ; 4.7 x 57 ซ.ม. : ทองทึบ ; ไม้ประกับธรรมดา  ชื่อชุด : มัดที่ 66 (209-213) ผูก 5 (2564)หัวเรื่อง : สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (พระวิภงฺคปกรณา-พระสมนฺต มหาปฎฺฐาน)--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ขอมภาษา : บาลี-ไทยบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อผู้แต่ง           กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อเรื่อง            โคลงนิราศนรินทร์ ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ สถานที่พิมพ์      พระนคร สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์คุรุสภา ปีที่พิมพ์            ๒๔๙๙             จำนวนหน้า       ๓๗ หน้า หมายเหตุ                  หนังสือโคลงนิราศนรินทร์นี้ กระทรวงธรรมการได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการศึกษาทางหนึ่ง  เป็นหนังสือชั้นเยี่ยมได้เล่มหนึ่ง แม่จะมีข้อความซึ่งเกี่ยวกับสังวาสอยู่มากก็จริง แต่ความไพเราะ สำนวนโวหารและระเบียบการประพันธ์เป็นอย่างเยี่ยม 


Messenger