ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,914 รายการ

องค์ความรู้ เรื่อง แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เรียบเรียงข้อมูล : สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น


ชื่อเรื่อง : อดีตกาลแห่งลานนาไทยและตำนานเมืองโยนกนครชัยบุรีศรีเชียงแสน ผู้แต่ง : - ปีที่พิมพ์ : 2512 สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : สงวนการพิมพ์            อดีตกาลแห่งล้านนา และตำนานเมืองโยนกนครชัยบุรีศรีเชียงแสน รวบรวมเอาเรื่องราว และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้วิธีการศึกษา และเรียบเรียงฉีกออกนอกกรอบเดิมจากที่เคยคัดลอกจากตำราชั้นต้นทำให้เกิดเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ ด้วยความมุ่งหวังเพื่อยกย่องและเทิดทูนกรรมดีของเหล่าบรรพบุรุษ ให้รอบรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตล้านนา


รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น   1.      ชื่อโครงการ นิทรรศการพิเศษ เรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha 2.      วัตถุประสงค์ เพื่อเดินทางไปตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha  และควบคุมการบรรจุหีบห่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ก่อนดำเนินการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 3.      กำหนดเวลา ระหว่างวันที่ 4 - 11  มิถุนายน 2560 4.      สถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เมืองดาไซฟู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 5.      หน่วยงานผู้จัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 6.      หน่วยงานสนับสนุน บริษัท นิเคอิ แห่งประเทศญี่ปุ่น 7.      กิจกรรม การตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่นำมาจากประเทศไทย จำนวน 116 รายการ (130 ชิ้น) ที่จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha เนื่องในโอกาสครบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ประเทศญี่ปุ่น และร่วมดำเนินการบรรจุหีบห่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ก่อนการเคลื่อนย้ายไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 8.      คณะผู้แทนไทย 8.1   นางสาวสมลักษณ์  คำตรง     ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 8.2   นายสรรินทร์  จรัลนภา        นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   9.      สรุปสาระของกิจกรรม กรมศิลปากรอนุญาตให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียวนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของประเทศไทยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 17 แห่ง และหอสมุดแห่งชาติ จำนวน รวม 116 รายการ ไปจัดแสดงเป็นการชั่วคราวในนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha เนื่องในโอกาสครบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 4 มิถุนายน  2560 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2560  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ร่วมกันตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และควบคุมการบรรจุหีบห่อ ก่อนดำเนินการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ตามกำหนดต่อไป 10.  ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม การอนุญาตให้ประเทศญี่ปุ่นนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นสำคัญ ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร รวมจำนวน 116 รายการ ไปจัดแสดงเป็นการชั่วคราวในนิทรรศการพิเศษเรื่อง Thailand: Brilliant Land of the Buddha เนื่องในโอกาสครบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น  ซึ่งโบราณวัตถุดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งชนิดของวัสดุ ขนาด และอายุ ดังนั้นการตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุอย่างละเอียดก่อนการเคลื่อนย้ายวัตถุเพื่อบรรจุหีบห่อ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การดำเนินการต้องมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการบริหารจัดการในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อไปในอนาคต       นางสาวสมลักษณ์  คำตรง  ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ


หมวดหมู่                        พุทธศาสนาภาษา                            บาลี/ไทยหัวเรื่อง                          พุทธศาสนา—บทสวดมนต์                                    บทสวดมนต์                                    พระอภิธรรมประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลานลักษณะวัสดุ                    28 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 57 ซม. บทคัดย่อ                      เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรีเลขทะเบียน : นพ.บ.57/1กห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  54 หน้า ; 4 x 49.5 ซ.ม. : ชาดทึบ-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 37 (364-375) ผูก 7หัวเรื่อง :  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมาประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงอุโบสถวัดโคกตลาด(งวดที่๓) ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

ราชสมบัติ (การเวก  รัตนกุล), พระ.   กลอนนิราศเกาะแก้วกาลกัตตา.  พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463.             พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้พระราชสมบัติผู้แต่งหนังสือเรื่องนี้เป็นข้าหลวงออกไปซื้อเพชรพลอยที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย โดยทรงฝากให้เดินทางไปพร้อมกับพระยาไทรบุรี (อหมัด) ที่จะเดินทางกลับเมืองไทรบุรี เพื่อไปลงเรือโดยสารที่เกาะหมาก กลางทางเรือถ่านหมดต้องแวะเมืองย่างกุ้งแล้วจึงไปถึงเมืองกัลกัตตา เมื่อเสร็จราชการแล้วได้เดินทางกลับมาขึ้นบกที่เกาะหมาก เดินบกจากเมืองไทรบุรีมาถึงเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าพระยานครฯ จัดเรือส่งเข้ามากรุงเทพฯ (รวมเวลาเดินทางทั้งสิ้น 8 เดือน) ได้เพชรพลอยคือ เพชรเม็ดใหญ่อันมีนามปรากฏต่อมาว่า พระมหาวิเชียรมณี                     


พิธีปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้สันติเชิงบูรณาการ โดย นายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) วันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำตำบลหนองมะนาว วัดป่าธรรมชาติ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมามงกุฎเกล้าเจ้าอยู่, พระบาทสมเด็จพระ.  แบบสอนอ่านพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร.      พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. โรงพิมพ์คุรุสภาพ : กรุงเทพ ฯ , ๒๔๙๙.      เป็นเมื่อมีปุจฉาว่า “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” บทพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ได้วิสัชชนาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ์สี่ประการ ซึ่งเรียกว่า “จัตุราริยสัจ” ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์ 100 ปี อำเภอสารภี ผู้แต่ง : สุขาภิบาลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่พิมพ์ : 2534 สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : บุณย์ศิริงานพิมพ์