ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,442 รายการ

ผู้แต่ง : - ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป. สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป      ด้วยความห่วงใยต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมล้านนาที่นับวันจะค่อยๆ ถูกกระแสของความไม่เข้าใจบิดเบือนรูปแบบไปจากเดิม จนนานไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รากฐานของวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาภูมิใจมาตั้งแต่อดีตคณะจัดงานครบรอบ 80 ปีของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ จึงใช้โอกาสนี้จัดงานเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนาในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยมุ่งหวังที่จะดำรงไว้ซึ่งความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก       กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจรสู่สถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ คัดเลือกโบราณวัตถุจำลองกว่า ๓๐ รายการ พร้อมคำบรรยายภาษาไทยและอักษรเบรลล์ เพื่อจัดกิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ        นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดโครงการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษาเพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ตลอดจนผู้พิการอื่นๆ ได้สัมผัสโบราณวัตถุจำลองกว่า ๓๐ รายการ โดยมีการจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาไทยและอักษรเบรลล์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดำเนินการแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นอักษรเบรลล์ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการนำ QR code มาให้บริการแปลภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย         อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า ได้เริ่มกิจกรรมดังกล่าวที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะสัญจรไปยังสถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด แม่โจ้) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อนลพบุรี และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี        ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๔ ฐานได้แก่ ฐานที่ ๑ เรียนรู้ศาสนา ความเชื่อโบราณวัตถุจำลองที่ใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ ตะเกียงโรมันอรรธนารีศวร ธรรมจักรศิลา เป็นต้น ฐานที่ ๒ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย วิถีไทย โบราณวัตถุจำลองที่ใช้ได้แก่หม้อ ๓ ขา ภาชนะดินเผา เลียนแบบสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง ไหสี่หู ดินเผา เลียนแบบศิลปะอยุธยา เตาเชิงกราน ดินเผา เลียนแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ฐานที่ ๓ เรียนรู้เรื่อง“ช้างต้น” และ “สุพรรณหงส์”  ให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ผ่านการรับฟังวิดีทัศน์การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ช้างต้น” และ “สุพรรณหงส์” ความมหัศจรรย์ของการย้อนเวลากลับไปสู่โลกอดีต และร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามฐานที่ ๔ จินตนาการ


วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙๙ เวลา ๐๙.๓๐ น นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมงานวันศิลปากรกตัญญูและวันคืนสู่เหย้าชาวศิลปากร ณ พระอุโบสถสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) และโรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) จัดโดยศิลปากรสมาคม
วัสดุ ดินเผา แบบศิลปะ ศิลปะเขมรในประเทศไทย อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สถานที่พบ ได้จากการขุดแต่งปรางค์กู่น้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รับโอนจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2540 แม่พิมพ์รูปรัตนตรัยมหายาน รูปทรงคล้ายกลีบบัว ด้านหนึ่งมีลวดลายลึกลงไปเป็นแอ่ง องค์กลางเป็นพระพุทธรูปนาคปรก ขนาบด้วยนางปรัชญาปารมิตาด้านซ้าย และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรด้านขวา ทั้งหมดอยู่ภายใต้ปราสาทแบบเขมร ยอดสุดปรกด้วยต้นโพธิ์ ด้านหลังแม่พิมพ์เรียบ กึ่งกลางทำเป็นสันคมเล็กน้อย


โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน   วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔   ณ โรงเรียนน้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


