ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,433 รายการ

          วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ๒๕ ปีที่จากไกล พสกนิกรชาวไทยมิรู้ลืม ในช่วงเช้าอธิบดีกรมศิลปากรร่วมประชุมหารือกับประธานมูลนิธิสมเด็จย่า โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าร่วมประชุมหารือการบรูณะอาคารจัดแสดงภายในอุทยานสมเด็จย่า จากนั้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในการทำบุญถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ผู้แต่ง : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1  สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2494 หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอภัยสงคราม (รัมภา โชติดิลก) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494             เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมรหรือกัมพูชาในปัจจุบัน กล่าวถึงการเข้ามาของทูตญวนครั้งที่ 1 การขอเข้าเมืองไผทมาศของญวน เขมรตีเมืองพัตบอง ราชทูตญวนเข้ามาบอกข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าลอง และเรื่องพม่าชวนญวนตีเมืองไทย


ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมจัดสร้าง ๙ ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “แด่พระผู้ทรงธรรม” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ปฤจฉาแถลง เรื่อง โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ. พระนคร: โรงพิมพ์ยั้งหลี, 2487. โพธิปักขิยธรรม เป็นธรรมที่รวบรวมของความดี ที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยะเจ้า แม้มีตั้งแปดหมื่นสี่พัน พระธรรมขันธ์ก็จริง แต่ถ้าจะถือเอาใจความโดยย่อ ก็คงรวมอยู่ในโพธิปักขิยธรรมนี้ทั้งสิ้น  โพธิปักขิยธรรม จึงได้ชื่อว่า เป็นคุณที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้ว หนังสือเล่มนี้ เป็นการแสดงโพธิปักขิยธรรม ในลักษณะปุจฉา (คำถาม) และวิสัชชนา (คำตอบ) เป็นลำดับ มีทั้งหมด 37 ประการ แบ่งเป็น 7 หมวด คือ สติปัฐฐาน 4  สัมมัปปทาน 4  อิทธิบาท 4  อินทรีย์ 5 พละ 5  โพชฌงค์ 7  และมรรคมีองค์ 8 นางเจริญ  สรสาตร์ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน พ.ศ. 2477294.315 ป477   ชื่อเรื่อง                    ตำรากงเต็กและตำรากฐิน ของพระสงฆ์อนัมนิกายครั้งที่พิมพ์                 -ผู้แต่ง                      -ผู้แต่งเพิ่ม                  -ประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายากISBN/ISSN                 -หมวดหมู่                   พระพุทธศาสนาเลขหมู่                      294.32213 ค127ตตสถานที่พิมพ์               พระนครสำนักพิมพ์                 โรงพิมพฺ์อักษรโสภณ ปีที่พิมพ์                    2493ลักษณะวัสดุ               22 ซ.ม. 134; หน้า : ภาพประกอบหัวเรื่อง                    กงเต๊ก                                  กฐินและผ้าป่า        ภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                    คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมและจีน พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายและแจกเป็นอนุสรณ์ในงานประกอบพิธีกงเต๊กอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พุทธศักราช 2493 


ชื่อเรื่อง                           เทศนาธัมมสังคิณี-ยมกปกรณ์สพ.บ.                                  191/1กประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           40 หน้า กว้าง 5.1 ซ.ม. ยาว 57.7 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           บทสวดมนต์บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดพยัคฆาราม ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


ศรีสัชนาลัย : เชียงชื่น           พุทธศักราช ๒๐๐๓ รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าเมืองศรีสัช นาลัยไปสวามิภักดิ์แก่ล้านนา พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ บันทึกไว้ว่า “...ศักราช ๘๒๒ มะโรงศก ครั้งนั้น พระยาเชลียงคิดเป็นขบถ พาเอาครัวทั้งปวงไปออกแต่มหาราช...”          เมืองศรีสัชนาลัยอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นล้านนาจนกระทั่งพุทธศักราช ๒๐๑๗ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพร้อมด้วยพระอินทราชา พระราชโอรสเสด็จฯ ยกทัพไปเอาเมืองเชลียง (เมืองศรีสัชนาลัย) คืนจากพระเจ้าติโลกราช พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ บันทึกไว้ว่า  “...ศักราช ๘๓๖ มะเมียศก เสด็จไปเอาเมืองเชลียง...”         พุทธศักราช ๒๐๑๘ กรุงศรีอยุธยามีการกระทำสัมพันธไมตรียุติการสู้รบกับล้านนา เหตุการณ์เกี่ยวกับการสู้รบในครั้งนั้น ได้ถูกบันทึกไว้ใน ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ เอกสารของล้านนา และ ลิลิตยวนพ่าย เอกสารของกรุงศรีอยุธยา โดยข้อมูลจากเอกสารทั้งสองฉบับ ทำให้ทราบว่า ช่วงเวลาที่ล้านนาปกครองเมืองศรีสัชนาลัย ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “เมืองเชียงชื่น”         เมืองเชียงชื่น หรือ เมืองศรีสัชนาลัย มีภูมิประเทศเป็นปราการทางธรรมชาติ ที่ใช้ในการป้องกันการรุกราน ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา แม่น้ำ คู และคลอง โดยเอกสารวรรณคดีลิลิตยวนพ่ายของกรุงศรีอยุธยา ได้บรรยายลักษณะของเมืองเชียงชื่นไว้ว่า                    “...บางเม็งเป็นขื่อหน้า ขวางขนัน ก่อนแฮ                             มีแม่ยมเป็นแย แก่งกั้น                    เขาสามเกือบกันกัน เมืองมิ่ง เขาแฮ                             คูขอบสามชั้นซึ้ง ขวากแขวง...”


