ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,695 รายการ


ประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมาครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (สัญจร) จังหวัดบุรีรัมย์วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเขาภูปลาร้า (เขาปลาร้า) ที่ตั้ง : ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก,หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สิ่งสำคัญ : แหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติและความสำคัญ : เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์เมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ปีมาแล้วเขียนภาพเขียนสีที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตมนุษย์ในชุมชนบริเวณภูปลาร้าได้เป็นอย่างดี ว่ามีลักษณะชุมชนในสังคมเกษตรกรรมที่มีแบบแผนและพิธีกรรม ภาพที่พบได้แก่ ภาพสัตว์เลี้ยง ภาพคนจูงวัว ภาพขบวนแห่เป็นต้น สภาพปัจจุบัน : ภาพเขียนสีบนเพิงผายังคงอยู่ในสภาพดี พื้นที่โบราณสถาน : ๑๓,๒๔๗ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะการถือครองที่ดินหรือผู้ดูแล : กรมศิลปากร การขึ้นทะเบียน : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๐ง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๗ผู้แต่ง : กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์ :  พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพื : 2507 หมายเหตุ  : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายยก  กุยศรีกุล มีรูปและประวัติผู้ตาย                 หนังสือทุคตะสอนบุตรเล่มนี้ เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ได้แก่ ทุคตะสอนบุตร พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส มรรยาทเล่มน้อย ของคุณหญิงดุษฎีมาลา มาลากุล และเรื่องการใช้ราชาศัพท์ จากหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชชื่อเรื่อง                    ดอกตุลิปดำ และบางเรื่องจากสารานุกรมไทยครั้งที่พิมพ์                 -ผู้แต่ง                      ดูมาส์, อเล็กซังเดอร์, ค.ศ. 1802-1870ผู้แต่งเพิ่ม                  พระปฏิเวทย์วิศิษฎ์ (สาย  เลขยานนท์)ประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายากISBN/ISSN                 -หมวดหมู่                   บันเทิงคดีภาษาฝรั่งเศสเลขหมู่                      843.8 ค446ดสถานที่พิมพ์               พระนครสำนักพิมพ์                 โรงพิมพ์โรงเรียนเนติศึกษาปีที่พิมพ์                    2513ลักษณะวัสดุ               25 ซ.ม. 252; หน้า : ภาพประกอบหัวเรื่อง                    ความรู้ทั่วไป                                  กกุธภัณฑ์ไทย                                   หนังสืองานศพ       ภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                    ดอกตุลิปดำ นี้ พระปฏิเวทย์วิศิษฏ์ (สาย เลขะนนท์) ได้แปลขึ้นเมื่อ พ.ศ.2461 โดยใช้นามปากกาว่า "สายัณห์" การแปลนั้นใช้วิธีแปลและเรียบเรียงเพื่อให้ถ้อยคำสำนวนอ่านเข้าใจง่าย ส่วนไหนที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือบรรยายเหตุการณ์อันยุ่งเหยิงของบ้านเมืองฮอลันดา อันไม่สู้จำเป็นสำหรัพากบคนไทยท่านผู้แปลก็แปลเก็บความสรุปแต่เพียงเท่าที่จำเป็นพอให้เข้าใจเรื่องทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โรงพิมพ์ไท จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกแบ่งออกเป็น 3 เล่มจบ มีข้อความบนปกในว่า "บรรยายคดีศุทธบันเทิง พากย์อังกฤษ เรื่อง ดอกตุลิปดำ ของสายัณห์คารม พ.ศ.2461" พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระปฏิเวทย์วิศิษฏ์ (สาย เลขะนนท์) ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2513


ชื่อเรื่อง                                เทวทูตสุตฺต (เทวทูตสูตร)สพ.บ.                                  219/1ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           14 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา                                           พระไตรปิฎก บทคัดย่อ/บันทึก เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


     พระพุทธรูปประทับยืนบนเศียรมหิสสรเทวะทรงโคนนทิ      ศิลปะรัตนโกสินทร์      พุทธศตวรรษที่ ๒๕ (๑๐๐ ปีมาแล้ว)      ทองเหลืองปิดทองคำเปลว        พระพุทธรูปปางนี้สร้างขึ้นตามเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์หมวดโลกศาสตร์ กล่าวถึงมหิสสรเทพบุตรไม่พอใจที่เหล่าเทวดาไปนบนอบแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงท้าประลองฤทธิ์ด้วยการซ่อนหา มหิสสรเทพบุตรไม่สามารถซ่อนตนจากพระญาณของพระพุทธองค์ได้ ครั้นพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตองค์เป็นปรมาณูประทับยืนใกล้กับทิพยจักษุของมหิสสรเทพบุตร มหิสสรเทพบุตรหาไม่พบจึงยอมจำนน พระบรมศาสดาได้ตรัสเทศนาจนมหิสสรเทพบุตรบรรลุธรรม ภายหลังพุทธปรินิพพาน มหิสสรเทพบุตร ได้เนรมิตพระพุทธปฏิมาเทินไว้เหนือเศียรอันเชิญไปประดิษฐานยังมหาวิหารบนเขามันทคีรี


เลขทะเบียน : นพ.บ.123/20ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  58 หน้า ; 4.6 x 57.5 ซ.ม. : ล่องชาด ; ไม้ประกับธรรมดา  ชื่อชุด : มัดที่ 70 (232-242) ผูก 20 (2564)หัวเรื่อง : มงฺคลตฺถทีปปี (มงคลทีปนีอรรถกถา)--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
     ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งไม่เคลือบ เตาบ้านบางปูน พุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙       ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งเตาบ้านบางปูน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๐      ชิ้นส่วนภาชนะตกแต่งลายกดประทับรูปบุคคล คันไถ และวัวคู่ อาจหมายถึงพิธีแรกนาขวัญ อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมก่อนการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่สมัยอดีตของไทย ซึ่งมีปรากฏลวดลายกดประทับบนภาชนะดินเผาในสมัยอยุธยา จากแหล่งเตาบ้านบางปูนจังหวัดสุพรรณบุรี ยังหมายรวมถึงการให้ความสำคัญของการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย      ปัจจุบันโบราณวัตถุชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่ห้องจัดแสดงชั้น ๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี        ข้อมูล : หนังสือแหล่งเตาบ้านบางปูน โครงการโบราณคดีประเทศไทย ฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๓๑      นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี เผยแพร่


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สังคิณี-มหาปัฎฐาน) เลขที่ ชบ.บ.22/1-6 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)