ความเป็นมา          ภาวะความเสี่ยงจากนักล่าสมบัติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลเป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกเริ่มการดำเนินการทางนิตินัยและพฤตินัยเพื่อส่งเสริมการปกป้องแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ จึงได้เกิดการประชุมองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการร่างอนุสัญญาคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ (The 2001 UNESCO – Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage) ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส          โดยการประชุมพิจารณาร่างอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ได้จัดให้มีขึ้นหลายครั้งและกรมศิลปากรได้ส่งผู้แทนจากกลุ่มนิติกรและกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำเข้าร่วมประชุมมาโดยตลอด การประชุมมีการถกเถียงและอภิปรายอย่างกว้างขวางในการรับร่างอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างและรายละเอียดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศภาคีสมาชิก กอปรกับแนวทางในการดำเนินการในอนุสัญญาฯ ที่ประชุมกำหนดให้มีทิศทางในการสงวนรักษาและอนุรักษ์ทางวิชาการซึ่งตรงกับมาตรฐานการดำเนินงานของกรมศิลปากร          ผู้แทนกรมศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นว่าอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ใต้น้ำทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่จะได้รับประโยชน์ในการประกาศคุ้มครองตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ อีกทั้งเนื้อหาสาระสำคัญเป็นการคุ้มครองในทางวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ จึงได้ลงคะแนนเสียงให้รับร่างอนุสัญญาฉบับดังกล่าวปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ ซึ่งมีข้อตกลงและข้อพึงปฏิบัติร่วมกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิกในการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ทั้งยังมีการติดตามผลงาน ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องตามอนุสัญญาองค์การยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ ค.ศ. ๒๐๐๑ กล่าวถึงการคุ้มครองที่บรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยี จึงเกิดเป็นแนวคิดให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำในเขตภูมิภาคต่างๆ          เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะผู้ประสานงานจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี และแจ้งว่า คณะผู้ประสานงานได้มีโอกาสเยี่ยมชมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำในประเทศต่างๆ ในเขตภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกแล้ว พบว่าที่กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งด้านแหล่งโบราณคดีใต้น้ำที่เหมาะกับการฝึกอบรม บุคลากร ประสบการณ์ในการทำงานและเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานใต้น้ำ องค์การยูเนสโกจึงเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำ โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกครั้งนี้เป็นโครงการระยะสั้น มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายหลังได้มีการขยายเวลาสิ้นสุดโครงการเป็นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์          ตามอนุสัญญาองค์การยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ ค.ศ. ๒๐๐๑ กล่าวถึงการคุ้มครองที่บรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยี จึงเกิดเป็นแนวคิดให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำในเขตภูมิภาคต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้          ๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปกป้องและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในระดับภูมิภาคผ่านหลักสูตรการฝึกทักษะภาคปฏิบัติที่แหล่งโบราณคดีใต้น้ำจริง          ๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งหมายถึงการรณรงค์ให้เกิด ความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การจัดการมรดกร่วมกัน          ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคีสมาชิกในการให้สัตยาบันและการดำเนินการตามอนุสัญญาปี ค.ศ. ๒๐๐๑ และภาคผนวกของอนุสัญญาฯองค์การยูเนสโกได้เสนอให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ณ อาคารปฏิบัติการทางทะเล ท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร มีประสบการณ์การทำงานโบราณคดีใต้น้ำที่ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทั้งยังเคยร่วมกับกองทัพเรือไทย, ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ สำหรับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO - SPAFA) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรโบราณคดีใต้น้ำให้กลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วหลายครั้ง          ด้วยเห็นถึงความพร้อม ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งด้านแหล่งโบราณคดีใต้น้ำที่เหมาะกับการฝึกอบรม บุคลากรของกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำที่มีประสบการณ์ ความรู้ในการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ และเรือปฏิบัติการในทะเลพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานใต้น้ำที่ทันสมัย อีกทั้งอาคารสถานที่สามารถปรับใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้ทันที และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวี การทำงานโบราณคดีใต้น้ำ แบบเรือจำลองและโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ เพื่อประกอบการฝึกอบรมและการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ การดำเนินงาน          การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแต่ละประเทศในการปกป้องมาดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำและการจัดการแหล่งโบราณคดีใต้น้ำผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรโบราณคดีใต้น้ำ โดยมีการฝึกอบรมดังนี้          ๑. หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Foundation Course on Underwater Cultural Heritage) มุ่งรับผู้เข้าร่วมจากทั่วภูมิภาคและจากหลากหลายสาขาเพื่อการบ่มเพาะแบบสหวิทยาการเรื่องโบราณคดีใต้น้ำและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์           หัวข้อที่เปิดอบรมในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน มีดังนี้•Introduction to Archaeology •Site Types•Dating Methods•Right & Responsibilities (Legislation & UNESCO Convention)•Introduction to 2D Survey principle session (2D Dry practical / 2D Wet practical)•Drawing