ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,950 รายการ

ตำนานเครื่องมโหรี ปี่พาทย์ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงจักรวิธานนิเทศ (สนธิ์ วังศะสนธิ) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 19 มิถุนายน 2504 ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ต้นฉบับอยู่ที่ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี (ห้องกรมศิลปากร) โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมมหาดไทย ปีที่พิมพ์ : 2504 จำนวนหน้า : 27 หน้า รูปแบบ : PDF ภาษา : ไทย เลขทะเบียน: น 31บ 12385  เลขหมู่ : 784 ต427ตจ สาระสังเขป : หนังสือเรื่อง ตำนานมโหรีปี่พาทย์นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้มีชาวต่างประเทศขออนุญาตนำไปแปลพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ไซง่อนและภาษาดัชที่กรุงเฮก เมื่อทรงเห็นว่ามีผู้นิยมมากตลอดจนถึงชาวต่างประเทศ จึงทรงชำระเรื่องและจัดทำภาพประกอบเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งยังทรงให้แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย สำหรับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ จัดพิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวงจักรวิธานนิเทศ (สนธิ์ วังศะสนธิ) ณ เมรุวัดมกถฎกษัตริยาราม วันที่ 19 มิถุนายน 2504 


            สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมงาน ทิวาราตรี เสมอภาค “วันวสันตวิษุวัต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา              ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ประวัติความเป็นมาของโบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ พร้อมได้นำเหรียญพระพุทธสิหิงค์ ๓ แบบ เหรียญพระพิฆเนศวร ปี ๒๕๔๗ ไปให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเช่าบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถเช่าบูชาได้ที่บูทนิทรรศการของสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา              * เหรียญบรอนซ์นอกขัดเงา บูชาเหรียญละ ๑๙๙.-บาท             * เหรียญโลหะสัมฤทธิ์ขัดเงา บูชาเหรียญละ ๑๙๙.-บาท             * เหรียญทองแดงรมซาติน บูชาเหรียญละ ๑๙๙.-บาท             ทั้งนี้ การจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ จำลอง รุ่น ครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๖๖ จัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้นำเข้ากองทุนโบราณคดี เพื่อใช้ในการบูรณะโบราณสถาน และกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ
ชื่อผู้แต่ง          ยิ้ม  ปัณฑยางกูร ชื่อเรื่อง           เรื่องวัดชนะสงคราม ครั้งที่พิมพ์        - สถานที่พิมพ์      พระนคร สำนักพิมพ์        ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร ปีที่พิมพ์          ๒๕๐๖    จำนวนหน้า    ๑๐๕    หน้า                                 หมายเหตุ         พิมพ์ในการทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดชนะสงครามของกรมศิลปากร                    เรื่อง วัดชนะสงคราม เป็นผลงานการเรียบเรียงของนายยิ้ม  ปัณฑยางกูร ข้าราชการกรมศิลปากร เพื่อจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในโอกาสที่กรมศิลปากร นำกฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดขนะสงคราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖


องค์ความรู้เรื่อง "เลยไท : คนทำผี" โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง


ชื่อเรื่อง: ข้อบังคับชมรมล้านนาคดีผู้แต่ง: -ปีที่พิมพ์: ๒๕๓๒สถานที่พิมพ์: ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์: ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์จำนวนหน้า: ๒๐เนื้อหา: “ข้อบังคับชมรมล้านนาคดี” เป็นข้อบังคับชมรมล้านนาคดีที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยข้อบังคับชมรมล้านนาคดีแบ่งออกเป็น ๕ บทดังนี้ บทที่ ๑ ชื่อและวัตถุประสงค์ เป็นข้อบังคับที่บ่งบอกถึงชื่อชมรมและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมล้านนาคดี บทที่ ๒ สมาชิกภาพ เป็นระเบียบข้อบังคับของบุคคลที่เป็นสมาชิกของชมรมล้านนาคดี บทที่ ๓ คณะกรรมการ เป็นข้อบังคับที่บ่งบอกถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ และหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ บทที่ ๔ การประชุมของชมรม เป็นข้อบังคับสำหรับการประชุมต่าง ๆ ของชมรมล้านนาคดี บทที่ ๕ สิ่งพิมพ์ของชมรม เป็นระเบียบข้อบังคับสำหรับการจัดทำและการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของชมรมล้านนาคดีเลขทะเบียนหนังสือหายาก: ๙๕๙.๓๕๓ ข๑๑๑เลขทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: E-book ๒๕๖๗_๐๐๐๑หมายเหตุ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗จัดทำโดย: นายปรัชญา พยุหพรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อบต. เพเนียด จังหว้ดลพบุรี (เวลา 08.30) จำนวน 50 คนวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จำนวน ๕๐ คนเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้


ชื่อเรื่อง                     นักเรียนผู้แต่ง                       น้อย  เปาจารย์ประเภทวัสดุ/มีเดีย       หนังสือหายากหมวดหมู่                   ความรู้ทั่วไปเลขหมู่                      030 น376นสถานที่พิมพ์               พระนครสำนักพิมพ์                 โรงพิมพ์เลปาจารย์ปีที่พิมพ์                    2481ลักษณะวัสดุ               36 หน้า หัวเรื่อง                     รวมเรื่องภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก         กล่าวถึงเพลงปลุกใจของกรมศิลปากร, ความพิศวงของธรรมชาติ, ภาษีอาการ, อนุสภากาชาด, เรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ, ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ, ภูมิศาสตร์มีแผนที่ประกอบ, การฝึกเชาว์ ทายปัญหา พร้อมนิทานและเพชรในวรรณคดีตะเลงพ่าย  


***บรรณานุกรม***  บุญงาม แสงศศน. เจดีย์ศรีสุริโยทัย โดย บุญงาม แสงศศิน คัดจากวารสาร "ท่องเที่ยวสัปดาห์"ของกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2482  หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ ขอบพระคุณในความหวัง07/08/2521 กรุงเทพฯ  เอราวัณการพิมพ์ 2521วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง โดยมีนางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงและนางสาวเบญจวรรณ จันทราช ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ต้อนรับและนำชมการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ การนี้ นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยและนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมเดินทางมาพร้อมคณะด้วย
ศุกร์สัญลักษณ์ : Suk Sanyalak (Friday Night Rag)   เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐           เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ เพื่อเป็นเพลงประจำวงดนตรี “ลายคราม” โดยบรรเลงทุกคราวที่ทรงดนตรีกับวงดนตรีลายครามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งของวงดนตรีลายคราม แต่งคำร้องภาษาอังกฤษและคำร้องภาษาไทย ทรงพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส.   Royal Composition Number 20           The twentieth royal musical composition was written in 1954 as the signature tune for the “Lay Kram” band, performed every time His Majesty joined the band. His Majesty requested Mom Rajawong Seni Pramoj, one of the Lay Kram Band musicians to write English and Thai lyrics, and had it performed for the first time on Aw Saw Radio.
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ร่วมถวายนำชม


Messenger