ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 30,060 รายการ

สารคดีชีวิต ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20


ชื่อผู้แต่ง        สามัญศึกษา,กรม ชื่อเรื่อง         หนังสือที่ระลึกในงานพระกฐินพระราชทาน กรมสามัญศึกษา ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง          วันที่ ๗   พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ครั้งที่พิมพ์       - สถานที่พิมพ์   ม.ป.ท. สำนักพิมพ์     ม.ป.พ. ปีที่พิมพ์         ๒๕๒๔ จำนวนหน้า     ๙๒ หน้า หมายเหตุ       หนังสือที่ระลึกในงานพระกฐินพระราชทาน กรมสามัญศึกษา ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง          วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔                      หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินปี ๒๕๒๔ ทอด ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กรมสามัญศึกษาได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้โดยเสด็จพระราชกุศล ปีนี้ได้รวบรวมงานของกรมสามัญศึกษาที่น่าสนใจและประวัติวัดป่าโมกวรวิหาร
บทความจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านในจุลสารแป้นเกล็ดจุลสารเรื่องราวอาคารเก่า สาระความรู้ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองน่านฉบับที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓เรื่อง "ลวดลายจีน : บนกู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร"อ่านเนื้อหา บทความอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/.../pfbid0YvZKmV5eRKxazUEteMHX6f...ชื่อเรื่อง : เก่าดี ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาแต่โบราณ ผู้แต่ง : พระครูมหาสิงค์ ปีที่พิมพ์ : 2555 สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์      วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม เป็นของล่ำค่า มีคุณประโยชน์กับผู้ปฏิบัติ เช่น การไหว้ เป็นการแสดงความเคารพอ่อนน้อมย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย การกระทำตามจารีตประเพณีก็จะมีความสบายสุขสบายใจ เมื่อได้ทำตามประเพณีเวียนมาถึง พิธีกรรมก็เช่นกัน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และชุมชน และสถานที่นั้นๆ เหตุที่เรามักว่ากันว่าสิ่งนั้นทำแล้วเหตุใดจึงไม่ดีขึ้น เพราะว่าเราทำพิธีกรรมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนจึงจะมีรสชาติ พิธีกรรมก็เช่นกัน ต้องทำตามขั้นตอน มิใช่ทำไปเพราะความมักง่าย คิดว่าทำตอนไหนก็เหมือนกัน ดังนั้นเราควรจะศึกษาขั้นตอนและวิธีการของการทำพิธีกรรมให้ถูกต้องตามขนมธรรมเนียมประเพณี ทำให้มีชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   กว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ... กรมศิลปากร  เริ่มดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นต้นมาโดยได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่๗๕  วันที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘  ในครั้งนั้นเป็นจำนวน ๗๕แห่ง                ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะเมืองสุโขทัยขึ้น โดยเริ่มมีการขุดแต่งที่วัดมหาธาตุเป็นแห่งแรก  และตามด้วยโบราณสถานที่สำคัญอื่น ๆทั้งภายในกำแพงเมือง  และภายนอกกำแพงเมือง  ระยะต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินงานในระยะที่ ๒  ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒             พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมศิลปากรกำหนดขอบเขตพื้นที่ของโบราณสถานเมืองสุโขทัยจำนวน  ๔๓,๗๕๐ไร่ หรือประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๙๒ ตอนที่ ๑๑๒วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘              พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมศิลปากรริเริ่มจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองโบราณสุโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์  ได้ดำเนินการสำรวจ ขุดแต่ง บูรณะและพัฒนาเมืองโบราณสุโขทัย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙)โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”ซึ่งเป็นโครงการของแผนงานสงวนรักษา อนุรักษ์และซ่อมแซมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร มีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานของเมืองสุโขทัยไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม   ตลอดจนพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมศิลปากรดำเนินการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองสุโขทัยเป็น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย             จากการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการสำรวจพบโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเตาเผาภาชนะดินเผา(เตาทุเรียง) กำแพงเมือง คูเมือง คันดินบังคับน้ำรวมถึงทำนบโบราณ(สรีดภงส์) ด้วย    รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ แห่ง    โดยแบ่งออกเป็น           -   โบราณสถานกลางเมืองหรือในกำแพงเมือง (ก)             จำนวน  ๖๐  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ (น)            จำนวน  ๒๗  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ (ต)               จำนวน  ๓๗  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออก(ต.อ.)    จำนวน  ๑๙  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก (ต.ต.)      จำนวน  ๕๐  แห่ง       การเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ และ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทั้งเพื่อธำรงรักษามรดกวัฒนธรรมแห่งบรรพชนไทยให้คงอยู่ยั่งยืน  เป็นหลักฐานของอารยธรรมของประเทศไทยสืบไป   การประกาศให้สุโขทัยเป็นมรดกโลก           คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ได้ประกาศในการประชุม ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนีเซีย  ให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร เป็นมรดกโลก  เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นับเป็นมรดกโลกตามบัญชีในลำดับที่ ๕๗๔  จากหลักฐานที่ปรากฏ ณเมืองโบราณสุโขทัย และเมืองบริวาร แสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรก  ความงดงามอลังการของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีต  แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศ วัดมหาธาตุ ก่อนการขุดแต่ง บูรณะ   วัดมหาธาตุในปัจจุบัน    


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเมษา ครุปิติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี และนางสาวสมใจ สาแมว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี


คู่มือการใช้งาน บริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรมศิลปากร รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ
 "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕"   อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕   ณ  หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร    นายพีรพน  พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เป็นประธานในพิธี            มีกิจกรรมสันทนาการของเยาวชนพิการ เยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูล นั่งรถไฟฟ้าทัศนศึกษาโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและเข้าชม โบราณวัตถุ  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร          นโยบายการดำเนินการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเยาวชนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓         พันธกิจที่ ๒ : ส่งเสริมให้คนพิการ องค์กรด้านคนพิการให้ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาค         พันธกิจที่ ๓ : ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม


 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีในการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรขึ้น ณ โบราณสถานวัดบ้านนาควาย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย มีการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามการบูรณะสิมบ้านนาควาย โดย นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี การจัดนิทรรศการให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานที่ผ่านมาของสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี และการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโบราณสถานสิมวัดบ้านนาควายร่วมกับคนในชุมชน