up session•Case Studies: Project strategies, research designs •Diving safety and project logistics•Area Search and survey methods•Finds handling / problems with waterlogged material•Introduction to 3D site surveying•Dry 3D survey task•Survey Data Processing•Documentation, Recording and Dissemination•Data Management• Asian Ship Technology•Iron and steel ship construction and site formation•Desk Based Assessments•Significance Assessments•Material Culture Analysis•Asian Ceramics Analysis•Finds handling / Conservation•Archaeological Publication•Ethnographic Boatbuilding Practical•Museology Story Boards Theory and Practice•Arch Resource•Managing Underwater Cultural Heritage •In-Situ Protection•GIS for Archaeology          การฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานได้เสร็จสิ้นแล้ว ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย กัมพูชา, ลาว, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, และไทย ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย กัมพูชา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, บรูไน, บังคลาเทศ, ปากีสถาน และไทย ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย กัมพูชา, คีกิสถาน, เคนย่า, บังคลาเทศ, ฟิจิ, ฟิลิปปินส์, ลาว, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ศรีลังกา และไทย          ๒.หลักสูตรขั้นสูง (Advanced Training Course on Underwater Archaeology) มุ่งเน้นการฝึกอบรมกลุ่มหัวหน้าหน่วยงานทางโบราณคดีใต้น้ำและผู้จัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำระดับอาวุโสในหัวข้อเฉพาะทาง โดยคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำแห่งสภาโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Committee on Underwater Cultural Heritage of the International Council on Monuments and Sites : ICOMOS- ICUCH) จะเป็นผู้กำหนดหัวข้อในการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงนี้ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการจัดการมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ เช่น การจัดการข้อมูลแหล่งโบราณคดีใต้น้ำด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) , เครื่องบันทึกภาพพื้นผิวท้องทะเล (Side Scan Sonar), เครื่องมือตรวจหาชั้นตะกอน (Sub - bottom profiling), เครื่องมือวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetometer) เป็นต้น โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะใช้เวลาการฝึกอบรมระยะสั้นๆ ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์          ๒.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงครั้งที่ ๑ คือ Advanced Training course on Geographic Information System on Underwater Cultural Heritage ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยหัวข้อที่เปิดอบรมในหลักสูตรขั้นสูงครั้งที่ ๑ มีดังนี้•Overview of GIS•Application of GIS (in Archaeology)•Application of GIS (in UCH in Asia)•GIS data, database and mapping issues•Practical -Introduction to Arc GIS software•Underwater GIS-es -MACHU experiences•Using GIS• Experiences from MACHU•Database and GIS•Practical – working with table•GIS data management – practical•Analysis with Arc GIS tools – practical•Practical -Working with UCH data•Sharing information - MACHU experiences•Sharing information: all the possibilities and difficulties, CMS – practical exercise•Field data collection•Uploading GPS data into GIS – practical•Data presentation, map layout – practical•Constructing a Pan Asian GIS          ๒.๒ การฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงครั้งที่ ๒ คือ Advanced Training course on In Situ Preservation Underwater Cultural Heritage ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยหัวข้อที่เปิดอบรมในหลักสูตรขั้นสูงครั้งที่ ๒ มีดังนี้•In Situ first option to consider? •The UNESCO Convention. •Reasons for in situ preservation. •Reasons for not doing in situ preservation. •What is needed to make in situ successful? •Protection by law.•What is needed to start in situ preservation? •What are you trying to protect against? •What are your enemies (threats)? •What are the disadvantages of physically protecting this wreck?•What is the environment like? •How can you obtain information about this? •What will be the positive side?•Different environments, different reasons to protect: •Different methods of in situ preservation. •Brief explanation of different protection techniques. •More into detail of sandbagging.•In detail explanation of using Geotextileon site.•In detail explanation of using debris netting on site.•Detailed explanation of using artificial seagrass on site.•Monitoring as part of in situ preservation.•What to monitor?•How to monitor: State of the art and simple cost effective methods           การดำเนินงานดังกล่าว UNESCO เป็นผู้ดูแลภาพรวมและรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับผู้บริจาคทุนสนับสนุน และรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ประเทศสมาชิกรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          ส่วน Nautical Archaeology Society (NAS) และ ICOMOS – ICUCH จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐาน อีกทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรม นอกจากนี้ ICOMOS – ICUCH จะให้คำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกที่ต้องการก่อตั้งหน่วยงานในการดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมใต้น้ำอีกด้วย  ------------------------------------------------------------

***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์.  พระราชพงศาวดารพม่า เล่ม ๑๑ พ.ศ. ๒๔๕๘.  ม.ป.พ., ๒๔๕๘.


เรื่องประชุมเชิญขวัญนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรวบรวมจากหนังสือคเชิญขวัญของเก่า ซึ่งมีต้นฉบับอยู่ในหอสมุดวชิรญาณ


สาระสังเขป  :  ประวัติของหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล และการแต่งคำฉันท์ เรื่อง การท่องเที่ยวที่ประเทศชวา ในปี พ.ศ.2480ผู้แต่ง  :  สิบพันการเสนอ โสณกุล, ม.จ.โรงพิมพ์  :  คุรุสภาปีที่พิมพ์  :  2493 ภาษา  :  ไทยรูปแบบ  :  PDFเลขทะเบียน  :  น.32บ.2185จบเลขหมู่  :  915.982              ส728รร