ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,346 รายการวัสดุ ดินเผา อายุสมัย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรม (ประมาณ 2,500–1,800 ปีมาแล้ว) สถานที่พบ พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหม้อรูปไข่ก้นกลม มีขอบปาก ปั้นขึ้นรูปด้วยมือ เนื้อหยาบผิวสีนวล เผาด้วยอุณหภูมิต่ำ ใช้สำหรับบรรจุกระดูกในประเพณีการฝังศพครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แพร่หลายในเขตลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี โดยครั้งแรกจะนำศพไปฝังให้เน่าเปื่อยก่อนต่อมาจึงขุดเอากระดูกขึ้นมาแยกส่วนบรรจุลงในภาชนะดินเผา แล้วนำไปฝังอีกครั้ง


รายงานบัญชีงบทดลองและเอกสารประกอบงบทดลอง สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)


          สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมีนโยบายให้หน่วยงานในจังหวัดนครพนม ร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินครพนมจึงจัดทำโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  กิจกรรมที่จัดคือ  นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องเอกสารโบราณ เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ การดูแลรักษา การจัดเก็บเอกสารโบราณ และแจกเอกสารความรู้ที่น่าสนใจ แนะนำประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้              1.  โรงเรียนบ้านกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์ ต.โพนทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  วันที 17 พฤศจิกายน 2555              2.  โรงเรียนบ้านโคกสี  ต.โคกสี อ.วังยาง จ. นครพนม  วันที่ 15  ธันวาคม 2555              3.  โรงเรียนบ้านนาเลียง  ต.นาเลียง  อ.นาแด จ.นครพนม  วันที่ 12 มกราคม 2555              4.  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555            5. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  วันที่ 15 มีนาคม 2555              6. โรงเรียนบ้านอูนยางคำ  ต.นาหว้า  อ.นาหว้า จ.นครพนม  วันที่ 20 เมษายน 2555              7.  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ  ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม  วันที่ 14 มิถุนายน 2555              8.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  วันที่ 23 กรกฎาคม 2555              9.  โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง  อ.บ้านแพง จ.นครพนม วันที่ 16 สิงหาคม 2555             10.  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม  วันที่ 13 กันยายน 2555

  พระธาตุแช่แห้ง หลักฐานความสัมพันธ์กับสุโขทัย แต่ทำไมรูปแบบศิลปะเป็นแบบล้านนา?          พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่เวียงภูเพียงแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองน่านปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกราว ๓ กิโลเมตร หลักฐานเอกสารพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิดกล่าวว่า พระธาตุแช่แห้งสร้างขึ้นราว พ.ศ. ๑๘๙๖ เพื่อบรรจุพระธาตุจำนวน ๗ องค์ และพระพิมพ์เงิน พระพิมพ์ทอง อย่างละ ๒๐ องค์ ซึ่งพระยาการเมือง เจ้าผู้ครองเมืองพลัว/ปัว (เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางมาก่อนเมืองน่านปัจจุบัน) ได้รับจากพระยาลิไท กษัตริย์สุโขทัย จากการไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัย โดยรูปแบบของพระธาตุแช่แห้งเมื่อแรกสร้างนั้นไม่ชัดเจน ทราบเพียงว่าสูงจากพื้นดินราว ๑ วา แต่ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวเมืองน่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสุโขทัย อีกทั้งงานศิลปกรรมอื่นๆ ทั้งประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่มีอายุใกล้เคียง/หลังพระธาตุแช่แห้งลงมาเล็กน้อย ล้วนสะท้อนอิทธิพลศิลปะสุโขทัยทั้งสิ้น        ดังนั้นจึงมีการสันนิษฐานว่ารูปแบบของพระธาตุแช่แห้งเมื่อแรกสร้างอาจได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสุโขทัยเช่นกัน โดยอาจมีรูปแบบเป็นเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์(?) หรืออาจมีรูปแบบคล้ายเจดีย์ช้างล้อม(?)ได้หรือไม่ ภายหลังเมืองน่านถูกผนวกเข้ากับล้านนาราว พ.ศ. ๑๙๙๓ - ๒๑๐๑ ก่อนจะอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า และขึ้นกับรัตนโกสินทร์ตามลำดับ ซึ่งระยะตั้งแต่เมืองน่านถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาเป็นต้นมานี้เองก็ได้พบว่ามีการซ่อมสร้างองค์พระธาตุครั้งใหญ่ ตลอดจนปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบองค์เจดีย์หลายครั้งจนถึงปัจจุบัน       ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าพระธาตุแช่แห้งสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่น่านกับสุโขทัยมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น รวมถึงระยะแรกอาจมีรูปแบบเช่นเดียวกับเจดีย์ในศิลปะสุโขทัยก็เป็นได้ แต่ด้วยความที่พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุสำคัญจึงมีการปฏิสังขรณ์เรื่อยมา โดยที่การสร้างครอบทับหลายครั้งเกิดขึ้นในช่วงที่น่านอยู่ภายใต้การปกครองของล้านนา จึงทำให้รูปแบบของเจดีย์ในปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบล้านนานั่นเอง                          


***บรรณานุกรม***  สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราปรปักษ์ โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พิมพ์แจกในการทอดกฐิน พระราชทาน ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2509 พระนคร  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยวัฒนาพาณิชย์ 2509***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก วิทย์ ศิวะศริยานนท์.  แต่ง แปล และไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4.  พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๔๙๘.หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยอีสานหัวเรื่อง                          ธรรมเทศนา                                    พุทธศักราชประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    28 หน้า : กว้าง 4.5 ซม. ยาว 56.5 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534


สาระสังเขป               : หนังสือพิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในการบำเพ็ญกุศลครบหนึ่งปีผู้แต่ง                       : ป.พิบูลสงคราม, จอมพลโรงพิมพ์                   : โอเดียนการพิมพ์ปีที่พิมพ์                   : 2507ภาษา                       : ไทยรูปแบบ                     : PDFเลขทะเบียน              : น. 32 บ. 2631 จบเลขหมู่                     : 923.2593                                  ป 828 ปMessenger