ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 29,920 รายการ


ชื่อผู้แต่ง       สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย  ชื่อเรื่อง         วารสารคหเศรษฐศาสตร์  (ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑) ครั้งที่พิมพ์     - สถานที่พิมพ์   ธนบุรี สำนักพิมพ์     บรรหาร ปีที่พิมพ์        ๒๕๐๑ จำนวนหน้า    ๗๙ หน้า รายละเอียด                   วารสารวิชาการสำหรับชาวคหกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิดทางคหกรรมศาสตร์และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภายในเล่มประกอบด้วย ๑๐ บทความ เช่น ความสุขจากนักล่าต้นไม้ (ตอน ๒) , สีกับชีวิตประจำวัน , ทำอย่างไรจึงมีเพื่อนมาก , ตาต่อตา ฯลฯ


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 148/4เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 178/5ฌ เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


ชื่อผู้แต่ง          กรมศิลปากร ชื่อเรื่อง           บรรณานุกรมของศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เล่ม ๑ พร้อมด้วยพระประวัติและผลงานของศาตราจารย์ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์       กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๒ จำนวนหน้า     ๔๓๘  หน้า รายละเอียด                     เป็นหนังสือที่รวบรวมพระประวัติ รายชื่อหนังสือภาษาไทยที่ได้รับจากห้องสมุดส่วนพระองค์ของศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์และผู้บริจาครายย่อย   ประกอบด้วย คำนำ คำอนุโมทนา พระประวัติของศาตราจารย์ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพระนราธิปพงศ์ประพันธ์ รายละเอียดการจัดหมวดหมู่บรรณานุกรม นอกจากนี้ยังมีดรรชนีผู้แต่งและดรรชนีชื่อเรื่องประกอบไว้ท้ายเล่มอีกด้วย


  ชื่อเรื่อง           อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ (หม่อมหลวงเพิ่มยศ  อิศรเสนา) ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๑ สถานที่พิมพ์      กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์อักษรไทย ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๘ จำนวนหน้า      ๑๗๔ หน้า : ภาพประกอบ. หมายเหตุ         อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์ (หม่อมหลวงเพิ่มยศ  อิศรเสนา) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศฺรินทราวาส                    วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘


ชื่อเรื่อง : ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิมล บุญอาภา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2511ชื่อผู้แต่ง : - ปีที่พิมพ์ : 2511 สถานที่พิมพ์ : พระนครสำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์การศาสนา จำนวนหน้า : 246 หน้า สาระสังเขป : เรื่องที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 นี่ คือ 1. เรื่องแก้คดีพระเจ้าปราสาททอง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระราชอัธยาศัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) แก้ถวายตามความคิดเห็น 2. เรื่องตำนานกรุงเก่า ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์เรียบเรียงพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีรัชมงคล เมื่อ ร.ศ.123 (พ.ศ.2450) 3. เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 4. พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ


ชื่อผู้แต่ง         วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.ชื่อเรื่อง           วิศวกรรมสาร (ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐)ครั้งที่พิมพ์       -สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯสำนักพิมพ์       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๐จำนวนหน้า      ๕๖ หน้ารายละเอียด                     วิศวกรรมสาร เป็นวารสารส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความริเริ่มเพื่อขยายงานที่กระทำอยู่ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉบับที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ นี้ มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบางประการของไซโคลนขนาดเล็ก โดย เรืองศักดิ์ วัชรพงศ์ น้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดย DUTCH CONE PENETRATION TEST โดย เรืองวิทย์ โชติวิทยธานินทร์ : อดุลย์ รื่นใจชน : เดชา สิงห์ชินสุข เป็นต้น


***บรรณานุกรม***  กรมศิลปากร พระบวรราชประวัติและพระบวรราชนิพนธ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสมบุญ วัฒนานุกูล ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช2515 พระนคร  โรงพิมพ์สามมิตร 2515เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ครูได้เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน เพื่อเพิ่มความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย บุคลากรทางการศึกษา และครูสอนวิชาประวัติศาตร์ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยนาท จำนวน ๕๐ คน                                       นาง มานิตา เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน                                คณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับฟังคำบรรยายจากประธาน                 ดร.ภัคพดี อยู่คงดี นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทคณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับฟังคำบรรยายจาก ดร.ภัคพดี อยู่คงดี นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ                                    คณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกันถ่ายภาพหมู่คณะ คณะบุคลากรทางการศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี    
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันธรรมสวนะ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในการปลูกต้นไม้ ทำบุญถวายภัตาหารเพลพระสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์ ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป


เชิญร่วมกิจกรรมสันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น   สถานที่ : เชิญร่วมกิจกรรมสันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ติดต่อ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย