ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,154 รายการ

สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 176/7 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


ชื่อเรื่อง : อาลัยบุญยศ เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกบุญยศ สุพรรณโรจน์ (นายแพทย์ ขุนบุญธรรมบำเทิงเวช) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2514 ชื่อผู้แต่ง : บุญยศ สุพรรณโรจน์ ปีที่พิมพ์ : 2514 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พลศิลป์ จำนวนหน้า : 54 หน้าสาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเป็อนุสรณ์และบรรณาการสนองพระคุณแด่ท่านที่เคารพนับถือ และญาติมิตร ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.บุญยศ สุพรรณโรจน์ ญาติมิตรจึงปรึกษากันเห็นว่า เรื่องราวของพระพุทธรูปปางต่างๆ นั้น เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน และกำลังเป็นที่น่าสนใจของประชาชนโดยทั่วไป ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ดีพอ จึงได้ขอความกรุณาจากกรมศิลปากรและได้รับคำแนะนำ เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆ เรียบเรียงโดย คุณสมพร อยู่โพธิ์


ศิษย์น้อมกราบ พระคุณ....."ครู".........ขอรำลึกถึง ครูบาอาจารย์ทุกท่านจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดบวกครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ชื่อเรื่อง                                        สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน) อย.บ.                                           13/1ประเภทวัดุ/มีเดีย                       คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                                     พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                               36 หน้า : กว้าง 4.6 ซม. ยาว 54.8 ซม.หัวเรื่อง                                        พุทธศาสนา                                                      อภิธรรมปิฎกบทคัดย่อ/บันทึก               เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดศิลป์แผ่นดินชุมพรครั้งที่ ๑" จัดแสดงผลงานของศิลปินสีน้ำระดับประเทศและระดับนานาชาติกว่า ๑๐๐ ชิ้น แต่ละชิ้นก็มีเอกลักษณ์อันงดงามแตกต่างกัน ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เปิดทำการวันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดทุกวันจันทร์ - วันอังคารตัวอย่างผลงาน


เลขทะเบียน : นพ.บ.376/17ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 18 หน้า ; 4.5 x 54.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากไม้ชื่อชุด : มัดที่ 142  (7-25) ผูก 17 (2566)หัวเรื่อง : ฉลองมหาเวด --เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.506/2ขห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 40 หน้า ; 4.5 x 56 ซ.ม. : ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 170  (233-242) ผูก 2ข (2566)หัวเรื่อง : สังฮอมธาตุ--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง                         มหานิปาต(เวสฺสนฺตรชาดก)ชาตกปาลิขุทฺทกนิกาย(คาถาพัน)อย.บ.                            170/1หมวดหมู่                       พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                  68 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 55 ซม.หัวเรื่อง                         มหาเวสสันดรชาดก                                                               บทคัดย่อ/บันทึก          เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับทองทึบ ไม้ประกับธรรมดานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร จัดทำโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


          แบบศิลปะ / สมัย ศิลปะล้านนา สกุลช่างพะเยา ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑            วัสดุ (ชนิด) หินทราย           ขนาด หน้าตักกว้าง ๓๒ เซนติเมตร สูงพร้อมฐาน ๔๑ เซนติเมตร            ประวัติความเป็นมา โครงการโบราณคดีภาคเหนือ พบที่วัดพระเกิดคงคาราม เวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย            ความสำคัญ ลักษณะและสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ            พระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากหินทราย พบในพื้นที่เมืองพะเยาและในบริเวณลุ่มแม่น้ำอิง จากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมพบว่า  สกุลช่างพะเยาทำพระพุทธรูปที่มีเม็ดพระศกมีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมมีส่วนยอดเรียวแหลม เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นเพราะข้อจำกัดของวัสดุหินทราย ที่ไม่สามารถสลักให้ขมวดเป็นวงก้นหอยได้ ส่วนพระพักตร์ค่อนข้างเสี้ยม ส่วนประกอบของพระพักตร์ ได้แก่ พระขนง พระนาสิก เชื่อมต่อกันเป็นสันนูน เป็นลักษณะพระพักตร์ที่พบอยู่ในบางสกุลช่างของเมืองพะเยา ไม่ค่อยนิยมทำไรพระศก มุมพระโอษฐ์ทั้งสองข้างตวัดขึ้นสูง พระวรกายโปร่งเพรียว มักประทับขัดสมาธิราบ ทำปางมารวิชัย            อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอเชิญชมฟรี "พลุ ตะไล ไฟพะเนียง" ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 เวลา 22.30 น. ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566กำหนดการจัดงาน : https://drive.google.com/file/d/1cSP3gu0fj1naIaqEVBBoVCt-63LGNlFo/view?fbclid=IwAR3ohpVsJY5UfC5guixIBMqn8RaiHpV6kksExcvLjMo-wd2m61Q-P7mLX70   แผนผังการจัดงาน : https://drive.google.com/file/d/1cTu38okPuRwgDxX2cGyETnRrQCreAI7D/view?fbclid=IwAR0Et1x2SW-LGpDYiP6-hXPzY9IPTlXQ79Gzqk9NH3uoLkSGCqy2xOU82Ec