เลขทะเบียน : นพ.บ.78/3ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  48 หน้า ; 4 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา  ชื่อชุด : มัดที่ 48 (59-70) ผูก 3 (2564)หัวเรื่อง : มหานิปาตวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฺฐกถา(ลำมโหสถ) --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


          ยุคพระเวท เป็นยุคที่มีการรวบรวมพระเวท ที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ ประกอบด้วย 3 คัมภีร์หลัก คือ ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท คัมภีร์ส่วนที่เก่าที่สุดที่รวบรวมครั้งนี้ คือ “ฤคเวท” ซึ่งในเนื้อหาของฤคเวทเป็นการสรรเสริญและจัดแบ่งเทพเหล่านี้ออกเป็น 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย เทพประจาท้องฟ้า เทพประจาบรรยากาศ และเทพประจาพื้นดิน โดยเทพเหล่านี้ส่วนใหญ่ เป็นบุคลาธิษฐานของธรรมชาติต่างๆ อุษา เป็นเทวีที่จัดอยู่ในกลุ่มเทพประจาท้องฟ้าที่เป็นบุคลาธิษฐานของแสงเงินแสงทองบนท้องฟ้ายามรุ่งอรุณ ทรงเป็นธิดาของเทพแห่งท้องฟ้านามว่าทยาอุสหรือทโยส เป็นพี่น้องกับราตรีและอัคนิ เป็นชายาแห่งสุริยะ และยังมีความเกี่ยวข้องกับเทพอัศวินอีกด้วย           คัมภีร์ฤคเวทได้กล่าวถึงลักษณะของนางว่าเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามและอ่อนเยาว์อยู่เสมอเพราะเกิดใหม่อยู่ตลอด ทรงยิ้มเป็นนิตย์ มีรัศมีสว่างสดใส เปลือยอก และสวมอาภรณ์สีกุหลาบ นางมักประทับอยู่บนราชรถสีทองที่เทียมด้วยม้าและวัวสีแดงคล้ายกับสีแห่งแสงยามอรุณรุ่ง ถือคันธนูพร้อมลูกศร และมักปรากฏกายขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอ           เนื่องจากอุษาเป็นเทวีแห่งแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณ นางจึงมีบทบาทหลักในการขจัดความมืดมิดและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เช่น ฝันร้าย วิญญาณชั่วร้าย โดยการประทานแสงสว่างในยามเช้า เพื่อปลุกผู้คนและเหล่าสรรพสัตว์ให้ตื่นขึ้นจากภวังค์เพื่อดาเนินชีวิต นอกจากการขจัดความมืดมิดและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ แล้ว นางยังสามารถประทานทรัพย์สินเงินทอง บุตร ความรุ่งโรจน์ ความปลอดภัย รวมไปถึงอายุขัยที่ยืนยาวให้แก่ผู้สักการบูชาได้อีกด้วย           ไม่เพียงแต่อุษาจะปรากฏหลักฐานในศาสนาพราหมณ์ช่วงยุคพระเวทเท่านั้น ในส่วนของศาสนาและลัทธิอื่นๆ อุษาก็ปรากฏร่องรอยด้วยเช่นกัน อาทิ พุทธศาสนาของจีนและทิเบตปรากฏในชื่อ เทพธิดามาริจี ที่มีบทสวดที่ใช้สรรเสริญบูชาท่านในยามที่ดวงอาทิตย์ขึ้น หากเป็นลัทธิเต๋า อุษาจะปรากฏในชื่อพระดาริกานภาธิราชซึ่งมีฐานะเป็นพระแม่แห่งดวงดาวทั้งปวงและเป็นพระมารดาแห่งดาวนพเคราะห์ในพิธีถือศีลทานเจในเดือน 9 อีกด้วย -------------------------------------------------------- เรียบเรียง : นายวัชวิศ ศานติธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร --------------------------------------------------------- อ้างอิง ภาษาไทย จิรัสสา คชาชีวะ. โบราณคดีอินเดีย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2559. จาลอง สารพัดนึก. วรรณกรรมพระเวท. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. บุญชอบ ยี่สาร. “การศึกษาวิเคราะห์เทพแห่งแสงสว่างในวรรณคดีพระเวท.” วิทยานิพนธ์ปริญญา อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. ผาสุข อินทราวุธ. ศาสนาฮินดูและประติมานวิทยา. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520. พระมหาจาลอง ภูริปญฺโญ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระเวท. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2511. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2556. สุรศักดิ์ ทอง. สยามเทวะ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2553. อุดม รุ่งเรืองศรี. เทวดาพระเวท (เทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน). เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523. ภาษาอังกฤษ Hackin, J., and other. Asiatic mythology: a detailed descriptive and explanation of the mythologies of all the Great Nations of Asia. London: George G. Harrap, 1932. Hillebrandt, Alfred. Vedic mythology. Delhi: Motilal Banarsidass, 1980-1981. Macdomell, Arthur Anthony. A Vedic reader for student. Oxford: Clarendon press, 1917. *ภาพประกอบ : ภาพสันนิษฐานของเทวีอุษา (ที่มาภาพ:จากอินเทอร์เน็ต)


เลขทะเบียน : นพ.บ.148/4ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  50 หน้า ; 4.5 x 55 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา  ชื่อชุด : มัดที่ 91 (392-403) ผูก 4 (2564)หัวเรื่อง : เทวทูตสุตฺต (เทวทูตสูตร)--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เวทมนต์คาถาและตำรายา ชบ.ส. ๕๐ เจ้าอาวาสวัดบุญญฤทธยาราม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มอบให้หอสมุด ๒๒ ก.ค. ๒๕๓๕เอกสารโบราณ (สมุดไทย)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สังคิณี-มหาปัฎฐาน) เลขที่ ชบ.บ.24/1-6 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)