ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,917 รายการ

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์   แก่เยาวชนคนผู้พิการผู้ด้อยโอกาส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘


  พระพิมพ์ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ดินเผาได้มาจากวัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ปัจจุบันจัดแสดงในนิทรรศการถาวร มรดกหริภุญไชย         พระพิมพ์ทรงสามเหลี่ยม ปลายด้านบนหักหายไป ตรงกลางมีพระพุทธรูปประธานประทับนั่งขัดสมาธิเพชรแสดงปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วบนฐานสิงห์รองรับด้วยฐานบัวท้องไม้คาดด้วยลวดบัวลูกแก้ว ขนาบข้างด้วยพระพระพุทธรูปในลักษณะเดียวกันด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละ ๒ องค์ ทั้งสองข้างมีรูปบุรุษนั่งชันเข่าเป็นบริวาร ถัดขึ้นไปด้านบน มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้ว ลดหลั่นกันจำนวน ๗ องค์ ถัดขึ้นไปมุซุ้มพระพุทธรูป ๓ องค์ ด้านบนหักหายไป สันนิษฐานว่ามีซุ้มพระพุทธรูป อีก 1 องค์ ซึ่งกลุ่มผู้สะสมพระพิมพ์มักจะเรียกพระชนิดนี้ว่าพระสิบแปด เนื่องด้วยมีพระพุทธรูปภายในซุ้ม รวมถึงบริวารที่นั่งชันเข่าสองข้างที่ฐานด้านล่าง รวม ๑๘ องค์


***บรรณานุกรม***  พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร มูลบทบรรพกิจและสุภาษิตอิศรญาณ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงประเสริฐศุภกิจ (จำเริญไกรฤกษ์) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 6มีนาคม พุทธศักราช 2515 พระนคร  โรงพิมพ์สามมิตร51   2515***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก ฮ้งกุย สุวรรณโชติ.  ครูลูกคิด.  พระนคร : เขษมบรรณกิจ, ๒๔๙๓.


ข่าว และกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมศิลปากรจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ รวมถึงบทความที่หน้าสนใจ แก่ประชาชน 


          นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๒ กรมศิลปากร จึงจะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคมนี้ หลังจากปิดชั่วคราวกว่า ๒ เดือน พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด           อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ในสังกัดกรมศิลปากรจะต้อง ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จาก www.ไทยชนะ.com และติดตั้ง QR CODE ให้ผู้รับบริการลงทะเบียน เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกในพื้นที่ สำหรับมาตรการหลักที่แจ้งให้ถือปฏิบัติ ได้แก่ จัดระบบการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป จะให้เจ้าหน้าที่ งดการปฏิบัติหน้าที่และงดจำหน่ายบัตรให้กับผู้ขอรับบริการดังกล่าว สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริการ เจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น บริเวณจุดจำหน่ายบัตร ส่วนให้บริการ ห้องสุขา พร้อมทั้ง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก ๒ ชั่วโมง จัดระบบการเข้าชมให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร และไม่ให้มีความหนาแน่นภายในพื้นที่จัดแสดง สำหรับกรณีการเข้าชมแบบหมู่คณะ จำกัดเข้าชมได้ ไม่เกิน ๑๐ คนและให้ประสานงานล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการจัดระบบดูแล งดบริการนำชม การจัดบรรยาย และสัมมนาภายในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับบริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด           นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งจะต้องประสานงานกับจังหวัด เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรการย่อยของแต่ละจังหวัดที่จะต้องประเมินความเสี่ยงของสถานที่ต่างๆ อีกครั้ง และรายงานสถานการณ์ของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งให้กรมศิลปากรทราบทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์ในการเปิดให้บริการ


หมวดหมู่                        นิทานพื้นเมืองภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          นิทานพื้นเมือง                                    นิทาน -- ไทยประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    24 หน้า : กว้าง 6 ซม. ยาว 60 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยหัวเรื่อง                          ภาษาบาลี                                    ไวยากรณ์/คัมภีร์มูลกัจจายน์                                    การศึกษาและการสอนประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    64 หน้า : กว้าง 6 ซม. ยาว 58 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี  


เลขทะเบียน : นพ.บ.47/5ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  52 หน้า ; 4.6 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 29 (295-307) ผูก 4หัวเรื่อง :  มหาวคฺคปาลิ ทีฆนิกาย --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

นิตยสารรายสองเดือน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ในสาระสำคัญต่าง ๆ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ


ชื่อเรื่อง : พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ผู้แต่ง : สมพร อยู่โพธิ์ ปีที่พิมพ์ : 2535 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : ไพศาลศิริ


พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย


Messenger